Stručné informace z 12. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 14. května 2020 za mimořádných hygienických podmínek proti šíření koronaviru ve sportovní hale města Dobříše. Přítomno bylo 18 členů zastupitelstva.

ZM vzalo na vědomí:

– rezignaci Bc. Víta Rosenbauma z funkce zastupitele za volební stranu ANO a od 21. 3. 2020 vzniklý mandát 1. náhradníka, jímž je JUDr. Jan Procházka, který na začátku zasedání ZM složil slib;

– zápis z jednání finančního a mediálního výboru;

– přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2020 včetně informace o čerpání úvěrového rámce;

– pozvánku na valnou hromadu spol. Středisko zdraví, s. r. o.

Jednatel spol. Středisko zdraví, spol. s r. o., v níž má město 65% podíl, předložil návrh pozvánky na valnou hromadu s jejím programem a dále předložil možnost seznámení s analýzou s názvem „Stručné právní posouzení právních poměrů společnosti Středisko zdraví, spol. s r. o., se sídlem Pražská 38, 263 01 Dobříš, IČO 61680460“.

Zastupitelé pak delegovali na Ing. Pavla Svobodu, starostu města, aby se za město Dobříš jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti účastnil valné hromady Střediska zdraví, spol. s r. o.,
konané 26. 5. 2020 od 17.00 hod.

ZM uložilo radě města:

– zpracovat ekonomickou analýzu s cílem navrhnout významné úspory z důvodu aktuální ekonomické situace ČR.

ZM schválilo:

– rozpočtové opatření č. 2/2020 včetně přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 3. 2020;

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 2 384 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 277,3 mil. Kč).

Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se zvyšuje o 2 933 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 315 mil. Kč).
Plánovaný zůstatek na účtech se po provedení navrhovaných změn sníží o 549 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 17 787 tis. Kč.

– návrh OZV č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše;

Místostarostka města předložila zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky, která nahradí stávající OZV č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše.

Navrhované změny:

  1. Čl. 3/3 a 4: Rozlišení sběrných nádob na veřejně dostupné (kontejnerová stání pro všechny na základě výpůjčky od EKO-KOMu) a neveřejné (u RD a BD jen pro uživatele dané nemovitosti za jejich náklady).
  2. Čl. 3/4: Chtěnou novinkou je, aby místo pytlového svozu od „prahu“ si mohli lidé na vlastní náklady pořídit barevnou popelnici na plast nebo papír.
  3. Čl. 3/7: Upřesnění práva se zapojit do systému MESOH, tedy do té motivační části, aby občané získali úlevu z místního poplatku (v evidenční části jsou zapojeni automaticky, neboť město má legitimní veřejný zájem evidovat množství a druh sváženého odpadu vázaný k dané nemovitosti).
  4. Čl. 3/9: Stanovení povinnosti, aby kvůli svozu popelnice na tříděný plast měli tito uživatelé popelnici označenou kódem + stanovení podmínky, že si barevnou popelnici kupují za své.
  5. Čl. 11: Vypuštění informace, kdo sváží textil.

Zastupitelstvo města Dobříše vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše.

– žádost o poskytnutí podpory na projekt „Regenerace brownfieldu – objekt bývalého kina“;

Odbor místního rozvoje předložil návrh žádosti o poskytnutí dotace do dotačního titulu (podprogramu) „Podpora revitalizace území 2020, regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“.

Jedná se o národní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nacházejí objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo podání žádosti o podporu z národní dotace MMR v rámci podprogramu „Podpora revitalizace území 2020, regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“, a to na projekt „Demolice bývalého kina Dobříš a následná revitalizace pozemku“.

– žádost o odkoupení pozemku p. č. 1086/34 v k. ú. a obci Dobříš (lokalita Čs. armády);

Město Dobříš obdrželo dne 29. 10. 2019 žádost o odkoupení výše uvedeného pozemku. Odbor administrativně-právní dohledal dokumenty v katastru nemovitostí, na základě kterých zhodnotil možnosti oprávněnosti nároku týkajícího se vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1086/34, který je zmiňován v žádosti, a informovalo dne 6. 11. 2019 žadatele dopisem o této skutečnosti, jakož i o tom, že projednání žádosti je podmíněno právě zjištěním oprávněnosti tvrzení v žádosti.

Zastupitelstvo města Dobříše projednalo zejména historii jednání orgánů města a vlastnických vztahů týkajících se tohoto pozemku a následně schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1086/34 (zahrada) v k. ú. a obci Dobříš, o výměře 206 m2.

– smlouvu o budoucí kupní smlouvě – odkup pozemku p. č. 1430/1132 dle GP 3843-66/2019 (lokalita ul. Březová);

Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro budoucí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k pozemku p. č. 1430/112 (ostatní plocha / ostatní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš o výměře 597 m2, odděleného dle GP č. 3843/66/2019 z pozemku p. č. 1430/22, a to za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem za 35 820 Kč. Tento výkup je jednou z podmínek pro rekonstrukci a rozšíření ulice Březová.

– žádost o odkoupení pozemků p. č. 1400/103 a p. č. 1400/104 (lokalita obytný komplex za Větrníkem);

  • I. prodej pozemku p. č. 1400/103 (orná půda) o výměře 71 m2 za kupní cenu 912 Kč/m2 + náklady s převodem spojené, a uzavření kupní smlouvy.
  • II. prodej pozemku p. č 1400/104 (orná půda) o výměře 9 m2 za kupní cenu 990,Kč/m2 + náklady s převodem spojené, a uzavření kupní smlouvy.

– grantové řízení pro rok 2020.

Grantová komise posoudila celkem 66 žádostí o grant (dotaci). V rozpočtu města bylo pro tuto položku letos vyhrazeno 3,66 mil Kč. Suma žádostí překročila 6,96 mil Kč. Žádosti bylo nutné pečlivě třídit a krátit. Tyto výsledky projednala rada města dne 11. 2. 2020 a usnesením č. 18/45/2020/RM schválila poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 36 žádostí (dotace do 50 000 Kč, které jsou dle § 102 odst. 3 zákona o obcích v kompetenci RM). V 18 případech (dotace nad 50 000 Kč – § 85 písm. c/ zákona o obcích) RM doporučila zastupitelstvu akceptovat návrh grantové komise a schválit poskytnutí dotace. V 13 případech bylo doporučeno zamítnutí žádostí o dotaci v plné výši.

ZM neschválilo:

– podporu Základní školy TRNKA, Dobříš;

Původní žádost Základní školy TRNKA ze dne 14. 11. 2019 byla projednána radou města. Zastupitelstvu pak bylo na zasedání, které se konalo 12. 12. 2019 předloženo a doporučeno poskytnout škole finanční dar ve výši 230 tis. Kč. Tento návrh však nebyl schválen.

Na návrh zastupitele Mgr. Adama Böhma se rada města k tomuto tématu vrátila znovu a zastupitelstvu předložila nyní návrh na poskytnutí ve výši 150 tis. Kč na činnost školy v roce 2020.

– nabídku odkupu části pozemku p. č. 1125/46 v k. ú. Dobříš (ul. Západní);

Zastupitelstvo města Dobříše zamítlo odkoupení části tohoto pozemku, který se nachází pod stavbou chodníku v ul. Západní až po ul. Brdská, včetně chodníku, a to za navrhovanou cenu 1 000 Kč/m2.

– žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 303/17 v k. ú. a obci Dobříš;

Zastupitelstvo města Dobříše tuto žádost zamítlo z důvodu omezení spojených s čerpáním dotací s tím, že pověřuje starostu, aby do 31. 1. 2021 zahájil v této záležitosti jednání.

– žádost o poskytnutí finanční podpory nezletilému sportovci;

Město obdrželo dne 23. 3. 2020 žádost o dotaci z rozpočtu města Dobříše pro nezletilého sportovce, který z důvodu nepřítomnosti žadatele v ČR a pro nemoc nepodal včas žádost o grant ve výši 312 000 Kč. Tato žádost byla na město Dobříš doručena již v lednu 2020, avšak nebyla zaevidována a doručena OAP.

Důvodem zamítnutí žádosti je skutečnost, že tímto způsobem (podáváním individuálních žádostí mimo termín stanovený pro grantové řízení) se obchází smysl grantového řízení, přičemž ti, co pravidla dodržují, by byli znevýhodněni.

– návrh na pořízení změny územního plánu – rodinný dům u Vargače.

Předmětem této změny bude změna využití pozemků u hradu Vargač z plochy „ZP – zeleň – přírodního charakteru“ na „BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)“.

ZM revokovalo:

– změnu určeného zastupitele pro územní plánování.

Zastupitelstvo města Dobříše

I. revokuje usnesení č. 20/2/2018/ZM ze dne 20. 12. 2018.

II. jmenuje s účinností od 15. 5. 2020 Ing. Pavla Svobodu do funkce určeného zastupitele pro účel spolupráce s úřadem územního plánování na pořizování územního plánu, změn územního plánu Dobříše, regulačního plánu a vyhodnocování územního plánu.

ZM projednalo a rozhodlo:

– ve věci petice za zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2019;

Město Dobříš obdrželo dne 4. 3. 2020 petici za zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2019. Tuto petici podepsalo 308 signatářů, z toho 294 občanů města starších 18 let.

Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o ponechání obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 v platnosti.

Poznámka redakce: Kompletní zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše naleznete na www.mestodobris.cz.

Reklama

Předchozí článekPožadavek občanů vyslyšen: Tříděný odpad se bude vyvážet i z barevných popelnic
Další článekVážení spoluobčané,