Stručné informace z 10. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 12. prosince 2019 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo devatenáct členů zastupitelstva.

ZM vydalo:

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
 • obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku z pobytu;
 • obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním poplatku ze psů;
 • obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů;
 • obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;
 • obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného.
 • Texty všech vyhlášek jsou zveřejněny na webu města – cesta: www.mestodobris.cz → Občan → Vyhlášky a nařízení. Všechny tyto vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020.

ZM schválilo:

 • Rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého návrhu.

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou snížil o 2 940 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 299,8 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snížil o 7 711 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 358,6 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech se po provedení navrhovaných změn zvýšil o 4 771 tis. Kč a po akceptovaných změnách činí celkem 6 805 tis. Kč. Ve skutečnosti bude rezerva, resp. zůstatek na účtech k 31. 12. 2019 o něco vyšší, což ukazují zkušenosti předchozích let. Příjmy dosáhly 264 mil. Kč, tj. 87 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 284 mil. Kč, tj. 77 % upraveného rozpočtu.

 • Rozpočet města Dobříše na rok 2020 dle předloženého návrhu.

Rozpočet je schodkový, celkové příjmy jsou plánovány ve výši 272,982 mil. Kč a celkové výdaje ve výši 304,118 mil. Kč; schodek rozpočtu bude kryt přebytkem z roku 2019 a přijatým úvěrem.

 • Poskytnutí účelového peněžního daru z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 50 tis. Kč na pořízení přenosné velkoobjemové proudnice (oscilační monitor) Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje a uzavření darovací smlouvy.

ZM stanovilo:

 • Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 2 171 Kč od 1. ledna 2020, a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva města, jehož se zúčastní.
 • Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 3 619 Kč od 1. ledna 2020, případně ode dne následujícího po dni zvolení do funkce člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady.
 • Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady ve výši 4 343 Kč od 1. ledna 2020, případně ode dne následujícího po dni zvolení do funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady.
 • Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady města ve výši 8 687 Kč od 1. ledna 2020, případně ode dne následujícího po dni zvolení do funkce člena rady města.
 • Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 39 089 Kč od 1. ledna 2020, případně ode dne následujícího po dni zvolení do funkce místostarosty.

ZM rozhodlo o poskytnutí:

 • Uvolněnému členovi zastupitelstva města, který přijímá projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 10 000 Kč za kalendářní rok a členovi zastupitelstva města, který přijímá projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 120 Kč za obřad, a to ze sociálního fondu;
 • členovi zastupitelstva města, který zastupuje město na veřejných občanských obřadech, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 120 Kč za obřad, a to ze sociálního fondu;
 • uvolněnému členovi zastupitelstva města příspěvek na stravování ve výši 35 Kč/den ze sociálního fondu a ve výši 30 Kč/den z rozpočtu města;
 • uvolněnému členovi zastupitelstva města příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem takto:

– od 1. do 24. měsíce po zvolení příspěvek ve výši 25 % měsíční platby pojistného odváděného členem zastupitelstva, maximálně však do výše 250 Kč měsíčně,
– od 25. měsíce po zvolení příspěvek ve výši 50 % měsíční platby pojistného odváděného členem zastupitelstva, maximálně však ve výši 500 Kč měsíčně, a to ze sociálního fondu.

ZM neschválilo:

 • Uzavření smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje – o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území města Dobříše, jejímž předmětem měl být závazek města poskytovat ze svého rozpočtu na činnost a vybavení jednotky požární ochrany HZS Středočeského kraje dislokované na stanici HZS Dobříš pravidelný roční finanční příspěvek, a to k pokrytí výdajů souvisejících s činností této jednotky požární ochrany.

ZM vzalo na vědomí:

 • Analýzu hospodaření, řízení a fungování společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o., s důrazem na plnění tzv. in-house modelu.
 • Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 5. prosince 2019.
 • Právní analýzu k „možnosti zadávání veřejných zakázek Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., ze strany okolních obcí a jejich vliv na právní postavení města Dobříše“, kterou zpracovala advokátní kancelář MT Legal, s.r.o., na základě žádosti obcí ORP Dobříš (Nový Knín, Rybníky, Obořiště, Chotilsko a Rosovice) o převod obchodního podílu ve výši 1 % Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., uvažovanému svazku obcí, který má být založen za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury.
 • Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v řízení o žádosti o poskytnutí dotace na financování projektu reg. č. CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0002082 „Rekonstrukce chladicího zařízení – Zimní stadion Dobříš“, kterým byla zamítnuta část dotace ve výši 25 %, tj. 4 169 123 Kč.
 • Zachování objemu finančních prostředků na provoz Pečovatelské služby města Dobříše, schváleného v rámci rozpočtu města na rok 2019, a navýšení mzdového limitu pro rok 2019 Pečovatelské služby města Dobříše, se sídlem Dukelské nám. 443, Dobříš, IČO: 48954845, o 143 900 Kč v návaznosti na dotaci Středočeského kraje na sociální služby.
 • Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 30. listopadu 2019.
 • Zprávu o čerpání úvěrového rámce k 30. listopadu 2019.

Úvěrový rámec byl k 30. listopadu 2019 čerpán ve výši 36,76 mil. Kč, tj. 75,6 % schváleného rozpočtu, z toho na projekt 2. ZŠ Dobříš „Výstavba nového pavilonu, úprava varny a jídelny“ (po vyčerpání celé dotace) ve výši 18,9 mil. Kč a na projekt „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš“ ve výši 17,9 mil. Kč.

ZM nepřijalo usnesení k těmto návrhům:

 • Poskytnutí daru z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 231 818 Kč Základní škole TRNKA, se sídlem Příbramská 938, Dobříš, a uzavření darovací smlouvy.
 • Poskytnutí uvolněnému členovi zastupitelstva města příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit (na regeneraci pracovních sil) ve výši 1 200 Kč ročně, a to ze sociálního fondu.
 • Úpravy návrhu OZV č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM odložilo:

 • Projednání bodu „Zadání změny č. 3 územního plánu Dobříše (tj. upravený návrh zadání změny č. 3 ÚP po jeho 1. a 2. projednání)“ na příští zasedání ZM.

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 v Kulturním středisku Dobříš. Občané jsou srdečně zváni.

Reklama

Předchozí článekPečujme o svůj veřejný prostor
Další článekNová venkovní posilovna v Lipkách