Slovo starostyVážení spoluobčané,
zní to až neuvěřitelně, ale čtyři roky volebního období se chýlí ke konci. Zažili jsme dobu covidovou, která tak trochu zkreslila vnímání času. Svádí to k dělení historie na „před“ a „po“ covidu. Zvlášť v kulturní, sportovní a společenské oblasti je to výrazné. Na druhou stranu se nám právě v době covidové podařily dvě, na naše poměry, velké stavby. Ale o tom dále.

V listopadovém vydání našeho zpravodaje roku 2018 jsme uváděli aktivity, které bychom chtěli ve volebním období uskutečnit. Mezi těmi, které se nepodařilo zrealizovat, je cyklostezka do Dobříše kolem kostelíčka. V tomto případě nezáleží tak úplně na naší obci, aby k realizaci došlo – ačkoli jsme vyvíjeli aktivitu a dokonce došlo na projednávání návrhu projektu.
Bytové domy – tam dochází průběžně k investicím ve formě příspěvku na rekonstrukce jednotlivých bytů podle požadavků nájemců. V průběhu letošního roku ještě plánujeme výměnu střešní krytiny na domě čp. 332.
Akce, které se podařilo realizovat zcela, bylo úspěšné dokončení rekonstrukce interiéru Kulturního domu a pokračování ve formě nové fasády a úprav místností v patře jako zázemí pro místní ochotníky. Je potěšující, že se opět obnovil jeho provoz a velké díky patří právě místním ochotníkům, kteří letos dokázali hned dvakrát za sebou zaplnit sál při představení Charleyova teta. Následné vystoupení hostujícího spolku KLAS se Saturninem bylo také zdařilé a úspěšné. Jarní divadelní sezónu v kulturním domě završilo dětské představení Cirkus Rámus v podání žáků místní základní školy, jejichž největší odměnou byl nadšený potlesk zcela zaplněného hlediště. Ani letošní maturanti, na rozdíl od dvou předchozích let, nepřijdou o tradiční plesy.
Stavebními akcemi, které skutečně otestovaly všechny naše možnosti, dosavadní zkušenosti a psychickou odolnost, byla výstavba nové budovy mateřské školy a také kabin TJ. Jsou to akce velkých rozměrů co do objemu stavby a také objemu finančních prostředků. Díky souběžné realizaci těchto staveb jsme po dobu dvou let pracovali s několikanásobným rozpočtem, než jsme byli do té doby zvyklí.

Co se týká místních komunikací, rozhodli jsme se po dlouhém zvažování k opravě povrchu dvou cest mimo obydlenou část. A to od Památníku Karla Čapka na rozcestí „U Borovic“ a pak dále k lokalitě Nad Strží. I z důvodu větší frekvence návštěvníků jsme chtěli vytvořit schůdnou okružní trasu pro pěší a cyklisty. Současně s tím byla provedena oprava povrchu komunikace Pod Chotobuší a křižovatky s ulicí Malostranská.
To jsou vyjmenovány asi nejzásadnější ze stavebních akcí. Mezi ty relativně drobnější patří oprava místní komunikace k chatám U Pěti lip, opěrná zeď a oplocení u dětského hřiště Rafanda, výměna střechy u čp. 178 na návsi, odvodňovací úprava spojovací cesty mezi ulicemi Karla Čapka (naproti obchodu) do ulice Ladislava Malého. Také byla obec nucena
zrealizovat úpravu komunikace Ke Strži. Na základě objevujícího se nedostatečného tlaku vody v lokalitě Nad Strží vybudovala obec tlakovou stanici v ulici Malostranská.
Z dalších úspěšných aktivit bych rád připomněl pořízení automobilu Ford Tranzit pro dobrovolné hasiče, pořízení kompostérů pro občany, umístění hrací sestavy s lavičkou do lokality Nad Strží.

Také bych zmínil vodorovné dopravní značení kolem hřiště v ulici Sportovní a přilehlých křižovatkách. Velice se osvědčilo. Možná se tento krok nezdá tak zásadní, nejedná se však o finančně bezvýznamnou záležitost. Nicméně není záměrem obce označit tímto způsobem všechny křižovatky v obci. Tato lokalita byla vybrána, protože je tam velká frekvence aut, zároveň je to místo, kde se téměř po celý rok pohybuje mnoho chodců, a především dětí všech věkových kategorií.
Ani ve škole jsme nezaháleli a v průběhu uplynulých tří let jsme nechali vyrobit repliky původních dveří v celé budově, abychom zachovali ráz školy. Také došlo na obměnu svítidel ke zvýšení pohodlí dětí ve třídách.
Aktuálně se dokončuje rekonstrukce objektu bývalých kabin a sociálního zařízení v objektu Rafanda. Zvýší se tím kapacita pro návštěvníky nebo lze prostor využít třeba pro menší rodinné akce, aniž by se omezil běžný provoz.
Toto volební období bylo více než úspěšné v získávání dotací.
První byla dotace na Ford Tranzit pro Sbor dobrovolných hasičů, kdy došlo k zahájení procesu získání dotace i pořízení vozu ještě v přechozím volebním období. Investice byla v hodnotě téměř 959 tis. Kč, dotace činily 750 tis. Kč (300 tis. Kč z fondu Středočeského kraje a 450 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR).
Z fondu Středočeského kraje byla v roce 2019 dotovaná výměna střešní krytiny, kdy výše dotace činila 324,5 tis. Kč z celkové investice 406 tis. Kč a také rekonstrukce kulturního domu – fasáda, investice ve výši 905 tis. Kč, dotace 724 tis. Kč.
Další dotací Středočeského fondu obnovy venkova je částka 1 521 tis. Kč na výše zmiňovanou opravu povrchu okružných komunikací kolem obce, kdy se celkové náklady vyšplhaly do výše 2 320 tis. Kč.
V roce 2020 se podařilo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí na pořízení kompostérů pro občany naší obce společně s obcemi Borotice a Rybníky, kam se ještě podařilo pořídit menší štěpkovač. Celková investice 2 352 tis. Kč, dotace 1 977 tis. Kč.
Z Integrovaného regionálního operačního programu pak byla dotovaná částkou 32 158 tis. Kč výstavba mateřské školy s jídelnou, kdy celkové investice byly ve výši 48 mil. Kč.
V loňském roce byla ještě promptně podaná žádost o dotaci na výstavbu kabin TJ od Národní sportovní asociace, která byla také schválena a již obdržena. Celková částka investice 15 mil. Kč, dotace ve výši 5 300 tis. Kč.

Troufám si říci, že toto končící čtyřleté období bylo, jak se říká, nejzáživnější. Dosud asi nejnáročnější stavby, lockdowny a coronavirus, školka potýkající se s potížemi, které by vydaly na román (kompletní obměna pedagogického sboru během prázdnin, roční fungování v provizoriu kvůli stavbě, několik neočekávaných kontrol). Ovšem nelze říci, že bylo nejnáročnější. Každý rok je specifický. Nejvíc ale záleží na tom, jak společně fungujeme, jak si dokážeme pomáhat. Nesmírně oceňuji okamžité zapojení mnoha občanů do šití roušek, jejich distribuce, zájem o druhé. Nebo vlnu zájmu a finanční pomoci při tornádu na Moravě, podpoře uprchlíků z Ukrajiny. To je asi to nejpodstatnější. Abychom si nebyli vzájemně lhostejní.
Ještě si dovolím krátký vzkaz pro ty, kterým se nedaří dodržovat základní pravidla soužití, slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Možná se stačí jen zamyslet a dodržovat jen jedno jediné: Nečiň druhému to, co nechceš, aby činil on tobě. Nebo alespoň nečiň venku za svým plotem to, co bys doma také nedělal/a. Doma také nesypeš odpad vedle popelnice, ale do ní; také si neblokuješ vrata, ale parkuješ mimo vjezd; také si nezahrabáváš do kompostu vybourané cihly…

Dovolte mi závěrem, abych touto cestou poděkoval všem, kdo se podílí na chodu obce. Všem zastupitelům, zaměstnancům, ale i dobrovolníkům, členům všech aktivních spolků v naší obci. Všem občanům, kterým jednoduše záleží na obci, ve které žijí. Kteří jsou ochotní jak přiložit ruku k dílu, když je potřeba, stejně tak jako přijdou na kulturní nebo sportovní akci, kterou organizují jejich spoluobčané. I prostá účast jako divák je odměnou pro ty druhé, kteří akci pořádají a dobrovolně jí věnují svůj volný čas. Poděkování patří ale i všem, kteří nejsou „Huťáci“, ale ve Staré Huti jsou nebo mnohá léta aktivně působili, ať už ve škole, spolcích, knihovně. Práce vás všech si velice vážím a děkuji za ní za všechny obyvatele naší obce.

Rádi bychom v tomto složení zastupitelů, které dozná jen malých změn, pokračovali i nadále. Budeme se o vaše hlasy ucházet v podzimních komunálních volbách.

Petr Dragoun, starosta

Reklama

Předchozí článekZprávičky z naší MŠ
Další článekNOVÝ SMĚR – KVĚTEN