Program rozvoje města Dobříše

dobříš letecký snímek
Zdroj foto: S. Frank


Vážení obyvatelé našeho města, jak jsme v minulém čísle DL informovali, město Dobříš ve spolupráci s MAS Brdy–Vltava v současné době zpracovává rozvojový a plánovací dokument města, tzv. Program rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 (dále jen „PRMDo“). K samotnému dokumentu si ve stručnosti dovolíme zopakovat pár informací.

Pořízení tohoto typu dokumentu je zakotveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který zastupitelstvu obce vyhrazuje pravomoc takový dokument schvalovat. Jde o střednědobý rozvojový dokument, jehož cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje města v předem stanoveném časovém horizontu, má zachycovat hlavní problémy rozvoje města a formulovat jejich možná řešení, je podkladem pro řízení města a pro přípravu projektů a rozvojových aktivit ve městě, v neposlední řadě je to důležitý podkladový materiál pro čerpání dotačních prostředků.

Vzhledem k tomu, že PRMDo má být tvořen komunitním způsobem, tj. ve spolupráci s širokou veřejností, v minulém čísle jsme vás zvali na společné setkání, které se mělo konat 14. 5. 2020 od 18.00 hod. v KD DOBŘÍŠ a kde měl být obsah dokumentu diskutován.

Bohužel vzhledem k současné situaci ovlivněné koronavirovou pandemií nebude možné a ani žádoucí, s ohledem na ochranu veřejného zdraví, takové společné setkání uskutečnit. Váš názor je však pro nás velmi důležitý, proto bude na webových stránkách města Dobříše zveřejněn návrh analytické části dokumentu a připomínkový formulář (pozn.: předpokládáme od poloviny května 2020). Tímto si vás tak dovolujeme požádat o zasílání vašich připomínek k dokumentu.

Podrobné instrukce k připomínkování, včetně termínů a kontaktů k případným dotazům naleznete na webových stránkách našeho města a MAS Brdy–Vltava. Pokud v budoucnu situace dovolí, plánujeme k dokumentu uskutečnit společné setkání s občany v září 2020.

MAS Brdy–Vltava, o. p. s.,
Petr Oplíštil, oddělení tajemníkaPředchozí článekMožnosti úhrady faktury za vodné a stočné
Další článekProč muselo být zasahováno do zrekonstruovaného asfaltu v  ulici Čs. armády v Dobříši?