Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor místního rozvojeMilí občané,

v minulém čísle Dobříšských listů jsme vám představili oddělení tajemníka Městského úřadu Dobříš. V tomto čísle jsme se zaměřili na odbor místního rozvoje, jehož vedoucím je Ing. Miloslav Modlík. Odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš čítá dohromady kolektiv šesti zaměstnanců, vedoucího, dva pracovníky přípravy a realizace investic a tři projektové manažery, kteří pro město Dobříš zajišťují v první řadě plnění úkolů a činností na úseku samosprávy, a to zejména pro oblasti rozvoje města, přípravy a realizace investic města a přípravy žádostí o dotace včetně jejich následné administrace. Do 31. 8. 2020 byl součástí odboru místního rozvoje také úsek správy majetku, který čítal celkem 10 pracovníků, avšak od 1. 9. 2020 je z něj vytvořen samostatný odbor.

V oblasti rozvoje města participují pracovníci odboru na realizaci priorit volebních plánů vítězných volebních subjektů s využíváním zásad schváleného strategického plánu rozvoje města a jeho akčních dodatků a územního plánu. Ve spolupráci s vedením města pořizují a shromažďují dokumenty a analýzy pro strategické plánování ve městě (koncepce dopravy, akční plán zlepšování kvality ovzduší, plán obnovy vodovodů a kanalizací, plán obnovy komunikací, připravovaný plán obnovy majetku apod.), monitorují potřeby jeho rozvoje a v neposlední řadě spolupracují s dalšími orgány, organizacemi a odbory při přípravě materiálů pro rozvoj regionu. Připravují podklady k žádostem týkajícím se spravované působnosti, zejména pro jednání rady města a zastupitelstva města. Se stavebníky a projektanty konzultují možné realizace záměrů v rámci schváleného územního plánu a připravují stanoviska navenek v rámci spravované oblasti působnosti.

V oblasti přípravy a realizace investic města se odbor podílí na přípravě ročních plánů investičních akcí a sestavování rozpočtu a investičního výhledu města, zabezpečuje investiční inženýrskou činnost v rámci přípravy a realizace investičních akcí, tj. včetně jejich projednávání, technického dohledu, kontroly smluvního finančního čerpání akcí, přebírání dokončených akcí a jejich přípravy a uvádění do provozu. Úzce spolupracují s oddělením tajemníka při přípravě a realizaci zadávacích řízení při výběru dodavatelů pro veřejné zakázky z rozpočtu města.

V oblasti přípravy žádostí o dotace projektové manažerky monitorují a vyhledávají mimorozpočtové zdroje z dotačních titulů připravovaných a poskytovaných ze státního nebo krajského rozpočtu a rozpočtu Evropské unie prostřednictvím jednotlivých rozvojových programů. Následně o těchto dotačních titulech informují orgány města a navrhují způsob, jak je získat. V případě realizace jednotlivých projektů pak zahajují projektová řízení, zpracovávají podklady pro přípravu a podání žádostí, při realizaci projektů se jich bezprostředně účastní, sledují a kontrolují jejich zadaný rozsah, časový a finanční průběh a následně po jejich ukončení provádí závěrečná vyhodnocení. Pracovníci odboru místního rozvoje mají svou kancelář přímo v hlavní budově Městského úřadu Dobříš na Mírovém náměstí 119, ve druhém patře. Jejich práce je spojena s každodenní nezbytnou administrativou a zároveň i s kontrolními činnostmi v terénu, bez kterých dnes nelze realizovat žádnou investiční činnost města.

Jaké velké projekty pro město Dobříš nyní připravujete, respektive na čem v současné době pracujete?

V současné době se podílíme na dokončení přípravy prioritního projektu pro rok 2022, a to revitalizace náměstí Komenského. Dále probíhají konzultace nad studiemi dokončení následné revitalizace Mírového náměstí, probíhá projektová příprava rekonstrukce chodníků v části ulice Pražská (nad tratí, úsek Prachanda–Javorová) a je projekčně připravena rekonstrukce chodníku v ulici U Pivovaru. V letošním roce bude z prioritních akcí realizováno dokončení sdružené investice s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, a to II. etapa stavby „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnic – I. a II. etapa“, která zahrnuje úsek od světelné křižovatky po křižovatku ulic Fr. Průši a Fričova, jejíž součástí jsou i rekonstrukce přilehlých městských chodníků na jižní straně Mírového náměstí a jižní části alejky. Další velkou akcí bude zahájení stavby „Stavební úpravy objektu Větrník“ (bývalá vojenská ubytovna). Z neméně důležitých budou i připravované rekonstrukce ulic Březová (včetně nového chodníku), Mánesova, Husova (úsek V Lipkách–Tylova) a Přemyslova (úsek Žižkova–Mládeže).

Pracujete jako tým, ve kterém se každý zabývá určitou částí akce, nebo máte všichni spíše své projekty, které si hlídáte?

Každý z pracovníků má své dané úkoly a projekty, které si sám administruje, ať je to v rámci samotné přípravy investic, realizace anebo projektového řízení. Určitě však pracujeme jako tým, protože bez vzájemné úzké součinnosti by to v našem odboru nešlo. A samozřejmě za součinnosti s vedením města a s jinými odděleními a odbory městského úřadu.

Pane Modlíku, jak dlouho už pro město pracujete, a co vnímáte jako zásadní potřebu pro budoucnost města z pohledu odboru místního rozvoje?

Pro město Dobříš pracuji 28 let (od roku 1993) a jako zásadní potřebu pro rozvoj a budoucnost města vnímám určitě konstruktivní spolupráci všech angažovaných volebních subjektů při hledání společných priorit, a to s ohledem na v minulosti schválené strategické dokumenty anebo při jejich připravovaných akčních aktualizacích. Neméně důležité jsou pro nás reakce aktivních spoluobčanů, kteří nás obohacují a ovlivňují svými konstruktivními nápady vyplývajícími buď ze znalosti místního prostředí anebo například z dovednosti podívat se na problematiku z jiného úhlu pohledu. Těmto občanům bych rád poděkoval.

Zpracovali pracovníci MěÚ DobříšPředchozí článekSpolečenská kronika
Další článekOčkování seniorů 80+ proti COVID-19