NOVÝ SMĚRZprávy z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 26.10.2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
– mimořádnou splátku úvěru č. 0431435479 LCD mezi Obcí Stará Huť a Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782 ve výši 13 085 014,01 Kč k 27. 10. 2021;
– Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a firmou Invessales, spol. s. r. o., IČ 62957678 na stavbu „TJ Stará Huť – demolice, opěrná zídka, zámkové dlažby, elektro“ v předneseném znění;
– navýšení sazby vodného na cenu 58,74 Kč/m3 včetně DPH a stočného na 38,26 Kč/m3 včetně DPH s platností od 1. 12. 2021;
– Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV–12–6026655/1 Stará Huť, kNN pro parc. č. 288/14 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ 24729035 dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí;
– Smlouvu o zřízení služebnosti na elektrickou přípojku a podzemní komunikační vedení v rozsahu dle GP č. 1436–37/2021 ze dne 18. 5. 2021 mezi Obcí Stará Huť a společností CETIN, a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČ 04084063;

Zastupitelstvo obce pověřilo:
– starostu obce jednat s firmou CETIN, a. s. Praha 9 ve věci mikrotrenchingu v lokalitě k. ú. Stará Huť;

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– změnu územního plánu v místě pozemku parc. č. 288/53 v k.ú. Stará Huť ze způsobu využití ochranná a izolační zeleň na bydlení v rodinných domech – městské a příměstské;
– Prodej části pozemku parc. č. 287/14 o výměře cca 25 m2 panu Drmlovi za cenu 1 000 Kč/m2. Záměr prodeje pozemku byl schválen na 19. zasedání ZO dne 28. 6. 2021. Byla nabídnuta tržní cena 2 000 Kč/m2 z důvodu záboru pozemku při obnově výstavby oplocení;

V diskusi p. Březina upozornil na zabezpečení překopů v ulicích Družstevní a přilehlých kvůli průjezdnosti, již jsou prováděny přípravné práce na položení živičného povrchu; p. Trojan poděkoval za odklizení odpadu po havárii u parkoviště u rybníka Strž. Starosta obce upozornil na černou skládku v lokalitě Nad Strží.


Milí spoluobčané,

přeji Vám pokojné prožití adventu, šťastné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.
Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití Vánoc a také šťastný, dobrý a zdravý nový rok přejí zastupitelé obce Stará Huť.

Srdečně zveme na Štědrovečerní bohoslužbu Slova ve starohuťské kapličce od 22 hodin, pokud to umožní protiepidemiologická opatření. O případném odvolání akce budete včas informováni.


Vodné, stočné

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26. 10. 2021 schválilo navýšení ceny vodného a stočného k 1. 12. 2021 na:
Vodné – 58,74 Kč, stočné – 38,27 Kč.
Celkově tedy 97 Kč včetně 10 % DPH.
Důvodů pro navýšení je hned několik. Cena vodného a stočného se upravovala v loňském roce, přesto náklady na údržbu infrastruktury stále rostou. Další je hledisko Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Podle něj musí obec vytvářet fond na budoucí opravy, který by měl být pokrytý z příjmů za vodné a stočné. Toho tímto navýšením stále nedocílí, nicméně významněji přispěje jak na běžnou údržbu, tak do fondu oprav.


Komunální odpad

Známky na rok 2022 budou změnou legislativy ke koupi až od 3. 1. 2022 po dobu měsíce ledna. Po dobu ledna stále platí známky roku 2021. Změnou legislativy, ale také nárůstem cen nejen za skládkovné, dojde k úpravám cen za známky za svoz komunálního odpadu. Ceny budou schváleny na zasedání zastupitelstva obce v prosinci, v lednovém vydání budete informování podrobněji.


Bioodpad

S přicházející topnou sezonou vás v souvislosti s možným ukládáním popela z pálení dřeva do kompostérů upozorňujeme na jeho možné vznícení. I v tomto případě je nutná obezřetnost, stejně jako při odkládání popela do popelnice. Nechte popel několik dní vychladnout v nehořlavé nádobě, nebo jej dostatečně ochlaďte vodou.


Blahopřání

V měsíci prosinci se svého životního jubilea dožívají paní Marta Krištofová, Jarmila Hlaváčková, Jiřina Motlová a pánové Jindřich Vondra a Milouš Teřl.
Srdečně blahopřejeme!


Poděkování

Děkuji obecnímu úřadu ve Staré Huti za milý dárek a blahopřání k mému jubileu.
Karel Růžička

Reklama

Předchozí článekZákladní škola
Další článekVzpomínky lidového muzikanta