NOVÝ SMĚR – ŘÍJENZprávy z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 9. 2022:

Zastupitelstvo obce schválilo:
– obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci;
– cenu vodného na částku 69 Kč a stočného na částku 46 Kč, vše včetně 10 % DPH, s platností od 1. 10. 2022;
– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. VB 37208/IP-12-6021828/PB-Stará Huť, mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s.;
– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. VB 31850/IV-12-6031334/PB-Stará Huť-K Vlastě, kNN pro parc. č. 164, mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s.;
– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. RSD-791/2022-2 mezi Obcí Stará Huť, společností CETIN, a. s. IČ 04084063 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o.;
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči dětí;
– smlouvu o dílo na opravu střech obecního úřadu za navrhovanou cenu 1 307 891 Kč bez DPH mezi Obcí Stará Huť a společností Invessales s. r. o. Jedná se o nutnou opravu havarijního stavu a následného zatečení do objektu;
– rozpočtové opatření č. 8/2022 v předneseném znění.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2022 schválených radou obce.

V diskusi vystoupil s dotazy pan Klika – znovuumístění sirény, kde již probíhají instalační práce; označení mateřské školy a 125. výročí otevření školy; p. Englárt – dotaz na vybavení zahrady mateřské školy, finanční zajištění potřeb pro MŠ a zajištění školní kapacity pro žáky 2. stupně;
Starosta obce zhodnotil volební období 2018–2022;
Pan Březina vyjádřil poděkování za podporu sportu.


Výsledky komunálních voleb 2022 v obci Stará Huť:

Voliči v seznamu: 1 177
Vydané obálky: 662
Volební účast v %: 56,24
Odevzdané obálky: 660
Platné hlasy: 8 836

Seznam zvolených zastupitelů v obci Stará Huť

Nezávislí pro Starou Huť
1. Petr Dragoun 555 hlasů
2. Marie Guillenová 546 hlasů
3. Luděk Drozd 543 hlasů
4. Milan Kadlec 540 hlasů
5. Ondřej Šinágl 539 hlasů
6. Zdeněk Březina 534 hlasů
7. Radek Řechka 532 hlasů
8. Martin Němec 532 hlasů
9. Jindřiška Němcová 530 hlasů
10. Pavel Chroumal 528 hlasů
11. Kristina Váňová 526 hlasů
12. Petr Trojan 525 hlasů
13. Josef Havelka 523 hlasů
14. František Snopek 519 hlasů

Občanská demokratická strana
1. Bc. Miloš Červenka, MRICS 99 hlasů

Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za účast při komunálních volbách a vážíme si vyjádřené důvěry a podpory našemu sdružení.

Petr Dragoun


Vodné, stočné, bioodpad

Jak jste zaznamenali v zápisu z jednání zastupitelstva obce, došlo ke zvýšení vodného a stočného od 1. 10. 2022. Důvody jsou v dnešní době jednoznačné, zvýšené náklady na vstupech. Vodné je od 1. října ve výši 69 Kč za 1 m3, stočné 46 Kč za 1 m3, vše včetně 10 % DPH.
Rada obce pak rozhodla o zvýšení výše poplatku za svoz bioodpadu od 1. 10. 2022 na částku 200 Kč za odvoz, resp. přistavení a dovoz kontejneru. V případě nakládání pomocí hydraulické ruky je pak částka 300 Kč. Chápeme, že přestože jsou po obci pravidelně rozmisťovány kontejnery na bioodpad a obec zajistila pro žadatele do zahrad velké množství kompostérů, je občas potřeba mimořádného odvozu. Je však zřejmé, že dosavadní částka ve výši 50 Kč byla pouze symbolická.


Slavnostní setkání jubilantů

Jako každý rok připravujeme na podzim, konkrétně v sobotu 15. října 2022 od 14.00 hodin Slavnostní setkání jubilantů, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea – 60 let, ve Staré Huti se narodili a strávili zde své mládí, ale také těch, kteří mají své kořeny jinde, Stará Huť se jim stala novým domovem a oni se stali našimi spoluobčany.


Blahopřání

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní Jana Lojínová, Markéta Holanová a Irena Slaboňová.
Srdečně blahopřejeme!


Poděkování

Děkujeme členům starohuťského hasičského sboru za odčerpání vody ze sklepa rodinného domu.
Skůčkovi

Děkuji starohuťským hasičům za účinnou pomoc při nedávné živelné pohromě.
Lenka Felcmanová


Klub důchodců

uskuteční zájezd do zámku Hořovice v sobotu 22. 10. 2022. Odjezd od kapličky v 8 hod. Poplatek pro členy 100 Kč, pro ostatní 200 Kč. Přihlášky s poplatkem se přijímají každý čtvrtek od 15 do 16 hod. v klubovně OÚ do 20. 10. 2022.


Infokanal.cz

Pro již registrované uživatele je k dispozici mobilní aplikace.
Ke stažení na stránkách www.infokanal.cz, odkaz „Pro občana“.

Reklama

Předchozí článekZákladní škola
Další článekSvaz čs. důstojnictva v Dobříši