NOVÝ SMĚR – LEDENZprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 12. 2022:

Zastupitelstvo schválilo:
– rozpočet obce na rok 2023 jako přebytkový
– střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2024–2026
– kupní smlouvu na pozemek parc. č. 836/28 o výměře 24 m2 v předneseném znění
– veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná, oddíl házená a MKS na rok 2023
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6031334/PB-Stará Huť – K Vlastě – kNN pro parc. č. 164 se společností ČEZ Distribuce, a. s. a paní Stříbrnou
– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro parc. č. 835/1 a 864/1 v k. ú. Stará Huť se společností ČEZ Distribuce, a. s.
– dohodu o spolufinancování nákladů na zpracování projektové dokumentace stavby „Skupinový vodovod pro zásobení obcí a měst v lokalitě Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou“ mezi Obcí Stará Huť a Vodohospodářskou společností Dobříš spol. s r. o.,
– ceník za svoz komunálního odpadu
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči
– vstup Obce Stará Huť do zamýšleného dobrovolného svazku obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“
– uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“ a stanovy tohoto svazku v předloženém znění
– termíny veřejných zasedání na rok 2023: 20. 2., 17. 4., 26. 6., 11. 9., 6. 11. a 11. 12.
– člena finančního výboru pana Petra Trojana
– Smlouvu o dílo na zateplení fasády, zřízení schodišť a doplnění zámkové dlažby na budově č. p. 500, se společností Invessales spol. s r. o., IČ 62957578.

Zastupitelstvo souhlasilo:
– s návrhem vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. se zamýšleným dobrovolným svazkem obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“, který má být vytvořen za účelem zajištění nakládání s odpady dle zákona o odpadech.

Zastupitelstvo uložilo:
– starostovi obce učinit všechna jednání potřebná pro vstup obce Stará Huť do zamýšleného dobrovolného svazku obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“
– starostovi obce hlasovat na členské schůzi dobrovolného svazku obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“ při volbě členů dozorčí rady dobrovolného svazku obcí dle svého uvážení a dále hlasovat pro uzavření dohody společníků o principech řízení a fungování společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., kterou bude uzavírat město Dobříš s dobrovolným svazkem obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“ a pro učinění prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dobrovolným svazkem obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“ ke vkladu ve výši 135 000 Kč do základního kapitálu společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– návrh dohody společníků o principech řízení a fungování společnosti DOKAS Dobříš, s. r. o., kterou bude uzavírat město Dobříš s dobrovolným svazkem obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“.
– informaci o rozpočtových opatřeních č. 9, 10 a 11/2022 schválených radou obce.

Zastupitelstvo delegovalo:
– starostu obce jako zástupce obce Stará Huť na jednáních členské schůze coby nejvyššího orgánu zamýšleného dobrovolného svazku obcí „TEKOS – Technické a komunální služby“.

Zastupitelstvo pověřilo:
– radu obce schválením Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizací mezi Obcí Stará Huť a společností Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o., IČ 49549677
– dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, radu obce zpracováním závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2022
– místostarostku obce zajištěním přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2022 v den schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2022

Zastupitelstvo stanovilo:
– v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce, rady obce, předsedů i členů výborů zastupitelstva a předsedů i členů komisí rady takto: člen zastupitelstva ve výši 1 390 Kč, člen rady 5 561 Kč, předseda výboru, komise 2 780 Kč, člen výboru, komise 2 318 Kč, s platností od 1. 1. 2023.

Zastupitelstvo odvolalo:
– z funkce člena finančního výboru pana Františka Snopka ke dni 12. 12. 2022.

Zastupitelstvo neschválilo:
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. PB-Stará Huť, kNN č. parc. 712/115, IV-12-6032345 se společností ČEZ Distribuce, a. s.

V diskusi starosta obce seznámil s plánovanými akcemi roku 2023 a předal zastupitelům inventurní příkazy pro provedení inventury obecního majetku. Dále poděkoval všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za spolupráci a jejich podíl na realizovaných akcích. Popřál pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového roku.


Cena známek za svoz komunálního odpadu

Četnost svozů / Sazba poplatku pro nádobu 120 l
Celoroční (1× týdně po celý rok): 3 200 Kč
1× 14 dní po celý rok: 1 850 Kč
Měsíční (1× měsíc po celý rok): 1 200 Kč
Jednorázový svoz (pytel s označením Dokas): 100 Kč.


Nová Zelená úsporám light

Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu? Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám. I malá změna může přinést velké úspory. Kam se obrátit?
Brdy–Vltava o. p. s., Pionýrů 892, 263 01 Dobříš, tel. 605 344 750, e-mail: zelena@brdy-vltava.cz, webové stránky: www.novazelenausporam.cz/nzu-light, www.brdy-vltava.cz.
Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a osob pobírajících dávky na bydlení, tzn. dům vlastní a trvale obývají pouze starobní důchodci či invalidní důchodci pouze 3. stupně nebo osoby čerpající příspěvek na bydlení. Až 150 000 Kč na rychlé zateplení vašeho rodinného domu!


Tříkrálová sbírka

I v letošním roce bude k dispozici v rámci Tříkrálové sbírky kasička v obchodě a v kanceláři obecního úřadu.
Děkujeme jménem Charity České republiky za vaše příspěvky.


Vzpomínáme

Dne 15. ledna 2023 uplyne 1 rok, kdy nás opustila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Vlasta Mikysková roz. Kamarátová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami


Blahopřání

Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Růžena Švehlová a Ludmila Wiedermannová a pánové Jan Melichar, Václav Malík, Petr Hlaváček a Vladimír Šaman.
Srdečně blahopřejeme!


Všem příznivcům národní házené děkujeme za přízeň a podporu
Občanům Staré Huti přejeme do nového roku 2023 zdraví, pohodu a elán a budeme se těšit na spoustu sportovních zážitků.

Oddíl národní házené


Rozpočet obce na rok 2023


Vážení spoluobčané,

jak už bývá zvykem, začátkem roku nového se ohlédneme za rokem uplynulým. Ten se nesl do určité míry v duchu dokončování akcí z předchozího roku.

Ve spolupráci s mateřskou školou se pořizovalo další vybavení do školky i kuchyně tak, jak ukázal provoz. Po stavební stránce byla dokončena fasáda restaurace Rafanda a vnitřní prostory nového salonku a sociálních zařízení. Bytový dům v Družstevní ulici dostal novou střešní krytinu.
V ulici Sportovní se podařilo zrealizovat zpevnění plochy podél komunikace, které by mělo odlehčit provozu při pořádání nejen sportovních akcí. Na několika místech v obci byly provedeny zásadní opravy komunikací a opravy asfaltových retardérů a poničených krajnic v lokalitě Nad Strží. Dva retardéry byly také kvůli bezpečnosti umístěny před vstupem do sportovního areálu Rafanda. Také se ještě před začátkem zimy podařilo nainstalovat nový kryt studny v této lokalitě.
Na poli sportovním se podařilo zajistit velkou akci národní házené, kdy bylo ve Staré Huti uspořádáno mistrovství ČR starších žaček. Po organizační stránce nešlo o jednoduchou záležitost, především kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám v regionu, ale vše se za pomoci dobříšských škol a sportovní haly podařilo zařídit ke spokojenosti všech. Naopak díky nové školní kuchyni bylo zajištěno kvalitní stravování všech účastníků mistrovství. Věříme, že nadstandardní zázemí sportovců bude v budoucnu využito na mnoho dalších obdobných aktivit.
Počasí si s námi letos pohrálo. Po vichřici a několika průtržích mračen bylo nutné provést výměnu střešní krytiny na budově obecního úřadu, došlo na likvidaci mnoha vzrostlých stromů, pomocnou ruku jsme podali Památníku Karla Čapka v rámci likvidace pořezaných větví. Jako následek poškození střešní krytiny došlo k zatečení vody do klubovny v budově OÚ. Podařilo se během jednoho týdne prostory klubovny a schodiště nejen opravit a vymalovat, ale společně s tím také instalovat nové osvětlení včetně dataprojektoru. Tím se rozšíří možnost využití klubovny pro jednání a umožní třeba pravidelným návštěvníkům z řad Klubu důchodců připravit promítání archivních fotografií nebo videí.
Opatrně se po dvou náročných letech obnovil provoz v kulturním domě a mohli jsme si užít několik tanečních večerů, divadelních představení, posezení. V tanečním víru se roztočili mladí tanečníci z odkládaných, a pak již řádných tanečních kurzů. V zázemí se podařilo dokončit instalaci nových schodů, čímž se zajistil samostatný vstup do prvního patra, aniž by se omezil provoz zázemí Místního kulturního střediska.
Ohledně plánů do budoucna jste byli již informováni v rámci volebních aktivit v předchozích číslech. Navíc v důsledku zdražování energií, stavebních materiálů a vůbec mnoha vstupů při jakékoli akci, se předpokládá, že dojde k mnoha změnám v pořadí plánovaných akcí. Ale věříme, že se vše bude dařit tak, jak to bude v dané situaci nejlépe možné a především ke spokojenosti vás, občanů naší obce.

Do nového roku přeji všem především zdraví a ještě jednou zdraví. Přeji vzájemné porozumění, pohodu a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Petr Dragoun, starosta obce


Milí spoluobčané,

závěr roku je vždy příležitosti k bilancování a tak mi dovolte, abych Vás informovala o činnosti Sboru pro občanské záležitosti v uplynulém roce. Přivítali jsme slavnostními obřady (individuálně pro každé dítě) celkem 16 nových občánků, z toho jedna dvojčátka. Těší nás zájem rodičů o slavnostní přijetí nových občánků do našeho společenství i jejich ocenění bezprostředně po skončení obřadu. Věřím, že se vyplní všechna přání, která jim odezněla do vínku. Velkou pozornost jsme věnovali přípravě letošního obřadu pro šedesátníky, kterých se letos sešlo 15.
Obřad je příležitostí k veřejnému ocenění jejich činnosti pro obec a k vzájemnému setkání, které pak pokračuje společným posezením a vzpomínkami. V průběhu roku jsme zaslali 154 písemných blahopřání, v případě kulatin doplněných dárkovým poukazem. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení obce za veškerou finanční i organizační pomoc při naší činnosti.
Od nového roku dojde ke změně zasílání písemných blahopřání jubilantům. Nově budou zasílána v tomto rozsahu: první u příležitosti dovršení 70 let, dále pak v 75 a 80 letech. Od 81. roku pak již každoročně. Domnívám se, že činnost SPOZ přispívá k vzájemnému pochopení, poznání, pomáhá nám vytvořit pocit společného domova. Od těch nově zrozených a jejich rodičů, až po nejstarší generaci – které právem náleží úcta a pozornost nás všech. A to nejen při slavnostních příležitostech, ale i ve dnech všedních.
Děkuji Vám všem, kteří se o naši činnost zajímáte a přeji do všech dnů příštích především zdraví, štěstí, pohodu a vzájemnou lásku a toleranci.

Za celý kolektiv SPOZ Jindřiška NěmcováPředchozí článekZprávičky z mateřské školičky
Další článekO dobříšských lesích podruhé