Možnosti vedení volební kampaně na území města Dobříše

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBŘÍŠE (ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018)1) Mítinky

Prostorem pro konání předvolebních akcí spojených s rozdáváním materiálů, zvukovou prezentací a setkáním s občany je určeno parkoviště za radnicí na Mírovém náměstí  (č.p. 119), s tím, že pokud to situace volebních stran bude umožňovat, tak s následujícím režimem – úterý, čtvrtek, pátek v době od 15.00 hod. a v pondělí ve středu od 17.00 hod. a o sobotách a nedělích bez časového omezení. Pokud toto časové vymezení nebude z pohledu oznamovatelů mítinku možné, lze akci uskutečnit, kterýkoliv den v týdnu ve výše uvedených prostorech za podmínky včasného oznámení, tak aby mohlo být přijato organizační opatření k vyklizení prostoru z důvodu existujících smluvních vztahů. Termín a časové rozpětí akce s kontaktem na odpovědnou osobu, je nutno písemně oznámit min. 7 dní předem, a to Ing. Zdeňku Černohorskému, tel. 318 533 320, 606 050 122; e-mail: cernohorsky@mestodobris.cz, nebo na podatelnu MěÚ Dobříš (budova radnice, přízemí).

Poskytnutí prostoru pro konání akcí bude zpoplatněno následovně:

  1. z důvodů existujících právních vztahů na parkování v místě pro pořádání akcí, lze tuto uskutečnit za předpokladu uzavření „Dohody o finanční náhradě“, mezi městem Dobříš a žadatelem.
  2. v případech, kdy mítink bude doplněn propagací – reklamou je stanoven místní poplatek 50,- Kč za 1m(bez ohledu na den a hodinu konání akce), vše lze dohodnout a zajistit nafinančním odboru u paní Sylvy Řehákové, budova radnice MěÚ Dobříš, přízemí, vlevo, tel.: 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz

2) Městský rozhlas

K oznámení předvolebních akcí lze využít i hlášení v městském rozhlase. K dodržení regulérnosti kampaně si vyhrazujeme právo odmítnutí textu v případě, že nebude obsahovat pouze upoutávky a pozvánky, ale i volební program. Každá volební strana má k dispozici max. 3 minuty vysílacího času denně. Vysílání bude provedeno v pořadí, v jakém budou volební strany uvedeny na hlasovacím lístku. Relace bude namluvena pracovnicí úřadu a vysílána třikrát denně. Text dodejte paní Radce Brožové, oddělení infocentra a propagace, tel.: 318 522 241; e-mail: brozova.radka@mestodobris.cz. Poplatek za jednodenní vysílání je 100 Kč.

3) Plakátovací plochy

Obdobně jako při předchozích volbách lze za úplatu využít plakátovací plochy, které spravuje Kulturní dům ( tel.: 318 521 302; e-mail: kd@dobris.net). K dispozici bude každé volební straně plocha: 10 ks formátu A2 nebo 20 ks formátu A3, popř. stejná plocha formátu A4, přičemž velikosti plakátů lze i kombinovat, ale při jakékoliv variantě nemůže být celková plocha překročena. Lhůta pro vylepení byla  stanovena od termínu – 10. 9. 2018 tj. 4  výlepové týdny (netýká se pozvánek na mítinky pořádané v Dobříši před datem 10 .9. 2018).

Výlepním dnem je pondělí (příjem plakátů Po-Pá; v den výlepu nejpozději do 8.30 hod).

Výlep v jiný den možný pouze po dohodě + 100% přirážka. Ceny a další informace naleznete na: http://www.kddobris.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200094&id=1015&p1=53

4) Umisťování stojanů 

obdobně jako při předchozích volbách je lze umístit:

  • na Mírovém náměstí na chodníku před budovami č.p. 190, 39, 223, 40, 41. Pro každou volební stranu je určeno jedno místo o velikosti do 2 mzabrané plochy.
  • na Mírovém náměstí na chodníku před č.p. 106, v maximální vzdálenosti do 2 m od budovy. Pro každou volební stranu je určeno jedno místo o velikosti do 2 m2 zabrané plochy.
  • v Pražské ulici na chodníku vedle zeleného pásu před č.p. 31 (Jednota – COOP), v prostoru shodném s délkou zábradlí (bílé barvy). Pro každou volební stranu je určeno jedno místo o velikosti do 2 m2 zabrané plochy.
  • v Rukavičkářské ulici podél chodníku od křižovatky s ulicí Nad Papežem severním směrem k porostu zeleně (před č.p. 1544, 1485). Pro každou volební stranu je určeno jedno místo o velikosti do 2mzabrané plochy.
  • u prodejny Penny market (Za Pivovarem)  zelený pás na části parc. č. 2478/3, min. 2 metry od obrubníku parkoviště. Pro každou volební stranu je určeno jedno místo o velikosti do 2 m2 zabrané plochy.

Oznámení o umístění a zpoplatnění stojanů podléhá místní vyhlášce o místních poplatcích č. 5/2015 (čl. 12, odst. 1 písm. g) – lze se s ní seznámit na www.mestodobris.cz, sekce dokumenty – vyhlášky a nařízení města.  Umístění stojanů mimo vyhrazená místa podléhá povolení MěÚ Dobříš a zpoplatnění dle výše uvedené vyhlášky města Dobříše. Oznámení o tomto využití veřejného prostranství je nutno doručit předem paní Sylvě Řehákové, MěÚ Dobříš, budova radnice, přízemí, vlevo tel.: 318 533 390; e-mail: rehakova@mestodobris.cz

Jednotlivé volební strany umístí své reklamy tak, aby nebránily provozu na chodnících. Po ukončení voleb, tyto do 48 hodin odstraní a místo uklidí na své náklady.

Lhůty pro umisťování stojanů: nejdříve od 10. 9. 2018, tj. 25 dnů před volbami.  

5) Webové stránky města

Trvalá prezentace politických stran a hnutí působících na Dobříši je možná v následující podobě: název, sídlo, logo, kontaktní osoba, včetně telefonu a e-mailu, webové stránky politické strany – „proklikem“ se návštěvník dostane na stránky strany, kde získá další informace. Další informace u: paní Jaroslavy Rehákové,  tel. 318 523 422, e-mail: rehakovaj@mestodobris.cz

6) Sloupy veřejného osvětlení

Nebudou využívány pro předvolební kampaň.

7) Dobříšské listy

Volební prostor pro jednotlivé strany (hnutí) lze využít takto:

1/ Bezplatná prezentace
Všechny kandidující strany mohou využít k volební kampani zdarma ½ strany DL (rozměr v. 12,5 x š. 18 cm). Nabídka bezplatné prezentace nezahrnuje náklady na případné grafické zpracování příspěvku. Tato volební prezentace by byla umístěna za textovou částí dobříšských příspěvků.

Další informace u paní Nikol Sevaldové, tel.: 318 533 366, e-mail: sevaldova@mestodobris.cz.

2/ Placená inzerce (nad rámec bezplatné prezentace)

Všechny kandidující strany mohou využít placenou inzerci v inzertní části Dobříšských listů.
Informace ohledně inzerce budou poskytnuty na níže uvedených kontaktech.

Příspěvky pro volební prezentaci/inzerci budou přijímány do pátku 17. srpna 2018.

Volební prezentaci/inzerci doručte na adresu vydavatele Dobříšských listů:
CD STUDIO, náměstí Komenského 454, 263 01 Dobříš, tel. 318 521 006, email: info@cdstudio.cz

Pro zpracování prezentace dodejte textové podklady v editovatelné podobě (např. world), fotografie a loga v dostatečné kvalitě (300 DPI).  Zpracovaná (dodaná) prezentace/inzerce bude přijímána v tiskové kvalitě – tiskové PDF dle standardu PDF/X-1a.

Vydavatel ani redakce DL nezodpovídají za faktický ani jazykový obsah příspěvků.
Za stylistický a pravopisný obsah příspěvku zodpovídá autor příspěvku.

Mgr. Stanislav Vacek, MPA.
starosta města

Reklama

Předchozí článekNa slovíčko s Lukášem Zídkem, předsedou dobříšské ODS
Další článekPrázdniny v NZDM Terén