Město Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší

Zdroj: Pixabay


Město Dobříš v březnu tohoto roku vydalo Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro jeho území. Cílem tohoto plánu je zhodnotit stávající stav ovzduší ve městě a přijmout taková opatření, která reflektují opatření stanovená v Programu zlepšování kvality ovzduší, vydaném Ministerstvem životního prostředí, případně navrhnout opatření vlastní. Současně akční plán stanovuje konkrétní kompetence a zodpovědnost za plnění těchto opatření až do úrovně jednotlivých odborů městského úřadu, postupné kroky k plnění těchto opatření a termíny jejich naplnění.

Na základě analýzy dat pětiletých průměrů (za období 2007–2017) pro jednotlivé škodliviny (PM10, PM2,5 , bezo(a)pyren, NO2, arsen) bylo zjištěno, že kvalita ovzduší se ve městě za posledních 10 let významně zlepšila a imisní limity všech sledovaných škodlivin, s výjimkou benzo(a)pyrenu, nejsou dlouhodobě překračovány. Je nutné si však uvědomit, že se jedná o průměrný stav, který plně neodráží sezónní výkyvy v produkci škodlivých látek, a to zejména v zimních měsících, kdy vzhledem k meteorologickým podmínkám (inverzím, nízkým teplotám) může lokálně docházet k nárazovým překročením těchto limitů. Z analýzy dat dále vyplývá, že dominantním původcem znečištění ovzduší ve městě je zejména lokální vytápění. Dalším, již méně významným zdrojem, je autodoprava, především ve spojitosti s prašností. V případě místních průmyslových zdrojů je jejich vliv na kvalitu ovzduší minimální až zanedbatelný.

Kvalita ovzduší se ve městě za posledních 10 let významně zlepšila.
Dominantním původcem znečištění ovzduší ve městě je zejména lokální vytápění
Prioritní opatření tak musí být jednoznačně směřována především do snížení vlivů lokálních topenišť.

Kvalita ovzduší ve městě je zejména ovlivňována dvěma druhy škodlivin, mezi které patří benzo(a)pyren (BaP) a tuhé znečišťující látky (TZL) (zejména pak PM10). Benzo(a)pyren je aromatická organická látka vznikající při hoření organického materiálu. Imisní limit pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu na úrovni 1 ng/m3 je v Dobříši překračován dlouhodobě a jeho zdrojem je především lokální vytápění (podíl 99,1 %). Dominantním zdrojem emisí TZL v Dobříši je stejně jako u BaP lokální vytápění (podíl cca 86 %) a doprava (10,5 %). Především se jedná o suspendované částice frakce PM10 (částice < 10 µm), u kterých se denní imisní koncentrace v území pohybují na hranici imisního limitu. Prioritní opatření tak musí být jednoznačně směřována především do snížení vlivů lokálních topenišť. Z hlediska územní priority lze konstatovat, že k překročení imisních limitů dochází v oblastech s největší měrou lokálního vytápění. Vzhledem k rozsahu se o připravovaných opatřeních, které město plánuje realizovat v rámci akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, dočtete v červnových Dobříšských listech.

Více se o celém tématu můžete také dočíst přímo v akčním plánu, který je publikován na stránkách města v sekci životního prostředí.

Odbor výstavby a životního prostředíPředchozí článekBezpečná Dobříš s činností městské policie – výběr za březen 2020
Další článekPlánovaný harmonogram obnovy vodovodů a kanalizace v roce 2020