Je územní plán Dobříše v rozporu se zákonem?Občas se podívám na přenos ze zasedání zastupitelstva. Opakovaně jsem zhlédl až vášnivou diskuzi, kdy jedna skupina, reprezentovaná zejména zástupci veřejnosti, tvrdí, že územní plán Dobříše (ÚP) je v rozporu se zákonem, zástupci MÚ a někteří zastupitelé zase tvrdí, že je vše v pořádku. Spor je o tom, že jsou v ÚP vedeny jako zastavitelné některé plochy, které spadají pod I. nebo II. třídu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). Dle názoru první skupiny nelze takové pozemky odejmout ze ZPF, stavět na nich, a proto mají být vyjmuty ze zastavitelných ploch ÚP. Podle platného zákona č. 334/1992 Sb., o ZPF, § 4, odst. 3 opravdu nelze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany ze ZPF odejmout, vyjma případů, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Jistě by dnes bylo obtížné znovu takovéto pozemky do územního plánu jako zastavitelné zahrnout, protože by se asi nenašel onen „jiný veřejný zájem výrazně převažující nad zájmem ochrany ZPF“.

ÚP města Dobříše byl ale vydán 29. 9. 2010 v souladu s tehdy platným zákonem o ZPF. Odst. 3 byl do § 4 doplněn až zák. č. 41/2015 Sb., od 1. 4. 2015. Tento zákon neukládal měnit již platné ÚP. Naopak. Následující odst. 4 stanovuje, že odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou již v ÚP zahrnuty. Přechodné ustanovení dále stanovuje, že při rozhodování o odnětí půdy ze ZPF se u ploch zastavitelných dle platných ÚP postupuje podle předchozího znění zákona. Neboli zákon nebrání odnětí půdy I. a II. bonity ze ZPF v případě pozemků zastavitelných dle již platných ÚP.

Je správné posílení ochrany ZPF. To ale platí jen pro nové ÚP a změny ÚP od 1. 4. 2015. Myslím si ale také, že je správná ochrana právních jistot občanů a jejich legitimního očekávání, že na svých pozemcích, které byly zákonným postupem určeny k zastavění, budou moci stavět a neobávat se, že s každou změnou zákona mohou přijít o vynaložené investice a hodnotu svého majetku.

Jan Procházka

Reklama

Předchozí článekTradiční hodnoty
Další článekKnihovna: noc ve sklepě, koktejly, dílny, čtení dětem, islám i hry