Jaké investiční projekty čekají Dobříš v roce 2019?Školství

Výstavba nového školního pavilonu, rozšíření varny a jídelny u 2. ZŠ Dobříš

Díky výstavbě nového školního pavilonu vzniknou další 4 učební třídy a kapacita školy se tak zvýší zhruba o 120 míst. Rozšíření stávající varny a jídelny posílí jejich kapacitu až na 1 200 vydaných obědů ze současných 900. Rejstříková kapacita 800 žáků 2. základní školy je v tuto chvíli již nedostatečná pro zajištění vzdělávacích potřeb nově příchozích žáků, kterým město Dobříš a okolní obce musí zabezpečit povinnou školní docházku.
Projekt byl v přípravě od roku 2017. Na základě výběrového řízení je dodavatelem stavby VISTORIA CZ, a.s. V současné době probíhá příprava realizace stavby, která je plánovaná od počátku února 2019 do ukončení nejpozději v únoru 2020. Škola dočasně omezí provoz školní jídelny zhruba od 8. června 2019. Školní rok 2018/2019 2. ZŠ ukončí 21. 6. 2019.
Město hledá náhradní řešení pro dočasné zajištění stravování žáků v průběhu přístavby varny a jídelny.

Celkové náklady (17. 12. 2018) – 70 784 474,00 Kč / 100 %
Z toho školní pavilon – 17 091 533,00 Kč
Z toho přístavba varny, jídelny – 35 932 265,00 Kč
a gastro vybavení
Z toho ostatní náklady – zpevněné plochy – 17 760 676,00 Kč
a příprava území, ústřední vytápění,
vzduchotechnika, přeložka vodovodu,
dešťová a splašková kanalizace,
elektroinstalace, ZTI
Výše schválené dotace (7. 5. 2018) – 29 746 000,00 Kč / 74 %
Předpokládané navýšení dotace (15. 1. 2018) – 22 542 000,00 Kč
Předpokládaný příspěvek obcí – 7 067 261,70 Kč / 10 %
Spoluúčast města Dobříš – 11 429 212,30 Kč / 16 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí. Do projektu se finančně zapojí též obce z ORP Dobříš: Stará Huť, Nová Ves pod Pleší, Rosovice, Mokrovraty, Obořiště, Voznice, Svaté Pole, Rybníky, Drevníky a Drhovy.


Vybudování venkovní učebny a přírodní zahrady v areálu 2. ZŠ

Tento projekt byl zpracován na základě požadavku vedení školy. V lednu 2019 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele díla. Po domluvě s vedením školy by realizace tohoto projektu měla začít v dubnu 2019.

Předpokládané celkové náklady – 464 678,00 Kč / 100 %
Výše schválené dotace (4. 7. 2018) – 394 976,00 Kč / 85 %
Spoluúčast města Dobříš –
69 702,00 Kč / 15 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


Rekonstrukce a modernizace pěti odborných učeben a laboratoře, včetně pořízení nábytku, odborného vybavení a pomůcek

  1. ZŠ Dobříš, Komenského
    – 1) odborná učebna fyziky a chemie, 2) chemicko-fyzikální laboratoř.
  2. ZŠ Dobříš, Školní
    – 3) odborná učebna fyziky a chemie, 4) jazyková učebna, 5) počítačová učebna. V areálu 2. ZŠ bude též vytvořen bylinkový záhon a umístěny tři lavičky.

Projekt byl v přípravě od prosince 2016. Od listopadu 2018 byly v projektu revidovány a aktualizovány požadavky na vybavení učeben s ohledem na vývoj výrobních technologií počítačových prvků a vývoj cen na trhu. Dle požadavků vedení 2. ZŠ došlo k aktualizaci projektové dokumentace a následné úpravě výkazu výměr a úpravě rozpočtu. V prosinci 2018 se připravovalo zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a dodávek vybavení učeben, které bude vypsáno v lednu 2019. Po domluvě s vedením škol by se od března 2019 mělo začít s postupnou realizací rekonstrukce.

Předpokládané celkové náklady – 16 370 601,30 Kč / 100 %
Z toho 1. ZŠ – 6 807 187,84 Kč
Z toho 2. ZŠ – 9 563 413,46 Kč
Výše schválené dotace (30. 7. 2018) – 13 722 297,30 Kč / 84 %
Spoluúčast města Dobříš – 2 648 304,00 Kč / 16 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Veřejné komunikace

Rekonstrukce silnice v ulici Pražská, Dobříš – II/114, II/119 a III/10226

V úseku od kostela Nejsvětější Trojice (u zámku) přes světelnou křižovatku až po ulici Fričova, bude povrch silnice pokryt tichým asfaltem, který snižuje hluk z pneumatik.

Předpokládané celkové náklady – 23 062 229,25 Kč / 100 %
Předpokládaná výše dotace – 19 602 894,86 Kč / 85 %
Spoluúčast města Dobříš – 0,00 Kč / 0 %

Finanční krytí rekonstrukce je z prostředků vlastníka silnice – Středočeského kraje a za podpory dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská

V úseku od světelné křižovatky (u Jednoty) až po ulici Fričova dojde k rekonstrukci chodníků včetně parkovacích a jiných ploch, dendrologie, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.
Dotace je poskytována na část stavebních prací souvisejících se zpřístupněním dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Předpokládané celkové náklady – 25 061 342,89 Kč / 100 %
Předpokládaná výše dotace – 7 882 097,06 Kč / 32 %
Spoluúčast města Dobříš – 17 179 245,83 Kč / 68 %

Poskytovatelem dotace je Státní fond dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce chodníků a vozovky – II/114, II/119 a III/10226 v ulici Pražská budou stavebně propojené pod koordinací Středočeského kraje, který zabezpečí výběrové řízení na dodavatele stavby, na základě smlouvy s městem Dobříš, uzavřené dne 17. 5. 2018. Předpokládaný termín realizace rekonstrukce vozovky a chodníků je osm měsíců – od června 2019 do ledna 2020.


Sportoviště

Rekonstrukce chladicího zařízení stávajícího zimního stadionu Dobříš

Stavba obsahuje pouze rekonstrukci strojovny chlazení, přesunutí rolbovny a novou ledovou plochu. Úprava technologie chlazení přinese energetické úspory a především zajistí bezpečný provoz zimního stadionu.
Žádost o dotaci na tento projekt byla podána v květnu 2016 a schválena v březnu 2018. Vyhlášení výběrového řízení následovalo v červnu 2018. Smlouvu o dílo podepsal bývalý starosta města Mgr. Stanislav Vacek dne 30. 10. 2018 (den před ustavujícím zastupitelstvem) s dodavatelem stavby ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., vítězem výběrového řízení (5. 10. 2018). Termín zahájení realizace stavby je v jednání. Dílo musí být předáno do 211 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však 30. 10. 2019.

Celkové náklady – 29 300 000,00 Kč / 100 %
Výše schválené dotace (18. 3. 2018) – 17 682 700,80 Kč / 60 %
Spoluúčast města Dobříš – 11 617 299,20 Kč / 40 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.


Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš

Jedná se o zateplení pláště budovy a výměnu výplní otvorů, rekonstrukci zdroje vytápění a otopné soustavy; nucené větrání sportovní haly, prostoru posilovny a šaten a dále restaurace s kuchyní. Součástí realizace je provedení nového osvětlení haly, připojení nových VZT zařízení, kotelny a kompletní ochrana před bleskem. Realizace projektu povede k energetickým úsporám na objektu sportovní haly v Dobříši.
Dotace na projekt byla schválena 19. 4. 2018. Následovalo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a proběhlo stavební řízení. Oprava projektu pro stavební povolení a aktualizace technické zprávy byly odevzdány v listopadu 2018. Zadávací řízení bylo vypsáno 17. 12. 2018.
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je březen 2019.

Předpokládané celkové náklady 36 846 122,00 Kč / 100 %
Výše schválené dotace (19. 4. 2018) 15 779 046,40 Kč / 43 %
Z toho zateplení 8 107 276,00 Kč
Z toho vzduchotechnika 7 671 770,40 Kč
Spoluúčast města Dobříš 21 067 075,60 Kč / 57 %

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

-red-
Zdroj: Ing. Markéta Samcová, projektový manažer,

odbor místního rozvoje Městského úřadu Dobříš

Reklama