Jak vidí členové Zastupitelstva města Dobříše práci v prvním roce svého funkčního období?Jednadvacetičlenné zastupitelstvo města Dobříše nečeká v následujících měsících a letech vůbec lehká doba. Před námi je mnoho otázek a nejistot. Město Dobříš stejně jako jiná města potřebuje zajistit mnoho věcí týkajících se dětí, seniorů a dalších obyvatel města, nutné je zabezpečit chod úřadu, škol, realizovat neodkladné projekty a mnoho dalšího… Čemu se dobříšští zastupitelé v prvním roce svého funkčního období tedy chtějí věnovat?

Ing. Pavel Svoboda (starosta města): „Na první rok mám hlavní cíle tři. Prvním je rozběhnout projekty pro snížení energetické náročnosti městských budov. Druhým je posunout dlouhodobé problémy v dopravě, hlavně dosáhnout omezení tranzitu kamionů a podpořit žáky v cestách do škol na kolech či pěšky. Třetí oblastí je zapojení obyvatel do dění ve městě: více informovat, více diskutovat a připravit ještě více akcí.“

Mgr. Tomáš Vokurka, DiS. (místostarosta města): „V následujících měsících a letech je třeba pro město zajistit energetickou samostatnost. Přichází doba, kdy bude třeba hodně šetřit a velmi rozmýšlet, které projekty budeme moci realizovat a které ne. Zásadní v tomto ohledu bude úspěšnost města v žádostech o dotace, a to jsou přesně mé hlavní cíle pro následující volební období, abychom mohli město dál posouvat.“

Mgr. Jindřiška Romba, MPA (místostarostka města): „Mezi moji agendu bude patřit školství. Zřízením školské komise a pravidelnými setkáními s řediteli škol chceme odbřemenit ředitele od nadměrné administrativy, tak aby se mohli více věnovat pedagogickému sboru, kvalitě a novým trendům ve vzdělávání. Budeme řešit také kapacity škol, prevenci kriminality, ale i šikany atd. Dále se budu věnovat také kultuře a ráda bych spolupracovala na projektu přátelského úřadu.“

Bc. Dagmar Mášová (nastupující ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše): „Jako radní města se změní mé kompetence, budu se dál věnovat dotační komisi a nově převezmu komisi pro prevenci kriminality. Vnímám, že stejně jako v dalších městech i na Dobříši existuje spousta problémů, které je nutné řešit. V komisi prevence kriminality jsou odborníci na tuto problematiku, je nutné propojit spolupráci nejen komise školské, sociálně zdravotní a prevence kriminality, ale úzce spolupracovat přímo i se školami, podpořit terénní práci a pokusit se najít vhodné, větší prostory pro setkávání organizovaných skupin obyvatelstva. Zaměřit bych se chtěla v prvním roce hlavně na aktivity a činnost spojenou s našimi seniory.“

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (učitel na Metropolitní univerzitě Praha a Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši): „V prvním roce v zastupitelstvu je mou ambicí především vytvořit funkční školskou komisi, která by se měla stát prostorem spolupráce a diskuse mezi městem, řediteli škol a rodiči s cílem zkvalitňování vzdělávání našich dětí.“

Ing. Lukáš Hořejší (finanční manažer): „Pro mě je velmi důležitá podpora vedení města a kontinuita v započatých projektech. Chtěl bych se věnovat osvětě hospodaření města, je velmi důležité, aby občané Dobříše věděli, s jakým rozpočtem město hospodaří, jaké finanční a investiční možnosti má. Ve finančním výboru a dozorčí radě Dokasu bych chtěl navázat na práci z předešlého volebního období.“

Štěpán Souček (manager velkoobchodu): „První kroky nás všech by měly především směřovat ke vzájemné spolupráci nás zastupitelů napříč politickým spektrem, bez žabomyších válek, a k tomu najít jakousi symbiózu mezi všemi těmi, kteří byli lidmi zvoleni, a posouvat promyšlenými kroky město Dobříš tím správným směrem ke šťastnějšímu žití ve všech odvětvích, jako jsou školství, kultura a sport, to vše pro naši mládež a širokou veřejnost.“

Smysluplnou spolupráci napříč zastupitelstvem by rád viděl také Ing. arch. Jan Zbíral (architekt a energetický specialista): „V prvním roce bych chtěl společně s ostatními zastupiteli nastavit pozitivní a konstruktivní atmosféru jednání zastupitelstva. Osobně bych potom chtěl pracovat pro město v oblastech profesně mi blízkých a podílet se na tvorbě koncepce zvyšování energetické nezávislosti města a dalších projektů.“

Karel Čihák (muzikant a učitel ZUŠ Dobříš): „Milí Dobříšáci, k mému nastávajícímu působení v zastupitelstvu města bych rád sdělil vám všem jen pár vět. Nejspíš nevíte, že na této půdě nejsem úplným nováčkem. Před léty jsem byl v týmu nezávislých okolo mého kamaráda, bývalého starosty Standy Vacka. Již tenkrát jsem byl členem zastupitelstva a zároveň členem rady města. Úplně bez zkušeností, jako nepopsaný papír. Tenkrát jsem se hodně naučil a dál se rozhodl v politice nepokračovat. Tento rok se situace změnila, voleb jsem se zúčastnil a pro první rok mám jediný cíl. Hodně se dívat, poslouchat a udělat si obrázek o tom, co je jinak, ale i o tom, co je stejné. Každopádně v mém rozhodování bude hrát hlavní roli selský rozum, nejsem žádný odborník, ale za 10 let v zahraničí jsem hodně viděl, řídil svoji kapelu jako firmu, ať již v USA, Skandinávii nebo 7 let ve Švýcarsku.
Myslím, že ve svých 62 letech už mám nárok říci svůj názor a být pro naše krásné město přínosem. Díky za vaši důvěru.“

Zastupitelé za stranu ANO 2011: „Z programu slíbeného voličům jsme chtěli co nejdříve v rámci party zastupitelů dohodnout jednu až dvě větší investice na toto volební období a začít na ně hledat zdroje. Je nám jasné, že na vše nebude mít město prostředky, proto jsme neslibovali všechno všem, ale společně jsme chtěli vybrat to nejvíc žádané. Třeba zastřešení zimního stadionu nebo se pobavit o možnosti koupání v Dobříši, rekonstrukci budovy policie, ale je toho mnohem víc, co stojí za diskuzi. Také hledat partnera pro vhodný PPP projekt, který by pomohl městu a přinesl další zdroje financování. Usilovali bychom o další zdroje pro město z dotačních titulů a o získání nějaké vhodné investice z kraje. Do toho je třeba pustit se hned na začátku volebního období. Něco vyjde a pak už je radost to po zbytek volebního období realizovat. Bohužel parta zastupitelů zde nevznikla a nám je líto, že si na tak malém městě zase hrajeme na velkou politiku, místo abychom se spolu normálně bavili a podle svých možností a schopností něco pozitivního pro Dobříš udělali. Máme velmi silný mandát a věříme, že se nám bude dařit prosazovat kroky, které zabrání nehospodárnému spravování města, a přispějeme k jeho rozvoji. Zastupitelé, kterým věří 26,5 % voličů z Dobříše, Mgr. Tomáš Helebrant, MBA, Ing. Markéta Čermáková, MBA, JUDr. Jan Procházka, MUDr. Martin Čermák, Ing. Jiří Krotil, Mgr. Eva Burešová.“

Miroslav Sochor (obchodník pro klíčové zákazníky firmy Nohel-Garden): „V radě města jsem působil již v předchozím volebním období. Budu pokračovat v projektu Tvoříme Dobříš, komisi Zdravého města a také nově v sociálně-zdravotní komisi. Rád bych v prvním roce připravil projekt komunitní zahrady v centru města a zorganizoval k tomu setkání s veřejností.“

MUDr. Magdaléna Ježková (praktická lékařka pro dospělé): „Budu se věnovat zdravotně-sociální oblasti, školství a neziskovému sektoru. V prvním roce se chci především zorientovat v praktických postupech práce zastupitelstva, budu se pečlivě seznamovat s připravenými materiály a aktivně se účastnit jeho jednání. Budu reprezentovat tým KDU-ČSL Dobříš. Jako členka koalice se chci hlavně ptát a podpořit všechny udržitelné projekty.“

Své vyjádření nezaslali: Ing. Martin Musil, Petr Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Stanislav Vacek, MPA.

Zpracovala DHPředchozí článekDagmar Mášová: Poděkování Dobříšákům a rozloučení s funkcí místostarostky
Další článekStarostou města Dobříše zůstává po ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dobříše Pavel Svoboda. Na post místostarostů nastupují Tomáš Vokurka a Jindřiška Romba