Jak funguje centrum primární prevence Magdaléna v DobříšiCentrum primární prevence Magdaléna, o. p. s., působí ve Středočeském kraji více než patnáct let. Posláním primárně našich preventivních programů je předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mládeže. Máme zkušenosti s vedením programů i na některých dobříšských školách, například ZŠ Dobříš, 2 ZŠ Dobříš, ZŠ Trnka. Zároveň aktivně spolupracujeme s manažerkou prevence kriminality.

S pomocí interaktivních technik pomáháme především žákům základních a středních škol získávat znalosti, osvojit si a rozvinout dovednosti, s nimiž mají předpoklad bezpečně zvládnout nejistoty v náročném období dospívání. Vedou je k samostatnosti a soběstačnosti. Programy jsou určeny především třídním kolektivům žáků 4.–9. tříd základních a středních škol, ale i pedagogům, rodičům, profesním skupinám či široké veřejnosti. Obsahová náplň programů vždy odpovídá úrovni vědomostí a postojům věkových skupin účastníků a reaguje na jejich aktuální potřeby a problémy.

Nejčastěji ve školách realizujeme všeobecnou primární prevenci. Ve spolupráci s žáky a pedagogy pracujeme na předcházení vzniku rizikového chování. Program je vždy připraven na míru dané třídě. Zjišťujeme předem aktuální situaci a témata, která žáci řeší. Všeobecná primární prevence by měla probíhat v každém ročníku, a to minimálně dvakrát v roce. Důraz je kladen na zachování kontinuity uvnitř programu (jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují). Program se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních i nelegálních návykových látek a problematiku rizikového chování, ale i na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku vrstevníků, komunikační dovednosti, posilování sebevědomí, možnosti efektivního řešení problémů).

Jako další službu poskytujeme programy selektivní prevence. Tento program je určen pro třídy, ve kterých se už objevilo rizikové chování. Jako například šikana, hrubé posmívání, nadávky, nerespekt k vyučujícím nebo také užívání návykových látek. Ve třídě pak máme 3–5 setkání po čtrnácti dnech. Nedílnou součástí je zároveň úzká spolupráce s třídním učitelem a pedagogy, kteří učí v dané třídě, a také s rodiči. V současné době je o tyto programy větší zájem.

Nabízíme také adaptační nebo harmonizační kurzy. Kurz chápeme jako prostředek nespecifické prevence, který si klade za cíl podpořit rozvoj zdravých vztahů ve třídě. Předáváme žákům kompetence k zapojení se do nového kolektivu, zvládání konfliktních a stresových situací a vyrovnání se se zvýšenou zodpovědností spojenou s přechodem na vyšší stupeň vzdělávacího systému. Dalším z cílů je podpora pro navázání důvěry žáků s třídním učitelem.

Neméně důležitou součástí naší práce je vzdělávání pedagogů, odborné veřejnosti a rodičů. Tyto aktivity vnímáme jako jedny z nejdůležitějších. Pedagogům na našich kurzech poskytujeme dostatek informací, osobních prožitků a metodických postupů, aby se mohli ve svých školních třídách bez obav věnovat tématům prevence rizikového chování. Usilujeme o to, aby účastníci našeho vzdělávání porozuměli principům efektivní prevence. Ta by žáky neměla děsit a zastrašovat, ale naopak probíhat na partnerské, nehodnotící úrovni. Důležitá je atmosféra, ve které se žáci nebojí vyjádřit svůj názor. Zásadním cílem je pozitivní dopad preventivních programů na žáky, se kterými budou absolventi našeho vzdělávání následně pracovat.

Mgr. Aneta Zápotocká, odborná ředitelka
prevence a vzdělávání
Foto Magdaléna web: zdroj www.magdalena-ops.czPředchozí článekCo se děje v pečovatelské službě a denním stacionáři v Dobříši
Další článekZahrádkáři z Dobříše žádají o finanční pomoc