Chcete na svém poli pomoci přírodě? Vytvářejte remízkyJste drobným majitelem pole/polí a nelíbí se vám velké lány, postřiky jedovatými látkami, odvodněná pole? Pronajměte pole zemědělci, který má lepší vztah k půdě a pomůže vám vytvořit meze a remízky. Nebo vyjměte půdu ze zemědělského fondu a vysaďte remízky sám.

Pokud dosavadní nájemce s remízky souhlasí, můžete začít bodem 2.

1. Pokud nesouhlasí – vypovězte co nejdříve nájemní smlouvu a pronajměte pole tomu, kdo o něj bude pečovat lépe.

2. Získejte plány pozemku – vyhledejte je v katastru nemovitostí a vytiskněte si je. Potřebujete číslo pozemku a název katastrálního území – „Dobříš“. Hledejte zde: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

3. Vypracujte grafický návrh rozsahu a umístění remízku – sám nebo se poraďte se zahradním architektem.

4. Podejte „Žádost o koordinované závazné stanovisko“ /ŽKZS/ na odbor výstavby a životního prostředí Města Dobříš /OVŽP/. Přiložte návrh remízku – jeho umístění a vyčíslenou plošnou velikost.

5. Po schválení ŽKZS žádejte na OVŽP o „Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Dobříš“ – remízky jsou součástí tzv. protierozních opatření – odnětí není zpoplatněné.

6. Požádejte na OVŽP o „Územní souhlas“. Správní poplatek činí 1 000 Kč.

7. Rozhodnutí o změně využití zemědělské půdy může trvat několik měsíců a obsahovat podmínky týkající se podoby remízku a druhu výsadby.

Pokud budete potřebovat pozemek vyměřit, máte dle §21a z. č. 229/1991 Sb. nárok na nezbytné první zaměření ZDARMA (kontaktujte Krajský pozemkový úřad – pobočka Příbram).
V polích kolem Dobříše se objevují první novodobé základy remízků, které mohou napomoci nejen k ochraně půdy, zadržování vody a jako útočiště drobné zvěře a hmyzu-opylovačů, ale vznikají také jako ukázka toho, jak musíme změnit vztah k okolní přírodě.
Ať se vám to daří!

Zora Rysová a Jíra Štěpo

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy – červenec-srpen 2021
Další článekNZDM Terén ve spolupráci s místními základními školami plánuje od září 2021 streetwork na základních školách