Vyjádření člena zastupitelstvaNa 18. veřejném jednání zastupitelstva města bylo v rámci diskuze k postupu při projednávání územní studie pro lokalitu ul. Úvozová – Ke Bzdince paní Janou Vlnasovou několikrát uvedeno moje jméno. Paní Vlnasová opakovaně veřejně prohlásila, že provádím jakési „zákulisní machinace“ v souvislosti s výkonem své veřejné funkce předsedy komise pro místní rozvoj a člena zastupitelstva města určeného pro komunikaci s úřadem územního plánování. Paní Vlnasová také několikrát naznačila své podezření z ovlivňování rozhodnutí orgánů státní správy ve věci projednávání výše uvedené územní studie, resp. ovlivnění pořadí zpracovávání územních studií podle platného územního plánu a můj možný osobní prospěch z toho plynoucí.
Prohlašuji tímto, že uvedená prohlášení se nezakládají na pravdě. Na současně platné pořadí zpracovávaných územních studií jsem neměl přímý vliv, což dokladuji následujícím:

Usnesením Zastupitelstva města Dobříš ze dne 23. 6. 2016 byl radě města uložen následující úkol:
Usnesení č. 2/12/2016/ZM
Zastupitelstvo města Dobříše bere na vědomí vyjádření zpracovatelky územní studie Brodce k návrhům uvedeným v textu územního plánu Dobříš – v článku „An) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“, zároveň doporučuje odboru výstavby a životního prostředí neschválit územní studii Brodce z důvodu nesplnění podmínek etapizace výstavby stanovených v územním plánu a dále ukládá radě města přehodnotit pořadí zpracování územních studií, a tím pořadí zástavby uvedené ve schválené 3. koncepci rozvoje lokalit města Dobříše v souladu s etapizací zástavby stanovenou v územním plánu.
Na základě uloženého úkolu Rada města Dobříše, na návrh úřadu územního plánování odboru výstavby a životního prostředí, zastoupeného Ing. Markétou Malou, ze dne 28. 6. 2016 přijala dne 12. 7. 2016 níže uvedené usnesení:
Rada města Dobříše – USNESENÍ 9/14/2016/RM
revokuje usnesení č. 21/23/2015/RM ze dne 4. 11. 2015, kterým byla schválena 3. koncepce rozvoje lokalit města Dobříše v souvislosti se zpracováním územních studií, zpracovaným v říjnu 2015.
USNESENÍ 10/14/2016/RM
schvaluje 4. koncepci rozvoje lokalit města Dobříše v souvislosti se zpracováním územních studií, zpracovanou v červnu 2016 a pořadí územních studií uvedené v koncepci dle návrhu úřadu územního plánování.
Pořadí pořizování územních studií dle návrhu úřadu územního plánování:
1. lokalita Z (04) na západním okraji města (v návaznosti na ulice Polní, Úvozová a Ke Bzdince)
2. lokality P5 (07), P8a(07), P8b(07), P6(07) – bývalé Rukavičkářské závody
3. lokalita Z3 (01) V Lipkách mezi komunikací č. 119 směr Sedlčany a sportovním areálem
4. lokalita Z4 (01) v Příbramské ulici na jižním okraji města – křižovatka ulic Příbramská, Anenská a V Lipkách
5. lokalita K13 (08) – severní břeh rybníka Papež
6. lokalita Z14 (07) – Březová ul. II
7. lokality Z1 (09) až Z6 (09) v Brodcích
Z výše uvedených ověřitelných podkladů jednoznačně vyplývá, že předložený návrh pořadí pořizování územních studií a zastavování ploch jsem nestanovil já, ale že byl zpracován a následně schválen na základě návrhu úřadu územního plánování.

Radek Vystyd, MPAPředchozí článekBující klientelismus v Dobříši
Další článekVyjádření k územní studii „Úvozová ul. – Bzdinka“