Zprávy z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 2. 2018Zastupitelstvo schvaluje:

  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 712/99 v k.ú. Stará Huť o výměře cca 50 m²
  • smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020653/1 Stará Huť, kNN pro parc. č. 381/7
  • uzavření Dohody o narovnání mezi Obcí Stará Huť a p. Františkem Bittnerem ve věci úhrady dluhu s tím, že po řádném splnění podmínek vyplývajících z této dohody bude Obcí Stará Huť podán exekutorovi návrh na zastavení exekuce č.j. 094 EX 04545/03-063
  • přímou fakturaci nákladů za nákupy vodoměrů, související dopravy a nákladů na jejich montáže správcem sítě společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš přímo obci Stará Huť a nebude tvořit součást fakturovaných položek přímo odběratelům
  • prodej požárního vozu Praga V3S SPZ PB 50-30

Zastupitelstvo bere na vědomí znění rozpočtových opatření č. 13/2017 a č. 1/2018 schválená radou obce Stará Huť

V diskusi zazněly následující body:

  • Starosta informoval o opravě lávky u Pěti lip a poděkoval panu Drozdovi a panu Březinovi za pomoc při opravě; dále poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě obecního plesu; informoval o plánovaném setkání s občany dne 14. 2. 2018 v 18.00 hodin v kulturním domě a všechny přítomné pozval na toto setkání; informoval o vypracovaném ceníku nájmů kulturního domu. Dále podal informaci o skutečnosti, že od dubna letošního roku bude probíhat další fáze rekonstrukce kulturního domu; upozornil, že se postupně zjišťují majitelé pozemků, kteří dle zjištěných skutečností mají zaplocené části obecních pozemků.
  • pan Klika upozornil na výskyt divokých prasat v obytné zástavbě; dále se dotazoval, zda již byl změněn název Nového směru.
  • paní Sklenářová informovala o jednání školské rady
Reklama

Předchozí článekO (nejen) politické kultuře v našem městě
Další článekSetkání s občany – Program rozvoje obce