Zprávy z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obceZprávy z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 9. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Huť:

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje:

 • podání žádosti místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu o vydání rozhodnutí ve věci zařazení vybraných dopravních cest na území obce Stará Huť do kategorie místní komunikace a předložený návrh pasportu komunikací obce Stará Huť;
 • záměr prodeje pozemku pod stavbou trafostanice v ul. Ladislava Malého, nově vzniklé parc. č. st. 851 v k.ú. Stará Huť o výměře 106 m2;
 • darovací smlouvu na pozemky parc. č. 880 a 901 v k.ú. Stará Huť ve vlastnictví obce Stará Huť darované Středočeskému kraji, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 70891095;
 • darovací smlouvu na pozemky parc. č. 845/3, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 845/8, 845/9, 845/10, 845/11, 845/12, 845/13, 845/14 v k.ú. Stará Huť nově vzniklých z pozemku parc. č. 845/2 ve vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 70891095 darované obci Stará Huť;
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu Stará Huť, č. IV-12-6021357-1 Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035;
 • smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 328/1 v k.ú. Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a panem Ing. arch. Jiřím Rysem, Dvořišťská 962, Praha 9, spočívající v právu zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby elektrické přípojky vedené přes služebnou nemovitost;
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu Stará Huť, č. IP-12-6012720/SoBS VB/1 Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035;
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu Stará Huť, č. IV-12-6021564-1 Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035;
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Huť č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stará Huť a vymezují prostory pro volné pobíhání psů;
 • Dodatek Smlouvy mezi Obcí Stará Huť a společností DOKAS Dobříš, s.r.o., IČ 25144251 ve smyslu prodloužení smlouvy do 31. 12. 2018;
 • smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a společností Elektromontáže P.S.D:, s.r.o., IČ 25126768 na dodávku a montáž elektroinstalace části kulturního domu ve Staré Huti dle předložené cenové nabídky;
 • smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a společností GALLGREX, s.r.o., IČ 04979168 na výměnu oken a dveří v nemovitosti kulturní dům ve Staré Huti dle předložené cenové nabídky;
 • rozpočtovou změnu č. 8/2017 v předneseném znění. Zásadní položkou je navýšení rozpočtu na realizování oprav kulturního domu o 4 000 000 Kč na rok 2017;

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje:

 • technickou komisi zjištěním možností opravy komunikace na pozemku parc. č. 875 v k.ú. Stará Huť;

V bodě Různé byla projednávána Žádost obecně prospěšné společnosti ČAP Nový Knín o možnost užívání nemovitosti č.p. 178 ve vlastnictví obce Stará Huť pro projekt dětské skupiny. Paní ředitelka společnosti ČAP Bc. et. Bc. Michaela Sarnovská seznámila zastupitele se záměrem poskytovat v č.p. 178 služby péči o dítě v dětské skupině v počtu max. 12 dětí a předložila návrh nájemní smlouvy k projednávání. Na základě připomínek zastupitelů o obec Stará Huť zapracuje připomínky k nájemní smlouvě do 16. 9. 2017 ke vzájemnému odsouhlasení. Základní požadavky jsou nájem na 2 roky, s minimální kompenzací za investice a bez vlastní investice obce. Smlouvu následně bude schvalovat Rada obce v rámci svých kompetencí;

 • v diskusi seznámil s problematikou regulace ochrany veřejných dat – Nařízení EU č. 2016/679 přítomný pan Bc. Radek Řechka, tajemník MÚ Dobříš. Případné zapojení Obce Stará Huť do možnosti využít zjištěné výhodnější nabídky pro více obcí bude schvalovat rada obce.
 • Pan Mareš uvedl, že by se rád zapojil v rámci rekonstrukce kulturního domu a dotazoval se, zda funguje koordinátor stavebních prací. Pan starosta odpověděl, že ano;
 • Pan Klika upozornil, že na chodník k Prachandě padají při větru suché větve. Pan starosta sdělil, že ve věci kontaktujeme Krajskou správu a údržbu silnic. Dále pan Klika upozornil na chybějící odpadkové koše u mateřské školky a u vstupu do obce. Dále upozornil, že dosud nebyly instalovány zábrany vjezdu na most u „Čtvrtého hamru“, a že oba mostní oblouky jsou zanešené. Starosta panu Klikovi odpověděl, že zábrany již byly urgovány u majitelů pozemků, dosud bezúspěšně. Pan Klika se dále dotázal, zda proběhne údržba potoka v obci ve smyslu vyřezání náletů. Starosta sdělil, že Povodí Vltavy provádí pravidelné kontroly a přislíbilo některé zásahy;
 • Paní Nechybová se dotazovala, jak bude využíván kulturní dům. Odpověď starosty, že v říjnovém číslo dobříšských listů bude podrobnější zpráva o kulturním domě;
 • Dotaz pana Čuříka, zda je posun v akci rekultivace skládky. Odpověď starosty, že zatím nejsou žádné nové informace. Dále upozornil na špatný stav lávky pod chatami U Pěti lip.

Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 6. 11. 2017 od 18.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu Stará Huť.Předchozí článekPsí útulek Dobříš – říjen 2017
Další článekSvoz nebezpečného odpadu v obci Stará Huť – 21. 10. 2017