Za kolik a pro koho – co se děje okolo lokality BrodcůV červnovém vydání Dobříšských listů vyšel článek k problematice zástavby lokality Brodců, prezentovaný třemi zástupci koalice. Nebyly v něm zohledněny mé připomínky ani opravy textu, které jsem adresovala Pavlovi Svobodovi.

Ráda bych proto připomněla důležité souvislosti, které nebyly zmíněny. Lokalita Brodce je podle platného územního plánu z roku 2010 určena k zástavbě 61 rodinnými domy. V tomto území je přitom další zástavba z mnoha důvodů nežádoucí. Nejen pro jeho odloučenou polohu mimo zastavěné území města a z toho plynoucí rizika satelitního městečka, včetně zvýšené míry automobilismu, která by se dotkla celého města. Zároveň také kvůli koncepčně nevhodným a obtížným podmínkám pro zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury. Nezbytné by bylo rozšíření ulice Brodecké, kde územní plán počítá s vyvlastňováním pozemků soukromých vlastníků. Zároveň obslužnost území Brodců se má zajistit dle platného územního plánu vybudováním nové komunikace od ulice Pražská, navazující na ulici Průmyslovou v lokalitě za židovským hřbitovem, okolo ulice Trnková a dále kolem lesa do ulice Ludmily Polesné. Zde by pokračovala po komunikaci Na Vlašce a dále vedla po silnici za chatovou oblastí Vlaška, okolo louky směrem k oboře Aglaia a dále přes Lipížský potok do Brodců.

Stovky milionů korun by pak stály příprava a zbudování potřebné infrastruktury pro obslužnost nové výstavby rodinných domů na území Brodců (přivedení vody, kanalizace, výstavba cest apod.). To je jen jeden z důsledků, který by měl na město zcela zásadní dopad. Soukromí vlastníci pozemků v Brodcích, kteří se prostřednictvím advokátní kanceláře obrátili na vedení města s žádostí o využití pozemků města pro vedení inženýrských sítí k jejich pozemkům, přitom doposud nesdělili, zda jsou ochotni a mají prostředky takovou infrastrukturu zainvestovat. Město totiž nemá povinnost tuto infrastrukturu vybudovat samo na vlastní náklady. Město také nehodlá zastavovat své pozemky v Brodcích, a proto nebude logicky ani investovat své prostředky do jejího vybudování. Zároveň není v zájmu města zhodnocovat pozemky stavebníků penězi daňových poplatníků z rozpočtu města. Případný souhlas s vedením infrastruktury přes pozemky města a výstavbou by tedy měl být podmíněn smlouvou o úhradě veškerých investic do infrastruktury ze strany stavebníků. Na tom se však prozatím neshodují všichni koaliční zastupitelé. Ekonomická stránka je však jen jedním z problémů.

Dle právní analýzy se město může zcela legitimně a bez sankcí také rozhodnout, že vlastníkům nepovolí vést přes pozemky města napojení na infrastrukturu (voda, kanalizace). Tento postup lze s ohledem na další souvislosti považovat za oprávněný. Jelikož radu města nelze k takovému postupu zavázat (vyjma výsledku místního referenda), nelze prozatím takový postup považovat za dlouhodobě udržitelný. To se ukázalo již po mém odchodu z úřadu, kdy stávající rada města schválila jednomu z vlastníků v lokalitě Brodců vedení vodovodu přes pozemky města.

Proti přípravným krokům města k zástavbě Brodců v r. 2016 se ohradilo téměř 600 signatářů petice za zachování rekreační a oddychové zóny v Brodcích pro občany města Dobříše, kteří zde hojně využívají přírodě blízké prostředí a krajinný ráz k rodinným výletům, procházkám, cyklistice či běhání. Stejný názor občanů zazněl na veřejném projednání problematiky Brodců 27. května 2021. Záznam z veřejného projednání je dostupný na YouTube kanálu města. (https://www.youtube.com/watch?v=Wsk8WnUWXWs)

Jana Vlnasová, zastupitelka


Reakce na článek zastupitelky Jany Vlnasové „Za kolik a pro koho“

Lokalitu v Brodcích se snažíme transparentně řešit. V řadě otázek se s kolegy zastupiteli neshodujeme, takže hledáme obtížně kompromis, jaké řešení dále prosazovat. Společná domluva zástupců Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislých z dubna letošního roku spočívá v tom, že vedení města se bude snažit najít dohodu s vlastníky pozemků tak, aby část území zůstala nezastavěna a na části mohli majitelé stavebních pozemků v budoucnu stavět. S tím souvisí i zadání územní studie pro tuto lokalitu, kterou odsouhlasila rada města dne 15. 6. 2021. Studie by měla přesněji specifikovat budoucí podobu tohoto území. Snažíme se vyvážit zájmy všech zúčastněných, nejen obyvatel města, kteří mají zájem na volném přístupu do přírody, ale také vlastníků chat v této oblasti, a v neposlední řadě majitelů stavebních pozemků. Řada z nich pozemky získala s příslibem, že v Brodcích budou moci stavět. Takto jsou pozemky definovány i v platném územním plánu. Z právní analýzy, která je dostupná i na webu města, vyplývá, že pokud by město rozhodlo o změně územního plánu, tedy změnilo stavební pozemky v Brodcích na nezastavitelné, vystavuje se riziku finanční náhrady současným majitelům. Pro tvrzení kolegyně Vlnasové, že vybudování infrastruktury by stálo „stovky milionů korun“, nemáme doposud žádný podklad. Neshodujeme se ani v tom, že celou investici do infrastruktury by měli hradit výhradně majitelé stavebních pozemků. Infrastruktura z velké části povede po pozemcích města. Například veřejné cesty do Brodců používají i ostatní obyvatelé, nejen vlastníci tamních pozemků. Je pravdou, že rada města schválila jednomu z vlastníků vodovodní přípojku. Došlo k tomu na jednání rady 25. 2. 2020, tedy v době, kdy paní Vlnasová byla starostkou města, toho času na dovolené. Jsem rád, že k Brodcům probíhá debata. Veďme prosím tuto diskuzi s pravdivými argumenty.

Pavel Svoboda

Reklama

Předchozí článekPoděkování
Další článekModerní technologie pomáhají v charitativních projektech