Vyjádření paní Romany Bodorové k podpoře ZŠ TRNKA„Díky, myško,“ řekl lev. „A ty si teď pomoz sama…“

Nemilým překvapením pro mnoho dobříšských občanů bylo to, že ZŠ TRNKA nezískala podporu na provoz školy v roce 2020 (cca dvě stě tisíc Kč), o kterou město žádala.

Když tato škola v r. 2016 otvírala poprvé své dvě třídy pro tři ročníky, pomohla tím městu řešit svízelnou situaci: místní základky byly přeplněné a bylo jasné, že dokud se nepodaří navýšit jejich kapacitu, problém bude vzrůstat. Na spolek Trnkový květ, který za projektem soukromé školy stojí, jsem neměla žádné vazby, nicméně jeho nepřehlédnutelnou aktivitu jsem vnímala jako téměř hrdinský čin. Tak jako ve známé bajce malá myška zachránila život lvovi, tak zde hrstka pracovitých a zodpovědných lidí dokázala pomoci desetitisícovému městu. Čím více jsem pak poznávala vzdělávací a výchovné metody a cíle Trnky (i výsledky jejích žáků), tím více rostl můj obdiv k týmu pracovníků školy, rodičům a dobrovolníkům, kteří zde zdarma odpracovali stovky hodin.

Zastupitelstvo města zatím Trnku vždy ochotně finančně podpořilo. V minulém volebním období jsem tento přístup velice oceňovala a v roli nové zastupitelky jsem byla připravena (jako všichni koaliční zastupitelé) se k této podpoře přidat. Bohužel zastupitelé, kteří dříve opakovaně pro tuto podporu zvedli ruku, letos změnili názor – nechápu proč. Škola funguje na stále stejném principu, prokázala výbornou kvalitu a nyní do ní chodí na pět desítek dobříšských dětí. Široké veřejnosti nabízí zájmové kroužky (nejlepší protidrogová prevence!), přednášky, dětské tábory a další programy. Jediná změna tedy je holt asi to, že po navýšení kapacity městských škol momentálně Trnku nezbytně nepotřebujeme. Ale je to pravda? Je úroveň „našich“ velkých škol taková, že si můžeme dovolit přehlížet přínos a potenciál Trnky?

ZŠ TRNKA se snaží být činnou součástí místního společenství, podporuje společensky prospěšné aktivity a žáky vede k aktivní účasti na společenském dění, například prostřednictvím školních projektů. Opravdu si zaslouží nezájem města, pro které pracuje?

Romana Bodorová

 


Reakce pana Stanislava Vacka

„Od samého počátku jsem projektu ZŠ Trnka fandil a podporoval jej, a to jak z pozice zastupitele a starosty, tak osobně. Sám jsem navrhl na jednání zastupitelstva města poskytnutí prvního finančního příspěvku Trnce v roce 2016 a také v dalších letech jsem hlasoval pro podporu tohoto projektu, který má v nabídce vzdělávacích i volnočasových aktivit pro dobříšské děti rozhodně velký význam. Jednání zastupitelstva města, které o podpoře Trnky jednalo nyní, jsem se pro nemoc nezúčastnil. Pokud současná radniční koalice v podpoře tohoto projektu prioritu nespatřuje, dá se s tím nesouhlasit nebo proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, zastupitel zvolený za STAN


Reakce paní Jindřišky Romby

K vyjádření paní zastupitelky Bodorové k nesouhlasnému hlasování o žádosti o poskytnutí daru ZŠ Trnka ve výši 230 000 Kč.

Zcela souhlasím s paní Bodorovou v části jejího článku, který se týká skvělého fungování ZŠ Trnka. Zároveň mi dovolte ocenit práci školy, neb práci s dětmi znám, byť pouze jako vyškolený sportovní lektor pro děti a mládež. Ze své zkušenosti vím, že principy, které ZŠ Trnka v rámci své výuky preferuje a uplatňuje, jsou pro děti jednoznačně přínosné.

Rozhodování v této věci proto pro mne nebylo jednoduché a velmi dlouho jsem váhala, jaký postoj k věci zaujmout. S velkou radostí bych ZŠ Trnka finanční částku odsouhlasila. Uvědomila jsem si ale, že bych nebyla spravedlivá. Proč?

  1. ZŠ Trnka je soukromou školou a jejím zakladatelem a zřizovatelem je spolek Trnkový květ, z.s. Stejně jako je město Dobříš zřizovatelem třech dobříšských škol, o jejichž provoz je zřizovatel povinen se starat.
  2. Soukromé školy mohou, dle právních přepisů, podávat žádosti o dotace na krajský úřad. Tedy město Dobříš by poskytnutím dotace soukromé škole suplovalo úkol krajského úřadu. Dle platné právní úpravy je město povinno zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. K tomuto účelu jsou zřízeny městské dobříšské školy, kde mají učitelé ve třídách až 30 žáků (třídy v ZŠ Trnka mají 16 dětí), počet dětí ve třídě je zde téměř dvojnásobný. Městské školy si své žáky a rodiče nevybírají, jsou povinně otevřeny všem.
  3. Vnímám zde i jistý rozdíl mezi školou zřízenou městem na základě zákonem stanovené povinnosti a školou soukromou (s platbou měsíčního školného, které aktuálně činní 3500 Kč měsíčně, a škola tak není dostupná rodinám s nižším socioekonomickým statusem).
  4. V poslední řadě mé rozhodnutí nehlasovat pro poskytnutí daru ovlivnila také skutečnost, že finanční prostředky měly být ZŠ Trnka použity na rekonstrukci učebny, kdy celá budova školy je v majetku soukromého subjektu, a také skutečnost, že ZŠ Trnka v roce 2019 již dar ve výši 150 000 Kč od města získala.

Jindřiška Romba, zastupitelka

Reklama

Předchozí článekInformace pro jubilanty
Další článekVyjádření pana Adama Böhma k cyklostezkám ve městě