Výběrové řízení na obsazení pracovního místa u Městské policie Dobříš, na pozici: strážník/čekatelMěsto Dobříš vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa u Městské policie Dobříš, na pozici: strážník/čekatel.

Minimální požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadované vlastnosti a dovednosti:

 • Základní znalost práce na PC
 • Důslednost a flexibilita
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • Komunikativní osobnost
 • Organizační schopnosti
 • Výborná fyzická kondice
 • Zodpovědnost, ochota se vzdělávat, odolnost vůči stresům
 • Společenská úroveň jednání a vystupování (verbální i písemný projev)
 • Schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

Výhodou:

 • Znalost zákona o obcích a zákona o obecní policii
 • Praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě
 • Platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zbrojní průkaz skupiny D
 • Aktivní znalost cizího jazyka

K výkonu funkce strážníka je podmínkou získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Nabízíme:

 • prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu
 • vyškolení a vycvičení z právní problematiky, fyzické přípravy a získání zbrojního průkazu, které jsou nutné k zvládnutí činnosti strážníka (12 týdenní kurz mimo bydliště)
 • po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou a bude poskytnut náborový příspěvek ve výši 3 platů v příslušném platovém stupni
 • nerovnoměrná pracovní doba (nepřetržitý provoz)
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • příspěvek na stravování

Podmínky a termín nástupu:

Předpokládaný nástup: od 1. 5. 2018 pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru strážníka (dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů):

 • Občan ČR starší 18 let
 • Bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zdravotní způsobilost /posuzuje lékař pracovně lékařských služeb/ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění, zájemce je  povinen podrobit se psychologickému vyšetření

Poznámka:

 • 4a Bezúhonnost

Bezúhonným pro účely zákona o obecní policii není ten,

 1. a)kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 2. b)jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 3. c)jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
 4. d)kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.

Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

 • 4b Spolehlivost

(1)  Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

 1. a)na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
 2. b)na úseku obrany České republiky,
 3. c)proti veřejnému pořádku,
 4. d)proti občanskému soužití,
 5. e)proti majetku,
 6. f)na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
 7. g)na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu7), nebo
 8. h)podle § 28 odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4.

(2)  Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

Přihláška do výběrového řízení:

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis zájemce
 • pro rychlejší komunikaci telefon a e mailovou adresu

Pokud bude některá výše uložená náležitost chybět, bude žádost vyřazená z výběrového řízení.

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

 • Profesní strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, vlastnoručně podepsaný
 • Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • Čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • Ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2008 Sb. – doklad o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Kopie řidičského průkazu,
 • Výpis bodového hodnocení z registru řidičů (nesmí být starší 1 měsíce)

Dále může žádost obsahovat (není podmínkou zařazení do výběrového řízení) kopii:

 • zbrojního průkazu,
 • osvědčení na odchyt zvířat,
 • dalších dokladů využitelných při práci u městské policie

Lhůta pro podání přihlášky: do 23. 2. 2018.

Přihlášku je nutno doručit písemně (poštou či osobně) na adresu: Městský úřad Dobříš – Podatelna, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.

Přihláška musí být v zalepené obálce s označením „MP – NEOTVÍRAT“

Průběh výběrového řízení:

Vybraní uchazeči budou pozváni dne 27. 2. 2018 v 8 hodin na služebnu Městské policie k ústnímu pohovoru.

Vítězný uchazeč se podle zákona o obecní policii podrobí lékařskému vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka a odbornému psychologickému vyšetření u odborného policejního psychologa v psychologické laboratoři. Pokud by vítězný uchazeč (vybraný uchazeč první v pořadí) neprošel výše vyjmenovanými zdravotními testy, bude pozván vybraný uchazeč v pořadí č. 2.

Platové podmínky:

Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů + možnost osobního příplatku.

Platová třída 7 (strážník čekatel platová třída 5).

Ostatní informace:

Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím e-mailové pošty. O vyhodnocení tohoto výběrového řízení budete informováni.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace na telefonním čísle 318 533 391, 602 370 677, strž. Milan Krejčí velitel MP, strž. Alena Kovaříková zástupce velitele MP.

V Dobříši 29. 1. 2018   

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města Dobříš, pověřená řízením Městské policie Dobříš

 

Odkazy

Reklama

Předchozí článekJak rozvíjet město – diskuse půl roku před volbami?
Další článekVýsledky I. a II. kola volby prezidenta republiky