Úprava nájemného v městských bytech zvláštního určení od 1. července 2020 – odloženo. Nová směrnice o pravidlech při pronájmu městských bytů a pokojů na ubytovně

Bydlení, klíče
Zdroj foto: www.freepik.com


Orgány města jsou povinny pečovat o majetek města s péčí řádného hospodáře. Kromě toho zákon ukládá sjednávat při úplatném převodu majetku cenu ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Toto pravidlo je nutno obdobně aplikovat i na nájemné. Proto rada města schválila dne 25. 2. 2020 úpravu nájemného v městských bytech zvláštního určení, a to s účinností od 1. 7. 2020, neboť v těchto bytech je stanoveno nájemné pod cenou obvyklou.

Úprava nájemného se týká bytů v budově čp. 443, Dukelské náměstí, kde se nájemné zvyšuje na 40 Kč / m² / měsíc, a v budově čp. 1795, ul. Pražská, kde se nájemné zvyšuje na 60 Kč / m² / měsíc.
Vláda však schválila nařízení č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, podle kterého nájemné z bytu nelze po dobu ode dne 24. 4. 2020 do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat. Město toto rozhodnutí plně respektuje. O novém termínu rozhodne rada města po zrušení uvedeného zákazu, protože i nadále věříme, že tento nepopulární krok, pramenící ze zákonem nastavených pravidel pro nakládání s majetkem města, bude přijat s pochopením.

Jan Horník, tajemník úřadu

Nová směrnice o pravidlech při pronájmu městských bytů a pokojů na ubytovně

Rada města Dobříše vydala dne 25. 2. 2020 novou směrnici o pravidlech při pronájmu (městských) bytů a pokojů v ubytovně s účinností od 1. 3. 2020. Směrnice včetně vzorových formulářů je dostupná na internetových stránkách města: www.mestodobris.cz – občan – vyhlášky a nařízení – směrnice, a rovněž v kanceláři oddělení administrativně právního a odboru sociálního.

Pro informaci uvádíme, že bytový fond města Dobříše je poměrně malý, neboť čítá pouze 52 bytů zvláštního určení, tedy bytů určených pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo pro bydlení občanů, kteří dosáhli důchodového věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, poživatelů invalidního důchodu, jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči, a 39 ostatních bytů.

Jan Horník, tajemník úřadu

Reklama