Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 17. 2. 2022V úvodu zasedání zastupitelů města Dobříše byl schválen navržený program únorového jednání beze změn. Jednání probíhalo částečně ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš a částečně formou videokonference.

Na 24. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto:

SCHVÁLENÉ BODY:

Dotační řízení pro rok 2022 – schválení poskytnutí programových dotací nad 50 000 Kč dle doporučení rady města a komise pro dotační řízení. Dále došlo k zamítnutí části programových dotací (z důvodu nezískání plného počtu bodů a/nebo omezených finančních prostředků v programu č. 1) a jedné individuální dotace. V podrobnostech viz článek pana Horníka, tajemníka úřadu, na straně 3.
Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území města Dobříše pro rok 2022 – schválení poskytnutí účelového peněžního daru ČR – Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 80 000 Kč na pořízení bateriového přetlakového ventilátoru a uzavření darovací smlouvy.
Rozpočtové opatření č. 1/2022 včetně přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za rok 2021 – schválení nezbytných změn rozpočtu.
Prodej dvou 1/4 podílů na funkčně souvisejícím pozemku p. č. 445/3 (ul. Lidická)kupní smlouva – schválení prodeje a uzavření kupních smluv s kupujícími.

NESCHVÁLENÉ BODY:

Žádost o odkup části pozemku p. č. 96/1 (lokalita ul. Zahradní) – nebyl schválen prodej části pozemku (zahrada) o výměře cca 173 m2 z celkových 719 m2, a to na základě žádosti zaslané předsedkyní společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1979 Dobříš, IČO 5778760, se sídlem Antonína Dvořáka 1979, 263 01 Dobříš.
Žádost o odkup části pozemku p. č. 2454 (Mírové náměstí u spol. LIKOR) – nebyl schválen prodej části pozemku p. č. 2454 (ostatní plocha / ostatní komunikace) v k. ú. a obci Dobříš o výměře cca 84 m2 z celkových 159 m2, a to na základě žádosti vlastníků sousedního pozemku.

BODY VZATÉ NA VĚDOMÍ:

Středisko zdraví – valná hromada. Rezignace Ing. Petra Soudského na funkci jednatele a pozvánku na valnou hromadu. Zároveň zastupitelé delegovali starostu města Ing. Pavla Svobodu účastnit se a hlasovat pro všechna navržená usnesení na jednání valné hromady Střediska zdraví, spol. s r. o., jako zástupce města coby většinového vlastníka společnosti.

DALŠÍ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELŮ:

• Zastupitelstvo města dlouze diskutovalo o návrhu na vyhlášení místního referenda o dalším stavebním rozvoji města Dobříše. Po diskuzi předkladatelé návrh stáhli a po dopracování jej předloží na dalším zasedání ZM.

JUDr. Jan Horník, Ph.D.,
tajemník Městského úřadu Dobříš

Reklama

Předchozí článekDotační řízení města Dobříše pro rok 2022
Další článekDrahé ženy,