Stručné informace z 9. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 14. listopadu 2019 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo patnáct členů zastupitelstva. Starostka informovala o odstoupení členky ZM Mgr. Lenky Maškové, která rezignovala na svůj mandát zastupitelky. Tuto rezignaci složila do rukou starostky města dne 4. 11. 2019. Na uprázdněný mandát nastoupil náhradník volební strany PRO DOBŘÍŠ, pan MVDr. Jaromír Bláha.

ZM schválilo:

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021–2022

(Byl pořízen střednědobý výhled rozpočtu s analýzou financí města a ratingem, zpracovaný renomovaným odborníkem na finance veřejného sektoru Ing. Luďkem Tesařem.)

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou snižuje o 17 812 tis. Kč (příjmy činí celkem cca 302,7 mil. Kč) a výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 2 644 tis. Kč (výdaje dosáhnou celkem cca 366,2 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech bude po akceptovaných změnách činit 2 034 tis. Kč.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy–Vltava pro období 2018–2022

(Dokument byl vytvářen aktéry z řad odborné veřejnosti i uživatelů služeb. Obsahuje aktuální demografický výhled pro naše území a s ním spojená úskalí, která bude třeba do budoucna řešit. Středočeský kraj jej začlení do krajského plánu rozvoje sociálních služeb a zároveň pak bude rozhodovat o rozdělení dotací na sociální služby poskytované na našem území. O průběhu tvorby plánu byli představitelé obcí pravidelně informováni na setkáních DSO Dobříšska a Novoknínska.)

Odejmutí čestného občanství města Dobříše Klementu Gottwaldovi

(Odejmutí čestného občanství prvnímu komunistickému prezidentovi, za jehož vlády došlo k mnoha vykonstruovaným procesům a bylo vyneseno mnoho rozsudků smrti. Přidanou hodnotou je skutečnost, že se akt symbolického odejmutí uskutečnil v měsíci, kdy oslavíme 30 let od sametové revoluce.)

ZM uložilo:

S návrhem rozpočtového opatření bude překládána zpráva o čerpání úvěrového rámce

Na základě podnětu finančního výboru ZM uložilo městskému úřadu předkládat spolu s každým návrhem rozpočtového opatření zprávu o čerpání úvěrového rámce. Součástí zprávy bude vyčerpaná částka, datum a účel pro každé jednotlivé čerpání těchto prostředků.

ZM vzalo na vědomí:

Zápisy z jednání finančního, kontrolního a mediálního výboru Zastupitelstva města Dobříše

Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 10. 2019

(Příjmy dosáhly 245,2 mil. Kč, tj. 76 % upraveného rozpočtu; výdaje byly zatím čerpány ve výši 247,3 mil. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu. Úvěrový rámec byl k 31. 10. 2019 čerpán ve výši 25,8 mil. Kč, tj. 56 % schváleného rozpočtu, z toho na projekt 2. ZŠ Dobříš, „Výstavba nového pavilonu, úprava varny a jídelny“, po vyčerpání celé dotace, ve výši 18,9 mil. Kč a na projekt „Snížení energetické náročnosti sportovní haly Dobříš“ ve výši 6,9 mil. Kč.)

ZM neschválilo:

Uzavření směnné smlouvy

s fyzickou osobou, jejímž předmětem byla směna pozemků p. č. 1400/102 (o výměře 106 m2), p. č. 1400/103 (o výměře 71 m2) a p. č. 1400/104 (o výměře 9 m2), v součtu o výměře 186 m2, ve vlastnictví města Dobříše, za pozemky p. č. 1400/51 (o výměře 326 m2), p. č. 1400/108 (o výměře 46 m2) a p. č. 1400/109 (o výměře 61 m2), v součtu o výměře 433 m2, ve vlastnictví fyzické osoby, vše v k. ú. a obci Dobříš.

Poskytnutí dotace z rozpočtu města

na rok 2020 ve výši 515 804,00 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy se spol. Brdy–Vltava, o.p.s., IČO 27586481, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jejímž předmětem je poskytnutí dotace do sociálního fondu regionu Brdy–Vltava na zajištění sociálních služeb.

V bodu „Různé“ zazněla informace od místostarostky města o systému MESOH. K 13. 11. 2019 bylo do systému zapojeno 51 % rodinných domů a 7,5 % bytových domů. V praxi se ukazuje, že popeláři nemají s čtecím zařízením problém. Odpadkové pytle se již nedávají do schránek. V současné době jsou zdarma k vyzvednutí na městském úřadě. Poplatek za svoz odpadu, o němž budou zastupitelé rozhodovat na prosincovém zasedání zastupitelstva, se bude pohybovat v rozmezí mezi 550–750 Kč za osobu.

Starostka dále uvedla, že:

  • město Dobříš bude na prosincovém zastupitelstvu projednávat analýzu společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o., kterou nechalo vypracovat;
  • proběhlo otevření jídelny 2. ZŠ;
  • probíhá výstavba pavilonu u 2. ZŠ;
  • pokračuje se v rekonstrukci zimního stadionu, která by měla být ukončena do konce prosince, zahájení zkušebního provozu pro veřejnost je plánováno na začátek měsíce února 2020;
  • probíhá zateplení sportovní haly;
  • finišují opravy silnic, proběhlo jednání se Středočeským krajem o průtahu ul. Pražská, vše je na nejlepší cestě;
  • připravují se komplexní podklady pro měření rychlosti jak při vjezdu u Bobcatu, tak v ul. Hostomické;
  • je v plánu oslovení subjektu, který bude monitorovat počet projíždějících kamionů, aby mohla být podána žádost o zamezení průjezdnosti kamionů.

Petr Kadlec dále informoval, že okrašlovací spolek vypracoval petici za záchranu mostu přes Pilský potok.

Příští 11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2020 od 17 hod. v Kulturním středisku Dobříš. Občané jsou srdečně zváni.

Reklama

Předchozí článekCharitativní Vánoční jarmark u Bedřicha
Další článekMladí designéři 2019