Stručné informace z 16. zasedání Zastupitelstva města DobříšeDne 10. 12. 2020 se uskutečnilo již druhé zastupitelstvo konané z důvodu epidemie covid-19 částečně ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši a částečně formou videokonference.

ZM SCHVÁLILO:

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvo města schválilo v pořadí již 6. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu a zároveň vzalo na vědomí zprávu o čerpání úvěrového rámce k 31. 10. 2020.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou snižuje o 22 414 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 259 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 2 046 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 271 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech se po provedení navrhovaných změn sníží o 20 368 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 4 038 tis. Kč.
Ve skutečnosti bude rezerva, resp. zůstatek na účtech k 31. 12. 2020 o něco vyšší, což ukazují zkušenosti předchozích let, všechny výdaje se nevyčerpají přesně na 100 %.

Schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2021

Po schválení daňového balíčku v Poslanecké sněmovně dne 19. 11. 2020 se bohužel sníží inkaso zejména daně z příjmů ze závislé činnosti oproti návrhu z 9/2020 o cca 20 mil. Kč v roce 2021 a min. 10–15 mil. Kč v roce 2022. Z tohoto pohledu je v současné nejisté situaci nejvhodnější přijmout pravidla rozpočtového provizoria a v polovině února 2021 (kdy je plánováno zasedání ZM) schválit rozpočet, což ZM akceptovalo. Důvodů je vícero: jednak bude znám přesný objem financí – rezerva na účtech k 1. 1. 2021, a jednak uvidíme, zda stát bude ochoten nějakým způsobem kompenzovat enormní propady v daňových příjmech obcí a krajů.
Na základě důvodové zprávy Zastupitelstvo města Dobříše schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 dle předloženého návrhu, a to z důvodu negativních dopadů koronavirové epidemie do příjmové i výdajové stránky rozpočtu města a nejasností v oblasti rozpočtového určení daní pro rok 2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 a 2023

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 a 2023.
V návaznosti na ustanovení § 3 a 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění byl sestaven návrh střednědobého výhledu rozpočtu (SVR) města na roky 2022 a 2023. Předložený návrh zohledňuje skutečnosti známé v době jeho sestavení. Návrh SVR je doplněn skutečnými finančními výsledky města za roky 2018 a 2019, upraveným rozpočtem 2020, předpokládaným výsledkem roku 2020 a návrhem na rok 2021. Dále byl uveden soupis projektů, které by mohly být spolufinancovány prostřednictvím dotací.

Návrh OZV o místním poplatku za svoz odpadů

Město Dobříš vydalo obecně závaznou vyhlášku (OZV) 2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, přičemž místní poplatek pro rok 2021 byl stanoven ve výši 750 Kč. Více informací na str. 3 a 4.

Návrh na úpravu výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů

Zastupitelstvo se zabývalo návrhem městské rady, jak dále snížit výdaje na provoz města snížením odměn zastupitelům, kteří jsou zároveň členy komisí a výborů. Zastupitelstvo města Dobříše pak revokovalo usnesení č. 15/10/2019/ZM a 16/10/2019/ZM ze dne 12. 12. 2019. Zároveň v tomto bodě stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu města ve výši 2 171 Kč s účinností od 1. 1. 2021, případně ode dne následujícího po dni zvolení do funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu města. A také stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu města ve výši 2 171 Kč s účinností od 1. 1. 2021, případně ode dne následujícího po dni zvolení do funkce předsedy výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu města.
Snížením těchto odměn město ušetří ročně 182 tis. Kč. Pro informaci byla předložena informace Ministerstva vnitra k výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2021: Vláda usnesením ze dne 7. 9. 2020 č. 889 rozhodla, že se pro rok 2021 nebude měnit stávající tabulková výše odměn zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Směna nově vznikajících pozemků p. č. 1421/44 za pozemek p. č. 1421/45 (ul. Březová) dle GP č. 3935-52/2020 – směnná smlouva

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna nově vznikajícího pozemku p. č. 1421/45 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 1 m2, oddělovaného z pozemku p. č. 1421/13 o výměře 1341 m2 ve vlastnictví města Dobříše, za nově vznikající pozemek p. č. 1421/44 (ostatní plocha/jiná plocha) o výměře 12 m2, oddělovaného z pozemku p. č. 1421/25 o výměře 448 m2.

Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2021 – Sociální fond regionu Brdy–Vltava

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo v souladu se směrnicí č. 8/2020, o zásadách pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Dobříše, poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 514 843 Kč do Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava spravovaného organizací Brdy–Vltava, o. p. s., IČO 27586481, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Více informací na str. 5.

ZM PROJEDNALO:

Program rozvoje města Dobříše

Zastupitelstvo města Dobříše projednalo návrh Programu rozvoje města Dobříše. Tento významný strategický dokument města bude dopracován a předložen na další zasedání zastupitelstva města. V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

ZM NESCHVÁLILO:

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků p. č. 1082/128 a 1082/20

Zastupitelstvo města Dobříše neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříše, jejímž předmětem má být změna využití pozemků p. č. 1082/128 a 1082/20 v k. ú. Dobříš z ploch „NZ – plochy zemědělské“ na zastavitelnou plochu s funkčním využitím „RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Jedná se o pozemky, které se nacházejí na okraji lesa nad rybníkem Bzdinka.


Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2021, nebude-li důvod jej svolat dříve.Předchozí článekDobříšské listy – leden 2021
Další článekSlovo starosty: V roce 2021 se v Dobříši máme na co těšit