Stručné informace z 15. zasedání Zastupitelstva města DobříšeDne 12. 11. 2020 se konalo historicky první on-line zasedání zastupitelů města Dobříše. Někteří ze zastupitelů se za dodržení všech bezpečnostních opatření sešli ve společenském sále Kulturního domu Dobříš, odkud bylo on-line zasedání vedeno starostou města, jiní se připojili přímo ze svých domovů či kanceláří.

ZM schválilo:

• Jednací řád výborů a statut DL a pravidla pro zveřejňování příspěvků v DL

Zastupitelstvo města Dobříše schválilo a vydává nový statut a jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Dobříše.
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo přejmenování mediálního výboru na redakční výbor a vydalo nový statut dobříšského městského informačního zpravodaje – Dobříšské listy a pravidla pro zveřejňování příspěvků v Dobříšských listech.

• Rozpočtové opatření č. 5/2020 vč. přehledů o plnění rozpočtu k 31. 10. 2020

Komentář k návrhu RO č. 5/2020 uvedl místostarosta města Tomáš Vokurka. Konstatoval, že předložený návrh rozpočtového opatření (RO) zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok 2020. Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou snižuje o 11 085 tis. Kč (příjmy po změně činí celkem cca 281,6 mil. Kč) a celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 38 072 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 273,5 mil. Kč).
V letošním roce bylo schváleno čerpání úvěrového rámce do maximální výše 37 700 tis. Kč na rekonstrukce komunikací. Úvěrový rámec se letos nečerpal a je reálný předpoklad, že ani nebude. Pro jistotu je ponechána v rámci RO možnost čerpat do 5 mil. Kč. Čerpání tedy zůstává ve výši k 31. 12. 2019, tj. 48 327 tis. Kč. Plánovaný zůstatek na účtech (rezerva) se po provedení navrhovaných změn sníží o cca 5 713 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 30 972 tis. Kč, což by mělo bezpečně pokrýt možný výpadek daňových příjmů.
V rámci tohoto bodu zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/2020 a zároveň vzali na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2020.

• Vodohospodářská společnost Dobříš – spolupráce s obcemi

Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí zprávu z auditu hospodaření. Na základě velmi dlouhé diskuze zastupitelů, jednatele Vodohospodářské společnosti Dobříš a místostarosty Nového Knína nakonec zastupitelé schválili spolupráci s okolními obcemi. Nový Knín, Obořiště, Rybníky, Rosovice, Chotilsko a Stará Huť založí Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, který získá 1% majetkový podíl v dobříšské VHS. VHS tak bude moci spravovat vodohospodářskou infrastrukturu v těchto obcích bez omezení daných zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o strategickou spolupráci na zásobování vodou, která bude sloužit ku prospěchu Dobříše i okolních obcí. I nadále však zůstávají vodohospodářské sítě v majetku jednotlivých obcí, stejně tak si i nadále každá obec bude stanovovat cenu za vodné a stočné samostatně.
Zastupitelstvo města Dobříše zároveň souhlasilo s uzavřením dohody společníků o principech řízení a fungování společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš se zamýšleným Dobrovolným svazkem obcí POKOCÁBÍ.

• Prodej spoluvlastnického podílu id. 14/16 na pozemku p. č. st. 1089/4 o výměře 14 m2 pro stavbu garáže ve vlastnictví jiného vlastníka

Uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu id. 14/16 na pozemku p. č. 1089/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 m2 pod stavbou bez čp./če. na pozemcích p. č. 1089/4 a p. č. 1089/30 ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. a obci Dobříš, za kupní cenu 11 228,00 Kč a náklady s převodem spojené.

• Návrh OZV o omezení provozní doby hostinských provozoven

Zastupitelstvo města Dobříše vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020, o omezení provozní doby hostinských provozoven, s tím, že hostinské provozovny musí mít stanovenou provozní dobu v rozmezí od neděle do čtvrtka v době nejdříve od 8.00 a nejpozději do 2.00 hod. následujícího dne; v pátek, v sobotu a ve dnech předcházejících dni pracovního klidu nejdříve od 8.00 a nejpozději do 4.00 hod. následujícího dne. Z těchto ustanovení může udělit výjimku rada města na žádost podanou nejpozději 15 dní před konáním akce. Prodloužení je možno udělit pouze do 4.00 hod. Bližší informace na str. 13.

• Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dislokovaného v katastrálním území města Dobříše

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelového peněžního daru ČR – Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje ve výši 120 000 Kč na pořízení chemického kontejneru, zařazení této částky do návrhu rozpočtu města Dobříše na rok 2021 a uzavření darovací smlouvy.

ZM vzalo na vědomí:

• Informace o činnosti a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6. 10. 2020, zápis z kontroly Základní umělecké školy Dobříš provedené dne 21. 10. 2020 finančním výborem se závěrem, že finanční výbor považuje fungování ZUŠ Dobříš za ekonomicky efektivní, zápis z jednání výboru ze dne 5. 11. 2020.
• Externí zprávu z auditu hospodaření Vodohospodářské společnosti Dobříš za období 2019 a 1. pololetí 2020.

Příští zasedání ZM se uskuteční 10. 12. 2020.Předchozí článekKultura – prosinec 2020
Další článekSvoz směsného komunálního odpadu na přelomu nového roku