Rozbor popelnic čp. 1240 a 1564



Dne 28. března proběhl další kontrolní rozbor popelnic. Tentokrát byly vybrány kontejnery na směsný komunální odpad od „čtrnáctipatráku“ (čp. 1240) a od bytového domu Azalková (čp. 1564). V loňském rozboru od čp. 1064 a 1036 (zpráva zde: https://mestodobris.cz/rozbor-kontejneru-z-bytovek/d-488681) bylo skutečné směsi jen 20 %, zbytek tvořil odpad, který mohl být vytřízen. O kolik lépe tedy třídí obyvatelé „čtrnáctipatráku“ a z Azalkové?

Ve „čtrnáctipatráku“ (čp. 1240) žije celkem 224 osob. Pro ně je k dispozici osm kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO), k nim byly nedávno nově přistaveny čtyři kontejnery na papír, tři na plast a jeden biotejner na kuchyňské zbytky. Rozbor jednoho kontejneru na SKO ukázal, že skutečný směsný odpad tvořil ještě tu menší část. Větší podíl, celkem 57,6 %, zabíraly složky, které by se měly třídit a odhazovat separátně. Největší podíl z tříděného odpadu, který byl nesprávně vyhozený ve směsi, připadal na sklo (18,2 %) a na bioodpad (16 %). I když obsah vytříditelného odpadu byl lepší než v rozborech loni, mají obyvatelé čp. 1240 prostor pro výraznější zlepšení. Doufáme, že nedávno instalované kontejnery pro tříděný odpad přispějí k rychlému zlepšení této situace.

V bytovce Azalková 1564 žije 52 osob. Ti mají pro odpad k dispozici jeden kontejner na SKO, dva na plast, dva na papír a jeden biotejner. Tady rozbor ukázal mnohem lepší nakládání s odpadem. Směsného odpadu byla v černém kontejneru většina, přesně 76,3 %. Nicméně i zde se ale objevily komponenty, které byly vhodné ke zvláštnímu třídění. Především kuchyňský odpad, který tvořil 13,9 % váhy. V tomto kontejneru bylo také více kovů a plechovek od nápojů (6,6 %), které měly správně skončit v kontejneru na plast a nikoli ve směsi.

Místostarostka Jindřiška Romba k tomu dodává: „V rámci nastaveného odpadového hospodářství jsme se v loňském roce (a i v tomto pokračujeme dál) zaměřili na zlepšení podmínek pro třídění odpadů u bytových domů. Umísťováním kontejnerů na tříděný odpad vedle těch na směsný odpad vznikají ve spolupráci s obyvateli bytových domů takzvaná sběrná místa přímo u jejich domovů. Zároveň byly do blízkosti bytových domů umístěny biotejnery pro snazší odhazování kuchyňských zbytků. Nedávná analýza prokázala, že tyto kroky jsou účinné a usnadňují lidem bytových domů třídění. Nastavený systém odpadového hospodářství jim dává možnost mít lepší přehled a kontrolu nad svými odpady a nabízí jim také možnost získat slevu z poplatku za odpad. Zkušenost procházením kontejnerů může být pro někoho neobvyklá, avšak osobně ji vnímám jako poučnou a jsem svědkem posunu směrem k lepšímu. Změna zaběhnutých návyků se pomalu, ale jistě děje a je povzbuzující ji vidět. Zaměříme se dále také na osvětu a maximální podporu místním občanům, abychom pomohli zvýšení třídění odpadu, případně předcházení jeho vzniku. Věřím, že přijatým přístupem se nám podaří čelit přísným zákonným regulacím a v nadcházejících letech se našemu městu podaří efektivně zvládnout výzvy spojené s rostoucími náklady na likvidaci směsného odpadu. Současně doufám, že tu přísnou legislativní zatáčku současnou strategií v budoucnu díky snižování produkce zejména směsného komunálního odpadu vybereme.“

Starosta města Pavel Svoboda uvádí: „Tento kontrolní rozbor ukázal, že jsme sice na dobré cestě, ale pořád máme v třídění rezervy. Překvapilo mě množství skla a plechovek, které se ve směsném odpadu objevily. A stále také v odpadu zbytečně končí použitelné věci, které mohly posloužit někomu jinému. Například nádobí. Pro tyto věci je vhodné poslat je dál do světa, třeba ve facebookové skupině Dobříš za odvoz.“

Děkujeme všem, kteří nad odpadem přemýšlí a snaží se množství odpadu snižovat. Video z rozboru: https://www.youtube.com/watch?v=-lIf9mI9Csk

Pavel Svoboda, starosta



Předchozí článekAKTUÁLNÍ INFO: Komplexní modernizace silnic a veřejného osvětlení v našem městě
Další článekZastupitelstvo schválilo klíčové body pro rozvoj města a posiluje regionální spolupráci