Ředitelky dobříšských mateřských školek říkají: Dnešní děti jsou negativně ovlivněny počítači, ale jejich chování se v zásadě nemění. Potřebují hodně lásky a pocit bezpečí

Školní rok 2019/2020, archiv města Dobříš


Březnové číslo Dobříšských listů jsme tematicky věnovali mateřským školám. Brzy se totiž rodiče nejmenších dětí budou rozhodovat, do jaké školky své dítě dají, a právě informace z dobříšských školek by jim mohly usnadnit rozhodování. Zároveň jsou mateřské školy jedním z prvních míst, kde se děti setkávají s větším kolektivem svých vrstevníků a začínají opouštět „máminu sukni“, proto bychom na jejich význam neměli zapomínat. V neposlední řadě nás k výběru tohoto tématu vedl fakt, že v době pandemie jsou školky a jejich pracovníci téměř po celou dobu plně k dispozici rodičům i dětem, a jejich práce si tak zaslouží nemalou pozornost a respekt.

Na problematiku provozu školek a dlouholeté zkušenosti z této práce jsme se zeptali přímo ředitelek dobříšských školek. Zároveň jsme je požádali o vyjádření k problematice vedení školky v době onemocnění covid-19 a vyjádření k tomu, v čem je jejich školka výjimečná.
Město Dobříš je správcem celkem tří mateřských škol – 2. MŠ (školka u kina), 4. MŠ (školka u čtrnáctipatráku) a 5. MŠ (školka na Větrníku).

Ve všech těchto školkách pracují ředitelky, které za sebou mají dlouholeté zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků i administrativním zajištěním chodu školy a také řadu let práce s dětmi. Pod rukama jim prošly už tisíce dětí. Zeptali jsme se proto, jak vidí vývoj dětí i školky za dobu své práce.

„Josef Čapek řekl, že všechny děti bez ohledu na to, v jaké době, v jaké zemi a s jakou barvou pleti žijí, si rády hrají. Pro všechny děti je nejdůležitější hra. To platí do současnosti,“ říká ředitelka 5. MŠ Dobříš Jitka Šedivá, která tak výstižně vyjadřuje názor ředitelek i z dalších dvou dobříšských školek. Všechny se také shodují, že se samozřejmě mění doba, hračky, technické vymoženosti i hodnoty lidí a každá generace má svá specifika. Dnes jsou děti obklopeny a většinou negativně ovlivněny především počítačovou technikou. V dobříšských školkách proto usilují o to, aby spolu děti komunikovaly přímo a hrály si společně. Televize, DVD a další podobné vymoženosti tady nejsou podporovány a paní učitelky se věnují dětem klasickou formou, podporují nejrůznější aktivity na rozvoj kreativity, pohybu i přirozeného učení. Moderní a rychlá doba s sebou však opravdu přináší značné rozdíly oproti letům minulým.
Na vyjádření paní ředitelky Růženy Chovanečkové z 2. MŠ Dobříš se tak opět shodují všechny ředitelky: „Dnešní děti jsou více sebevědomé a nebojácné, jsou fascinovány elektronikou. Jen výjimečně mají větší potíže se separační úzkostí při nástupu do školky. Na druhou stranu se u dětí vyskytují logopedické vady, opožděný vývoj řeči a poruchy pozornosti.“ Toto tvrzení pak doplňuje konkrétními příklady ředitelka 4. MŠ Dobříš paní Monika Vaňková: „Tělesná zdatnost dětí je velmi omezená. Většinou neujdou ani malou vzdálenost, mají nekoordinované pohyby, jsou neobratné a chybí jim přirozený pohyb chůze, volné hry v přírodě – překonávání překážek, lezení na stromy atd. Vyjadřovací schopnosti dnešních dětí jsou také na velmi malé úrovni. Mívají malou slovní zásobu, a pokud vůbec ve věku 3–4 let mluví, tak jen jednoslovně. Každoročně tak roste počet dětí s mnohačetnými vadami řeči. Velký problém pak mají dnešní děti s dodržováním nastavených pravidel, projevuje se nedůslednost rodičů ve výchově dětí, roste počet těch nezvladatelných dětí, často s diagnózou ADHD.“

Všechny tyto problémy samozřejmě ředitelky škol vnímají a ony i další pedagogové se změnám přizpůsobují nejen sebevzděláváním, ale v praxi s dětmi uplatňují nové metody práce, zařazují chybějící pohybové aktivity, zajišťují logopedické a specializované asistenty a v neposlední řadě doplňují vybavení školky o rozvojové hračky a pomůcky.
Nicméně i přes měnící se dobu zůstávají i u dětí některé věci stejné. „Mění se hračky, které procházejí svým logickým vývojem, ale děti v dnešní technicky vyspělé době jsou v zásadě stále stejné. Potřebují zejména hodně lásky svého nejbližšího okolí, pocit bezpečí a prostor na povídání si o světě kolem nich… Což si musí v první řadě uvědomit hlavně rodiče,“ shodují se ředitelky dobříšských školek k tématu.

Už to bude téměř rok, co svět bojuje s pandemií covidu-19. Mateřské školy jsou jako jedny z mála podobných institucí v provozu téměř bez omezení. Jak vnímáte Vy a Váš personál toto své „nasazení“, pomoc od státu a města? Co byste pro školku nyní ocenila?
„Pracovní nasazení v době pandemie covidu-19 je pro nás všechny velmi náročné. Samozřejmě respektujeme a maximálně dodržujeme všechna zvýšená hygienická nařízení, mnohdy však bohužel ani rodiče nepřispívají ke zvládnutí této epidemie, když porušují pravidla,“ říkají ředitelky mateřských škol.

Provoz 2., 4. i 5. MŠ Dobříš byl za dobu pandemie omezen pouze minimálně. Většina z nich už si také prošla povinnou karanténou a někteří pracovníci školek přímo onemocněním covid-19. Přesto si všichni uvědomují, že uzavření školek by mohlo velmi zkomplikovat život mladým rodinám i dětem samotným.

Při první vlně pandemie se do školek dostaly díky městu Dobříš a MAS Brdy–Vltava dezinfekční prostředky a roušky. Od státu bohužel školky nedostaly vůbec nic. Pomoc od státu tak vnímá vedení školek jako velmi nedostatečné. Podmínky provozu mateřských škol od MŠMT jsou navíc takové, jako kdyby se covid-19 mateřským školám vyhýbal, což není pravda. V současné době už jsou navíc veškeré náklady spojené se zvýšenou spotřebou dezinfekčních prostředků, energií, vody atd. hrazeny z rozpočtu samotných školek.

„Co bychom tedy ocenili? Kdyby náš stát skutečně objektivně posoudil situaci v mateřských školách a učinil důrazná opatření. Snížil počty docházejících dětí tak, aby byl provoz zajišťován pro skutečně potřebné, a byla tím omezena zbytečná mobilita dětí a rodičů a nebezpečí šíření viru. Zvýšil finanční prostředky na proplácení pracovních neschopností a na zvýšené nákupy ochranných a dezinfekčních prostředků, respirátorů, roušek, rukavic, teploměrů apod.,“ říká ředitelka 4. MŠ Dobříš paní Vaňková.
Paní Šedivá z 5. MŠ Dobříš pak dodává, že od státu a města by ocenily také více neformálního společenského ocenění za to, co jako ředitelky, učitelky, kuchařky i pokojské pro udržení chodu mateřské školy dělají.

I v této nelehké době se blíží zápisy dětí do mateřských škol. Zkuste říci, v čem je právě Vaše školka oproti ostatním výjimečná a proč by si rodiče měli vybrat pro své děti právě ji?
Ředitelka 2. MŠ Dobříš Růžena Chovanečková: „Jsme mateřská škola s více než padesátiletou tradicí. Škola se nachází se ve středu města, ale zároveň nedaleko přírody. Má prostornou zahradu s množstvím vzrostlých stromů a nově zabudovanými herními prvky, které lákají děti k pohybovým aktivitám. Při výchovně vzdělávací činnosti se ve zvýšené míře zaměřujeme na hudební rozvoj dětí a estetické dovednosti. Klademe důraz na estetiku prostředí a prožívání. Všichni učitelé při své práci aktivně využívají hru na hudební nástroje. Dlouhodobě spolupracujeme s NFZŽ a městem, a to především při veřejných vystoupeních, i se ZUŠ v Dobříši. Se svými tanečními a hudebními vystoupeními navštěvujeme pečovatelský dům i klub seniorů. Pravidelně vyjíždíme do pražských divadel na muzikály, navštěvujeme koncerty FOK. Škola je výjimečná i svojí výzdobou – velkoformátovými a tematicky nástěnnými malbami, které vznikly ve spolupráci s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové. Osobně si myslím, že jestli dnes něco potřebujeme vedle osobního zdraví a zdraví blízkých, tak je to vzájemná vstřícnost, podpora, ohleduplnost, tolerance, co nejvíc úsměvů a drobných radostí. Byla bych ráda, kdyby veřejnost chápala, že mateřská škola není místem pro hlídání dětí, ale vzdělávací institucí, klíčovou pro budoucí vývoj a rozvoj dítěte. Přeji celému kolektivu MŠ, který se neúnavně věnuje dětem, mnoho zdraví, osobní radosti a spokojenosti z jejich tolik potřebné práce. Děkuji za spolupráci se zřizovatelem školy a rodiči dětí, moc si toho vážím. Naše práce je krásná, radostná a motivující, jak trefně vyjádřil Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Ředitelka 4. MŠ Dobříš paní Monika Vaňková: „Naprosto nadstandardně se věnujeme všem dětem individuálně, pomáháme vyrovnávat jejich nesouměrný vývoj, snažíme se o nápravu jejich řeči, rozvoj pohybu, rozvoj samostatnosti, a to při plnění Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V době necovidové nabízíme také angličtinu, taneční výchovu, dětský sbor, rozvoj výtvarných a pracovních dovedností. Pravidelně s dětmi vystupujeme na veřejnosti, účastníme se různých soutěží. Pro děti pořádáme mnoho výletů, plaveckou výuku, návštěvy kamenných divadel. Pro děti a jejich rodiče pořádáme různé akce vzdělávací, besedy s odborníky, zážitkové akce na školní zahradě, adaptační programy, besídky, vystoupení atd.“

Ředitelka 5. MŠ Dobříš paní Jitka Šedivá: „V naší mateřské škole máme vybudovanou saunu a děti se pravidelně jednou týdně saunují. Respektujeme individuální potřeby každého dítěte. Děti nenutíme ke spánku po obědě. V této době jim alternativně nabízíme klidové výtvarné a pracovní činnosti, volné hry. Naše mateřská škola je umístěna v městském sídlišti, avšak blízkost přírodního prostředí (lesa a luk) poskytuje dětem možnost vycházek a her ve volné přírodě. Do mateřské školy nezveme žádné lektory a nepořádáme kroužky s mimoškolní náplní, protože veškeré výtvarné, hudební i pohybové činnosti realizují učitelky s dětmi během každodenního programu. Předškolní děti mohou každoročně prožít sedm dní bez rodičů ve škole v přírodě. Je pro ně vždy připraven pestrý program, který děti natolik zaujme a zaměstná, že na stesk není čas. Pracovat v mateřské škole znamená pracovat s lidmi. Nejenom s dětmi, jejich rodiči, ale i se širokou veřejností. A o tom, jak nás okolí vnímá, jaké vzpomínky, dojmy a pocity si ve spojení s námi vytvářejí, rozhoduje chování a vystupování každé zaměstnankyně naší mateřské školy. Nekonfliktní, vzájemně se respektující kolektiv dvaceti dvou žen má obrovský vliv na pohodovou a klidnou atmosféru ve škole. Bez žádné z našich pracovnic, bez jejich hezkého vztahu k dětem a přístupu k práci by naše mateřská škola nebyla tím, čím je.“

Zpracovala DHPředchozí článekHarmonogram blokového čištění ulic pro rok 2021
Další článekNa práci s dětmi je nejkrásnější každodenní dobrodružství, shodují se ředitelky soukromých mateřských škol z Dobříše