Projekt rekonstrukce náměstí KomenskéhoV našem městě chybí centrální prostor, který by sloužil jako klidová zóna pro setkávání. Historicky tuto roli ve městech zpravidla tvoří hlavní náměstí. V posledních letech takto revitalizovali náměstí například v Příbrami či Berouně, nejnověji obdobný projekt připravuje Praha 6 pro „Kulaťák“. V Dobříši však Mírové náměstí tuto roli neplní a plnit ani dlouhodobě nebude. Město protíná rušná ulice Pražská. Prostor mezi sokolovnou a radnicí je využíván pro autobusové zastávky. Policie ČR nepovolila přesun zastávek autobusů na ulici Pražskou, autobusy tedy i nadále budou projíždět Mírovým náměstím.

Prostor pro klidovou zónu tak je v centru pouze na náměstí Komenského. Projekt, který připravilo studio FAM ARCHITEKTI pod vedením Ing. arch. Pavla Nasadila předpokládá celkovou úpravu prostoru mezi základní školou, poštou a křižovatkou. Projekt tak navazuje na původní studii z roku 2015 od stejného architektonického studia. Komenského náměstí je veřejný prostor související s Mírovým náměstím, hlavní společenské, správní, kulturní a duchovní srdce města Dobříše. Současný stav náměstí Komenského však neodpovídá této významné poloze v rámci městské struktury. Cílem změny je vytvořit náměstí nové, které bude sloužit pro klidné posezení, setkávání, konání farmářských trhů, slavností a koncertů. Projekt počítá s úpravou celkové plochy 4 146 m2.

Hlavní předpokládané změny:

1. Sjednocení plochy náměstí

Současné náměstí je členěné řadou vystouplých travnatých ostrůvků kolem stromů, hlavní plocha je krytá asfaltem, na některých částech jsou dlaždice. Na řadě míst kořeny stromů poničily asfalt a obrubníky. Nové náměstí bude pokryto dlažbou v jedné rovině, aby prostor byl co nejvíce otevřený. Dojde tím ke sjednocení plochy od křižovatky až k 1. ZŠ. Budovu pošty současný majitel Immotel připravuje na celkovou rekonstrukci pro rozšíření administrativní funkce budovy se zachováním provozu pošty. Před objektem pošty je navržen pobytový a odpočinkový prostor.

2. Vytvoření pěší zóny bez aut

V současné době náměstí v pracovní dny slouží především jako parkoviště pro 26 aut. Projekt počítá se zrušením těchto míst. Zachována budou pouze 2 místa pro handicapované, především pro návštěvy ordinací lékařů na náměstí Komenského. Zásobování obchodů bude omezeno na určité hodiny, předpoklad pracovní dny 9–11. Z důvodu bezpečnosti a pro oddělení prostoru od ulic bude z obou stran náměstí umístěno zábradlí, tedy jak na straně u rušné Pražské ulice, tak před základní školou, aby žáci nevběhli do vozovky. V rámci redukce reklamního smogu v centru města nebude zábradlí využíváno pro reklamní panely. Projekt nepočítá se zachováním existující trafiky. Společně s majitelem hledáme jiné vhodné umístění.

3. Náhrada současných stromů novou výsadbou

Během revitalizace proběhne odstranění většiny dřevin na základě dendrologického průzkumu a s přihlédnutím k celkové koncepci řešení revitalizace náměstí.
Původní dvouřadá alej lip se vzrostlými korunami, která tvořila výraznou prostorovou figuru na náměstí Komenského, je v současnosti opakovaně tvarována řezem tzv. „na hlavu“. Radikálním sesazováním korun dochází u těchto stromů k neustálému snižování jejich vitality a poškozování zdravotního stavu. Následkem je vznik dutin v kosterních větvích, odumírání částí korun a v mnoha případech silné poškození kmene, kde v podélných otevřených ranách dochází k narušení dřevní hmoty trouchnivěním, dřevokazným hmyzem a houbovými chorobami.
Kromě osově založeného stromořadí byly také před školou symetricky vysazené čtyři lípy, jejichž koruny jsou obdobně radikálně tvarované. Na okraji náměstí roste ještě několik věkově a tvarově nesourodých stromů ve špatné zdravotní kondici. Samostatně byl upraven prostor před poštou, kde převládá množství různorodých keřů, které jsou taktéž nevhodně tvarovány. V souladu s celkovou koncepcí revitalizace náměstí a vzhledem k narušenému zdravotnímu a estetickému stavu dřevin budou stromy nahrazeny novou výsadbou.

V hlavní aleji budou místo lip zasazeny nové stromy – kvetoucí třešeň ptačí (Prunus avium ‚Plena‘). Namísto sakury před budovou pošty bude vedle nově umístěného památníku vysazena vzrostlá lípa stříbrná (Tilia tomentosa ‚Brabant‘). Řada stromů před prodejnou Coop bude doplněna o dva chybějící stromy stejného typu: javor polní – babyka (Acer campestre ‚Elsrijk‘). Na náměstí vznikne v rohu mezi poštou a prodejnou Coop klidové místo s lavičkami, kde bude zachována existují vrostlá lípa, doplněná novou výsadbou břestovce západního (Celtis occidentalis). Před boční stěnu prodejny Coop bude vysazena jednořadá alej – jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia ‚Raywood‘). Stěnu dále zakryje živý plot, který bude opticky vyvažovat protilehlou stěnu domů. Nová výsadba byla vybírána s důrazem na měnící se klimatické podmínky. Navrženy tak jsou typy, které mají v tomto regionu uvnitř městské zástavby dobré předpoklady pro uchycení a dlouholetý růst. Dešťová voda z celého náměstí bude svažována do středového vsakovacího tunelu a rozváděna ke kořenům stromů.

4. Umístění památníku obětem 1. světové války

Památník je v současné době umístěn v parku u budovy Komerční banky. Původně však byl památník v roce 1924 umístěn právě na Komenského náměstí. Projekt tedy počítá s jeho návratem do původního prostoru, kde bude umístěn na prostranství před budovou pošty. Pomník bude přesunut se stávajícím kamenným soklem osazeným na novou plochu z broušeného probarveného betonu nebo kamene s integrovaným zemním scénickým osvětlením. K památníku bude přičleněn nový strom s kruhovou lavicí.

5. Výměna vodního prvku

Současný vodotrysk před poštou bude nahrazen menším vodním prvkem, který bude umístěn ke klidovému zákoutí blíže k zadní části prodejny Coop. Jedná se o zákoutí v nejslunnější části náměstí. Kašna je navržena jako monolitický blok z probarveného betonu s nerezovým chrličem pitné vody, který skromným proudem v místě vytvoří příjemnou atmosféru k zastavení.

6. Doplnění mobiliáře o nové lavičky a osvětlení

Na současném náměstí je jen velmi málo míst k posezení. Podle projektu by účel prostoru – klidné místo pro setkávání, měla podpořit instalace většího počtu laviček. Podél boku budovy Coop bude umístěna dlouhá lavice. Okolo lípy u památníku a prvního stromu u křižovatky budou umístěny kruhové a čtvercové lavice kolem kmene. Pod hlavní alejí budou samostatně stojící lavičky. Také v klidovém zákoutí u kašny budou další lavičky. Projekt také počítá s instalací nových pouličních lamp, stojanů na kola, odpadkových košů či stojanů se zásuvkami pro koncerty a trhy. Scénická světla budou využita u boční stěny prodejny Coop, k nasvícení památníku či k osvětlení nové kašny.

Postup prací a další kroky

Veřejné projednávání projektu revitalizace náměstí Komenského proběhlo 9. března 2020, kdy byl projekt představen veřejnosti, a 27. října 2020, kdy byla představena aktuální podoba na základě vyhotovené dokumentace pro vydání společného povolení vč. vizualizace. Otázkou kácení a výsadby se zabývala také komise rady města pro životní prostředí a ekologii na svém jednání 1. června 2020, kterého se zúčastnil arborista i zástupci FAM ARCHITEKTŮ.

V současné době se k projektu vyjadřují všechny dotčené orgány. Rekonstrukce náměstí mimo jiné znamená také zásahy do existujících sítí, kterými je náměstí hustě protkáno a které bude v některých případech nutné přeložit. Vedle těchto aktivit probíhá intenzivní debata ve vedení radnice ohledně možností rozpočtu města. Odhadovaná cena realizace projektu je 25 mil. Kč. V návrhu rozpočtu na r. 2021 je projekt zařazen. Hlavní slovo budou mít zastupitelé 10. prosince 2020, kdy rozhodnou, zda i tato položka bude v rozpočtu na příští rok schválena. Pokud projekt získá podporu, bude v roce 2021 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a v druhé polovině roku by mohly být zahájeny práce. Pokud by vše šlo dobře, v roce 2022 by mohlo být nové náměstí Komenského zpřístupněno veřejnosti.

Opravené Komenského náměstí by tak doplnilo probíhající změny v centru Dobříše, především opravu ulice Pražské a navazujících chodníků na Mírovém náměstí. Naše město realizací tohoto projektu získá moderní a krásný prostor pro klidnou cestu do školy, pro posezení s přáteli či konání společenských akcí. Komenského náměstí se tak stane skutečným srdcem Dobříše.

Pavel Svoboda, starosta městaPředchozí článekOdpady v roce 2020 – vyhodnocení MESOH roku
Další článekKalendáře města Dobříš 2021: Historie a současnost ve fotografiích