Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města DobříšePozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční 12. 9. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši.

 POZVÁNKA

Starosta města Dobříše svolává 22. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční 12. září 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši

Program 22. veřejného zasedání ZM:

1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
4) Volba nového člena Rady města Dobříše
5) Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše
6) Zápis z jednání Finančního výboru města Dobříše ze dne 4. 9. 2017
7) Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017
8) Územní plán:

  1. a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k            Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s.r.o.
  2. b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.
  3. c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. Salaby, zpracovatele ÚP

9)    Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna,                Zdeněk Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ

10)  Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku,                C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL

11)  Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc.č.                1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a                  příměstské (= bydlení individuální)

12)  Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k.        ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č.            897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a                      pozemku parc. č. 2526/7 k.ú. Dobříš z plochy místních obslužných a účelových                  komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1 na plochu RZ.

13)  Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018

14)  Úkol z usnesení 5/19/2017/ZM ze dne 18. 5. 2017 – seznam projektů, které byly                zpracovány a byly a nebyly realizovány v letech 2006–2014

15)  Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
16)  Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018–2020
17)  Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konaná dne 21. 9. 2017
18)  Diskuze
19)  Závěr

   V Dobříši dne 4. 9. 2017

                                              Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta města DobříšePředchozí článekFotbal – Mistrovská utkání podzim 2017
Další článekOtevírání „makovice” na kostele Povýšení sv. Kříže