Poznámky ke zvýšení daně z nemovitostiZastupitelé již v červnu letošního roku schválili zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti formou vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2023. Zápis z jednání je na webu města. Na listopadovém jednání ve čtvrtek 16. 11. 2023 předložil zastupitel Jan Procházka návrh revokace této obecně závazné vyhlášky. Zastupitelé tento návrh projednali, ale revokace vyhlášky po obšírné diskusi schválena nebyla. Od 1. 1. 2024 tak bude platit vyhláška se zvýšenými místními koeficienty pro obytné domy z 1 na 3 a pro dvě průmyslové zóny z 1 na 5.

Místní i celostátní zvýšení
Vedle zvýšení místního koeficientu, který odsouhlasilo dobříšské zastupitelstvo letos v červnu, připravila vláda celostátní úpravu, která byla schválena sněmovnou i senátem a podepsána prezidentem 22. listopadu t.r. Pro příští rok se místní koeficienty budou v celé ČR násobit „celostátním“ koeficientem v průměru 1,8. Pro nemovitosti k bydlení tak na Dobříši dojde pravděpodobně ke zvýšení koeficientem 3 × 1,8 = 5,4. Z běžného rodinného domu se nyní v Dobříši platí daň z nemovitosti mezi 500 až 1 000 Kč za rok podle velikosti domu. I v případě, že by platilo prosté násobení koeficientem (tedy bez zohlednění dalších faktorů), bude výsledná daň od rok 2024 za stejný dům 2 700–5 400 Kč za rok.

Doporučení a analýza
Naposledy se daň z nemovitosti ve formě místního koeficientu v Dobříši měnila před 25 lety. Daň z nemovitosti je jediná daň, jejíž výběr jde ze 100 % do rozpočtu města. U ostatních daní se vybrané prostředky dělí mezi stát, kraje a města podle vzorců rozpočtového určení daní. Před červnovým jednáním si město nechalo vypracovat detailní analýzu městských financí. Vyplývá z ní, že městské finance jsou zdravé. V rámci rostoucích nákladů doporučuje autor analýzy Ing. Tesař vedení města začít se chovat odpovědně a mj. zvýšit daň z nemovitosti.

V posledních letech byl příjem do rozpočtu města z této daně kolem 5,5 mil. Kč ročně. Připravovaný rozpočet na rok 2024 již zohledňuje jak zvýšení místního koeficientu, tak i připravované celostátní zvýšení. Proto je v návrhu rozpočtu na rok 2024 očekávaný výnos ve výši 31 mil. Kč. Zastupitelé již v červnu upřesnili, na co mohou být prostředky využity:
„Příjem města z daně z nemovitosti bude využíván pro opravy a investice zvyšující kvalitu veřejného prostoru města Dobříše.“

Průmyslové zóny
V době, kdy byla připravována vyhláška na Dobříši, ještě nebyl ustálený výklad, jak definovat průmyslové zóny a jak podrobně lze místní koeficient stanovit. Toto upřesnil až nález Ústavního soudu měsíc po vydání dobříšské vyhlášky. Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitosti i jen určité nemovitosti podle konkrétních adres, viz Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/23 ve sporu obce Řepov vs. Ministerstvo vnitra. V Dobříši tak bude zvýšený místní koeficient od 1. 1. 2024 platit pouze pro 2 oblasti: průmyslová zóna Dobříš-sever (Doosan Bobcat, Van Leeuwen, Energon aj.) a Sv. Anna (Kulda, KK Technoing aj.). Důvodem pro uplatnění vyššího koeficientu pro průmyslové zóny je zvýšená zátěž prostředí města (nákladní doprava aj.).

Nejen na Dobříši
Ke zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti se rozhodla letos řada měst. Tato rozhodnutí nejsou vázána na to, které politické strany rozhodují na konkrétní radnici. Pro zvýšení se rozhodla města, kde radnici vedou zástupci stran vládní koalice, ale i města, kde rozhodují politici ANO, či města, kde rozhodují lokální politická uskupení. Příklady: Vítkov zavádí pro průmyslové zóny koeficient 3 a 5. V Říčanech pro obytné domy zvýšili koeficient jako Dobříš na 3, pro průmyslové zóny na 5. Žďár nad Sázavou pro obytné domy 2,5; pro nákupní zóny 5. Jihlava zvýšila základní i místní koeficient, v některých částech města vroste daň 4,5krát plus vládní zvýšení atd.

Důvody
Zvýšení daně je nepopulární krok. Důvodem pro zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti v Dobříši je snaha získat do rozpočtu města další finanční prostředky. Náklady na údržbu městského majetku trvale rostou. Rostou sice i daňové příjmy města, ale zdaleka ne tak rychle jako náklady. Město si s sebou navíc nese historický vnitřní dluh, kde řada ulic i městských budov je ve špatném stavu. V minulosti se zkrátka neopravovalo dost. Město má program strategického rozvoje na období 2021–2028. Přílohou tohoto strategického dokumentu je i zásobník projektů, který se každý rok aktualizuje a který naleznete ne webu města. V tomto zásobníku bylo loni při poslední aktualizaci jen celkem 41 projektů na rekonstrukce ulic a chodníků. Přitom každý rok zvládáme opravit 3–4 ulice. Tímto tempem bychom ty rozbité opravovali 10 let, za tu dobu se nám rozbijí další. Ale nejde jen o ulice, vybrané peníze lze použít i na péči o zeleň a další opravy veřejného prostoru. Chceme mít pěkné město, s opravenými ulicemi a chodníky, s vkusnou a funkční zelení. To nelze uskutečnit zadarmo. Právě na takové opravy a investice budou použity prostředky vybrané formou daně od vlastníků dobříšských nemovitostí.

Jak to bude po roce 2024
V roce 2024 bude vybírána z nemovitostí na Dobříši daň podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2023 a podle toho, jaké úpravy nakonec vejdou v platnost po úpravě zákona s platností pro celou ČR. Zastupitelé na jednání 16. 11. 2023 deklarovali, že se tématem budou dále zabývat v první polovině roku 2024. Jedním z požadavků bylo například sjednotit od roku 2025 sazby místního koeficientu pro výrobní podniky tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn. Změnu koeficientu lze provést pouze vydáním nové vyhlášky a tu musí schválit zastupitelstvo. Jednání zastupitelstva je vždy veřejné, takže se do diskuse o případných úpravách pro rok 2025 budou moci zapojit jak místní občané, tak i podnikatelé z Dobříše.

Pavel Svoboda,
starosta


Citace doporučení pro Dobříš (str. 34 analýzy):

Převzít daňovou odpovědnost a u daně z nemovitosti uplatnit místní koeficient dle §12 na hodnotu 3 a pro průmyslové lokality 5 a připravit ve vazbě na to projekty rozvoje infrastruktury. Dobříš dosud neuplatňovala místní koeficient daně z nemovitosti podle §12 a zříkala se z nějakého důvodu daňové odpovědnosti přesto, že výnos daně je určen právě na rozvoj infrastruktury a argumenty pro uplatnění zdanění jsou velmi silné, zejména:

i) Město investicemi a infrastrukturou zhodnocuje nemovitosti vlastníků. Prostřednictví výnosů daně z nemovitosti je možné zajistit vyšší investice do infrastruktury, a tím dále zhodnocovat majetek obyvatel/vlastníků a zlepšovat služby;

ii) Majetek umístěný na území města sebou nese potřebu veřejných služeb a náklady jeho zajištění městem (např. komunikace, bezpečnost, …);

iii) Tržní hodnota majetku vlastníků nemovitostí se za posledních 10 let vždy násobně zvýšila, aniž by se změnila výše daně, která je velmi nízká;
iv) Výnos daně z nemovitosti je určen právě k financování rozvoje města, nákladů spojených s infrastrukturou, majetkem a službami města;

v) Koeficient se netýká polí, vinic apod., zemědělců, farmářů apod.;

vi) Opatření může zvýšit finance na rozvoj města a také krýt rostoucí náklady z vybraných společných služeb města;

vii) Tato daň je platbou za prostor ve městě, který zabrali vlastníci nemovitostí (majetkem převážně milionáři), město má omezený prostor;

viii) Tato daň je možností platby za zhoršování životních podmínek na území města vyčleněním vybraných území, např. znečištění, hluk, zábor velkých prostor solárními elektrárnami atp.;

ix) Daň se netýká chudých a nemajetných lidí;

x) Tato daň je v ČR obecně jedna z nejnižších na světě, nebyla valorizována navzdory jednomu z nejvyšších růstů tržní hodnoty nemovitostí na světě, který byl v ČR za poslední roky zaznamenán;

xi) Zavedení místního koeficientu podle §12 dle zákona o dani z nemovitosti na hodnotu 3 se stává v ČR pozvolna standardem;

xii) Aplikace návrhu může přinést Dobříši odhadem alespoň 10 mil. Kč ročně navíc, tj. cca 100 mil. Kč navíc v 10 letech na rozvoj (opravy a investice), ale i provoz.Předchozí článekDrastické zvýšení daně z nemovitostina Dobříši bude!
Další článekStarostové města Dobříše u jednoho stolu: Na co vzpomínali a na čem se shodli?