Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši!Lokální topeniště jsou v současné době jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, a to hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu.

Dle analýzy vycházející z akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, kterou město nechalo v letošním roce vypracovat, mají lokální topeniště na zhoršení kvality ovzduší v Dobříši vliv až z 90 %. V sérii článků, které budou aktuálně publikovány v DL, se pokusíme obyvatelům města představit možnosti, jak se sami mohou podílet na zlepšení kvality ovzduší v našem městě zejména z pohledu správné „topenářské“ praxe, využívání alternativních zdrojů vytápění a legislativy. V aktuálním čísle si představíme legislativní požadavky na využívání tzv. malých stacionárních zdrojů znečištění o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Mezi tyto zdroje patří zejména kotle na tuhá paliva, plynové kotle, ale i krbová kamna, která jsou napojena na otopnou soustavu („radiátory“). U těchto zdrojů je jejich provozovatel (nikoli jen vlastník nemovitosti) povinen ze zákona o ovzduší (dle § 17 z. č. 201/2002 Sb.) pravidelně (nejméně však jednou za 3 roky) zajistit tzv. kontrolu technického stavu a provozu zdroje, a to pouze odborně způsobilou osobou (dále jen OZO).


Proč je taková kontrola povinná?
Kvalitu spalovacího procesu, který je zdrojem znečišťujících látek, zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Cílem kontroly je tedy zhodnotit technický stav zdroje (stejně jako např. u automobilu) a posoudit, zda je zdroj provozován v souladu s požadavky zákona o ovzduší, a neovlivňuje tak kvalitu ovzduší v dané lokalitě nad míru stanovenou zákonem.

Co je výstupem kontroly?
Výstupem kontroly je doklad o kontrole technického stavu a provozu, který si může v případě podezření vyžádat po provozovateli příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Na základě skutečností uvedených v dokladu pak může správní orgán nařídit provozovateli nápravná opatření, v krajním případě je oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje.

Kdo je odborně způsobilá osoba?
Tato osoba je proškolena výrobcem dané značky spalovacího zdroje a prokazuje se provozovateli jeho oprávněním. Vždy se prosím ujistěte, zda OZO tímto oprávněním disponuje, protože doklad o kontrole vydaný osobou, která tímto oprávněním nedisponuje, je neplatný. Zda je vámi přizvaná osoba tou pravou, si také můžete ověřit v tzv. databázi odborně způsobilých osob.

Kde takovou odborně způsobilou osobu najdu?
Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro provozovatele databáze odborně způsobilých osob, která obsahuje všechny OZO v ČR, které jsou oprávněny ke kontrole zdroje dané značky a typu. Databázi naleznete na tomto odkazu: https://ipo.mzp.cz/. Databáze umožňuje provozovateli vyhledat v mapě nejbližší OZO pro jeho značku a typ zdroje.

Co když není výrobce spalovacího zdroje znám?
Pokud není výrobce spalovacího stacionárního zdroje znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, je možné provést kontrolu takového zdroje prostřednictvím OZO, která byla proškolena jiným výrobcem a má od něj uděleno oprávnění ke kontrole stejného typu spalovacího zdroje. Typy spalovacích stacionárních zdrojů jsou např. kotel prohřívací, odhořívací, zplyňovací atd.

Bližší informace k problematice kontroly stacionárních zdrojů znečištění naleznete na stránkách města Dobříš v sekci Dokumenty oddělení životního prostředí.

Za město Dobříš zpracoval odbor výstavby
a životního prostředíPředchozí článekTanec jsou skrytá slova
Další článekTanečníci září nejen v září