O čem se diskutuje 

Vážení spoluobčané, rád bych se s Vámi podělil o dojmy z posledních veřejných shromáždění a také se pokusil osvětlit některé souvislosti veřejně diskutovaných témat. V době internetu a sociálních sítí se to může zdát na první pohled trochu nadbytečné, ale musím říci, že mě inspirovala právě facebooková diskuze, kde se stává „odborníkem“ na jakoukoli problematiku kdokoli z diskutujících. Prezentovaná stanoviska bývají občas inspirována i jinými cíli než problém objektivně popsat a diskutovat o něm. Abych Vás neunavoval nezáživným textem, zvolil jsem formu velmi stručnou a přehlednou.

Diskutovaný problém: Revitalizace Mírového náměstí, rozkopané náměstí, tankodrom, atd.

Aktuální stav: Architektonická studie z roku 2008 nebyla schválena vlastníkem komunikace (Středočeský kraj) a Policií ČR. Po komplikovaném ukončení spolupráce s architekty (cca 1,5 roku) bylo nutno zpracovat nové projekty, které jsou pro všechny subjekty přijatelné. Uzavřena je smlouva o spolupráci se Středočeským krajem, který opraví celou průjezdnou komunikaci 2/114, která je v jeho vlastnictví, a to od zámku až na konec Dobříše (v roce 2019). Město nyní dokončuje výměnu všech inženýrských sítí (cca 15 mil. Kč) a následně opraví všechny chodníky, včetně mobiliáře a úpravy zeleně (rok 2018), podána je žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

Diskutovaný problém: Nezastřešený zimní stadion, neekonomický provoz, špatný technický stav, sportovní hala.

Aktuální stav: Město obnovilo provoz odstaveného zimního stadionu a podalo žádost o dotaci na rekonstrukci technologie chlazení. Žádost byla schválena 6. 2. 2018. Bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby (v roce 2018) včetně zastřešení (dle rozpočtových možností), minimálně s přípravou na zastřešení v následujícím roce. Ve sportovní hale byla dokončena 1. etapa celkové rekonstrukce (rozšíření a rekonstrukce povrchu), dokončuje se projekt (únor 2018) přístavby gymnastického sálu – 2. etapa, byl zpracován byl projekt a podána žádost o dotaci za zateplení pláště budovy včetně střechy (předpokládaná realizace 2018).

Diskutovaný problém: Spolkový dům nebo knihovna se spolkovou činností? Kdy to bude?

Aktuální stav: Po definitivním rozhodnutí zastupitelstva města (15. 2. 2018) bude v roce 2018 zpracován nový projekt pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu knihovny se spolkovou činností (cca 80 mil. Kč) s možností dotace ve výši až 30 % nákladů ze Státního fondu životního prostředí (realizace nejdříve v roce 2019).

Diskutovaný problém: Město se nemá dále rozšiřovat, má se zachovat charakter města do 10 tis. obyvatel, územní plán je chybný („protizákonný”).

Aktuální stav: Územní plán z roku 2010, schválený předchozím zastupitelstvem, je platný a z hlediska jakéhokoli dalšího rozšiřování se nijak nemění, tj. plochy určené územním plánem k zastavění se nerozšiřují, zpracovávají se pro ně příslušné územní studie v pořadí daném platným územním plánem. Schválit jakoukoli změnu územního plánu může výhradně zastupitelstvo města na veřejném jednání, přičemž tato změna musí být v souladu s další platnou legislativou ČR.

Diskutovaný problém: Nakládání s odpady, role společnosti Dokas, sběrný dvůr.

Aktuální stav: Společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., skončila v roce 2017 dvacetiletá smlouva s městem Dobříš, jediným společníkem. Od 1. 1. 2018 byla uzavřena smlouva nová (s tříměsíční výpovědní lhůtou) s podmínkou splnění stanovených dílčích kroků v rámci projektu restrukturalizace činností (schválen valnou hromadou společnosti) tak, aby bylo vyhověno ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek (80 % obratu pro město Dobříš). Byl zmodernizován sběrný dvůr (cca 10 mil. Kč). Po kritických odezvách na nový systém přijímání objemného, stavebního a nebezpečného odpadu od občanů bude pravděpodobně přikročeno k dílčím změnám ve prospěch občanů (nejdříve od 1. 4. 2018).

Diskutovaný problém: Projekt revitalizace zeleně v intravilánu Dobříše.

Aktuální stav: Zpracovaný projekt byl na tzv. „kulatých stolech” s veřejností opakovaně diskutován. Projekt nebyl přítomnou veřejností přijat, proto nebyla podána ani žádost o dotaci na jeho realizaci. Dílčí opatření z projektu vyplývající a doporučená k realizaci Agenturou ochrany přírody a krajiny budou postupně realizována, a to na základě jednotlivých správních rozhodnutí (z prostředků města Dobříš).

Diskutovaný problém: Kapacita mateřských a základních škol, kapacita jídelen, kapacita ZUŠ.

Aktuální stav: I přesto, že pro dobříšské děti je ve školách místa dost, je v současné době dokončována rekonstrukce jídelny a varny, přístavba (dvě učebny pro 50 žáků) a dostavba (šatny, sociální zařízení, výtah apod.) v ZŠ Komenského nám. 35 (celkem cca 48 mil. Kč). Začala výstavba nového pavilonu 5. MŠ (54 dětí) s dokončením ve 3. čtvrtletí 2018. Byl vybrán zpracovatel projektu na výstavbu nového pavilonu (120 žáků) a přístavbu jídelny a varny 2. ZŠ s možností stravování pro Gymnázium Karla Čapka, vše ve spolupráci se spádovými obcemi, byla podána žádost o dotaci na MF ČR. Pro ZUŠ jsou v jednání o pronájmu připravovány další prostory v objektu bývalých pekáren.

Jednotlivé pojmenované problémy jsou řešeny vedením města v souladu s programovým prohlášením rady města (příloha zápisu z jednání ZM z 23. 4. 2015) a akčního plánu pro léta 2015–2020. Neplatí tedy občas zmiňované tvrzení, že město postupuje nesystémově a chaoticky. Rád bych také zdůraznil, že všechny výše uvedené informace o aktuálním stavu jsou dohledatelné na webu města, ale chápu, že pro běžného občana je velmi obtížné se k nim „proklikat“, proto jsem zvolit tuto formu, která Vám, jak doufám, pomůže při hlasování v anketě o prioritách města.

Závěrem bych Vám, kteří jste dočetli až na konec mého článku, poděkoval za Vaši občanskou angažovanost, Vaše konstruktivní názory a podněty, kladné i kritické, které vyjadřují Vaši ochotu podílet se na životě města Dobříš a jeho dalším rozvoji.

Za vedení města Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Reklama

Předchozí článekDobříš Vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?
Další článekVýběrové řízení – strážník městské policie Dobříš