Nová pravidla pro sekání trávy a údržbu zelených ploch ve městě pomohou v období suchaJaro dospělo do svého finiše a přicházejí letní měsíce, na které se mnozí z nás těší. S příchodem slunečných a teplých dnů nás čeká, podobně jako v minulých letech, období sucha. Do popředí se tedy dostává důležité téma šetření vodních zdrojů, dobříšských nevyjímaje, a lepší hospodaření s vodou obecně.

Abychom v Dobříši přispěli k boji proti suchu a lepšímu zadržení vláhy v půdě, rozhodli jsme se upravit některé parametry při sekání trávy a údržbě zelených ploch, nejen v centru, ale prakticky na celém území města.

Na koordinační schůzce, které byli přítomni zástupci společnosti Dokas, správci a údržbáři městské zeleně, a také paní Belúchová, předsedkyně komise pro životní prostředí a ekologii, jsme se společně dohodli, že zelené plochy rozdělíme do třech základních kategorií, z nichž každá bude znamenat jinou formu údržby zeleně a kosení trávy.

Do první kategorie, kde bude zachována stávající frekvence kosení cca jednou za 4–6 týdnů a tráva bude sekána na výšku cca 6 cm, jsem zařadili prostory dětských hřišť, zátěžovou zeleň v centru města a také zelené plochy v těsné blízkosti obydlí a bytových domů, včetně vnitrobloků. Zde panuje největší pohyb osob, hrajících si dětí či odpočívajících seniorů, je proto žádoucí, aby údržba trávy a její výška umožňovala volný pohyb a nepochybně také snižovala rizika přenosu parazitů, například klíšťat.

Do druhé kategorie, kde snížíme frekvenci sečí a trávu ponecháme vyšší, v délce cca 8–10 cm, jsme určili pásy zeleně zejména kolem silnic a městských komunikací. Zde je žádoucí, aby se vláha již uměla na vyšší trávě lépe udržet, a zároveň jsme se rozhodli provést doplňující výsevy lučních travních směsí pro pestřejší vzhled a vyšší odolnost.

Do třetí kategorie jsme zařadili vybrané lokality, které tvoří souvislejší celky, seč bude probíhat max. 2–3 ročně dle potřeby a trávu necháme růst tak, aby se svým charakterem blížila běžné louce, s nejlepší zádržností vody v půdě a kvetoucími lučními květinami, které mj. jsou bohatou pastvou pro včely i další hmyz. Jedná se zejména o lokality u rybníka Papež, a to jak na straně „pod Kolem“, tak o luka pod Větrníkem, dále pak pásy zeleně na okrajích města, například v lokalitě V Lipkách, U Židovského hřbitova atp. Také v Prokopově zahradě se vrátíme k původnímu záměru ponechat vybranou část parku jako přirozenou rozkvetlou louku. Pochopitelně i v těchto místech se pohybují lidé, venčí své psy nebo chodí na procházky s dětmi. Proto budou stezky i cestičky protínající tyto lokality pravidelně udržovány sekáním na nižší výšku trávy, aby vznikly pohodlné udržované pásy pro pěší.

V neposlední řadě, abychom se lépe vypořádali s následky suchých období a také udrželi co nejlépe přirozenou vlhkost v půdě, rozhodli jsme se, že prakticky u všech stromů, větších keřů či jejich skupin budeme nechávat trávu růst mnohem volněji, s nejnižší frekvencí sečí cca dvakrát případně třikrát ročně. Ideálně okolo stromů a keřů tak vzniknou zelené ostrůvky, které této výsadbě v parném létě jen prospějí.

Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci, vím, že existuje řada individuálních názorů, jak by kosení trávy a údržba zelených ploch ve městě měla probíhat. Naším společným cílem by však mělo být, abychom přispěli k rozumné rovnováze mezi uživatelským komfortem, upraveným vzhledem, a především šetrným a udržitelným hospodařením na městské zeleni, které brání půdu před zbytečnými ztrátami vody.

Tomáš Vokurka, místostarosta města

Reklama