Městský kamerový dohlížecí systémMěstský kamerový dohlížecí systém (MKDS) byl v Dobříši vybudován jako jeden z prostředků města a policie ke zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality, potírání pouliční kriminality a dohlížení na veřejný pořádek.

Kamerový systém město Dobříš zavedlo již v roce 2008, zpočátku na zkušební provoz, kdy se vychytávaly nedostatky, a takzvaně naostro byl spuštěn v březnu 2009. Systém byl sestaven k zobrazování a dokumentování.
Kamerový systém byl následně v říjnu 2010 rozšířen o další 3 dohlížecí body, což se podařilo díky finanční podpoře z Programu prevence kriminality Středočeského kraje, který byl v části investičních akcí zajišťován Ministerstvem vnitra. Celkem tak město střežilo v té době již 7 kamer. V roce 2018 pak došlo k modernizaci celého MKDS. Tehdy bylo ve městě 9 kamerových bodů s 19 kamerami. V listopadu v roce 2021 pak přibyly další 2 kamerové body.

MP Dobříš má tedy v současné době 11 kamerových bodů a 23 kamer:

1. Mírové náměstí, světelná křižovatka
2. Mírové náměstí, u kulturního domu
3. ulice Boženy Němcové, dům čp. 1064
4. Větrník, ulice Nad Papežem
5. ulice Pražská, parkoviště P+R
6. ulice Pražská, u kostela
7. Mírové náměstí, Česká spořitelna
8. ulice Plk. B. Petroviče, kruhový objezd
9. ulice Fričova, dům čp. 1240
10. náměstí Komenského, u základní školy
11. Mírové náměstí, u sokolovny

Kamerový systém v Dobříši nepřetržitě obsluhují strážníci Městské policie Dobříš.
MKDS je ze zákona o ochraně osobních údajů svěřen výhradně Policii ČR nebo městské policii.

Kamery pomáhají například doložit dopravní přestupky, monitorují dětská hřiště a dohlíží i na bezpečnost a plynulost silničního provozu. MKDS je technickou prevencí a velkým pomocníkem ať již jako preventivní, nebo se přímo podílející na odhalování, případně předcházení nebo alespoň na snížení rozsahu trestné činnosti a přestupků.

„MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst. Slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. MKDS přispívají k ochraně bezpečnosti osob, k ochraně majetku či k odhalování přestupků. Pomáhají také při koordinaci bezpečnostních složek a v neposlední řadě jsou pomocníkem i pro Policii ČR,“ upřesňuje strž. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele MP Dobříš.

Dobříš je po bezpečností stránce stabilizovaná a lze konstatovat, že na úseku veřejného pořádku nedošlo za poslední období k událostem, které by svou povahou, závažností nebo společenskou nebezpečností nasvědčovaly výraznému zhoršení bezpečnostní situace. Konečným cílem je vytvořit město, ve kterém se občanům žije dobře a cítí se v něm bezpečně. „V současné době MP sehrává nezastupitelnou roli v systému bezpečnosti ve městě a značnou měrou přispívá k eliminaci trestné činnosti i v součinnosti s PČR. A právě v tom nám pomáhá MKDS,“ dodává za strážníky MP Dobříš Alena Kovaříková.

Zpracovala DHPředchozí článekInformace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
Další článekEnergetický mix města a obnovitelné zdroje města Dobříše