Kvalitní školy jsou základem úspěchu našich dětí a rozvoje města

Prázdniny právě skončily a je čas se zamyslet nad výzvami, které čekají město jako zřizovatele škol.

Dobříšské školy fungují velmi dobře a učitelům a ředitelům za to patří náš obdiv a velké poděkování.
Máme několik škol a školek. Každá z nich má jedinečný vzdělávací program a vlastní tradici. Zároveň je spojuje přátelská a rodinná atmosféra, kultura tolerance a pestrá nabídka aktivit pro děti a žáky.

V uplynulých letech se podařilo uskutečnit několik investičních akcí, z nichž zejména výstavba nového pavilonu 2. ZŠ posílila kapacitu základních škol. Většina škol vybudovala v uplynulých letech nové moderní učebny či kuchyně a jídelny. Nyní proběhla oprava fasády 1. ZŠ. Problémem zůstává nedostatečná kapacita tělocvičen. Tu chceme řešit výstavbou nové sportovní haly. Stejně tak je třeba dokončit projekt přestavby půdy nad 4. mateřskou školou. Obdobně bude město muset rozšířit výukové kapacity pro ZUŠ. Kapacitu pro předškolní vzdělávání je žádoucí navyšovat podporou zakládání dětských skupin.

Aktuálně spatřujeme velký problém v razantním nárůstu cen energií, který se v zimě významně dotkne nás všech, tedy i škol. Hledáme alternativy k současnému vytápění plynem, např. instalací fotovoltaických panelů.

Kromě důležitých materiálních podmínek se veřejnost v našem městě stále živěji zajímá o kvalitu a efektivitu samotného vzdělávacího procesu. Vycházíme z principu, že za kvalitu vzdělávání ze zákona zodpovídá především ředitel. Část zákonné zodpovědnosti ovšem připadá i zřizovateli. Jsme přesvědčeni, že je třeba více zapojit město jako zřizovatele do debaty o tom, jak vzdělávání probíhá. Jde nám především o zintenzivnění podpory ředitelům.

Město naší velikosti by mělo výrazně zkvalitnit servis poskytovaný našim školám. Jsme přesvědčeni, že město může ředitelům pomáhat daleko účinněji než dosud nejen s administrativou žádostí o dotace na modernizaci výukových prostor a školních pomůcek, ale i s řešením otázek hospodaření škol. Tím by ředitelům zbylo více prostoru na to, co má být jejich hlavním úkolem – věnovat se řízení a zkvalitňování pedagogického procesu. Chceme proto při městském úřadu vytvořit odbor školství.

Chceme také vytvořit účinnou platformu pro debatu rodičů, ředitelů a pedagogů s cílem prohloubit vzájemnou spolupráci dobříšských škol ve snaze o zvýšení kvality vzdělávání. Takovým nástrojem by se měla stát školská komise, která by měla být prostorem pro takovou debatu.
Také zástupci města ve školských radách by měli aktivněji pomáhat ředitelům při řešení problémů, které je trápí ve vztahu ke zřizovateli – tedy městu.

Významnou vzdělávací institucí na Dobříši je také Gymnázium Karla Čapka. Byť jde o školu zřizovanou krajem, jsme přesvědčeni, že město by mělo s gymnáziem intenzivně spolupracovat a zapojit jej do debat o celkové kvalitě vzdělávání na Dobříši.

Již existující komise prevence kriminality by měla ve spolupráci se školami a dalšími subjekty věnovat zvýšenou pozornost řešení některých patologických jevů, které se ve městě objevují a narušují zdravý vývoj dětí a mladistvých. Máme na mysli zejména rostoucí kriminalitu včetně užívání drog mladými lidmi. Město by mělo vybudovat „klub pro náctileté“, v němž by starší děti (především žáci 2. stupně ZŠ) mohli smysluplně trávit volný čas. K využití pro takový klub se nabízí například proluka na náměstí u hotelu Heinz.

Prevence kriminality a přibývající psychické problémy dětí si žádají širší podporu ze strany města, výraznější zapojení psychologů, metodiků prevence či koordinátorů mimoškolních aktivit do výchovy žáků ve školách. Žáci i jejich rodiče dnes více než dříve potřebují mít možnost konzultovat s těmito odborníky výchovné problémy. Chceme proto hledat nástroje, jak finančně pomoci školám tyto poradenské služby rozšířit.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka
PhDr. Jan Bureš, Ph.D., učitel na Gymnáziu Karla Čapka

Foto: archiv místostarostkyPředchozí článekNový školní rok v ZŠ TRNKA
Další článekNovou ředitelkou ZŠ Lidická je Mgr. Michaela Fejtová Krajská