Komise pro životní prostředí a ekologii zahájila práciRada města jmenovala komisi pro životní prostředí a ekologii ve složení Mgr. Taťána Belúchová (předsedkyně), MVDr. Jaromír Bláha, Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Ing. Jiří Klimt, Ing. Ivo Salcman, Ing. Radek Vlnas, Bc. Jana Vlnasová. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady, takže může dávat radě města podněty.

Na prvním jednání na konci dubna se komise věnovala zejména zeleni: zkrášlení náměstí květinami a dalším úpravám zeleně, možnostem získat na zeleň dotace, ale také problémům s péčí o stromy ve městě.

V rozpočtu města je na tento rok na zeleň 1,8 mil. Kč (na zakládání i údržbu). MAS Brdy–Vltava nabízí možnost podávat projekty na zeleň ve městě a protierozní opatření v krajině kolem města. K dispozici je 10 milionů Kč. Další možnosti získat dotace na zlepšení okolní krajiny (protierozní opatření, zakládání mezí a remízků, zlepšení druhové skladby lesů, větrolamy, stromořadí atd.) skýtá Operační program pro Životní prostředí (viz oznámení města). Zde je ovšem zásadní, zda mají zájem vlastníci zemědělských a lesních pozemků taková opatření provádět.

Komise jednala o podnětu občana s výhradami k péči o zeleň na příkladu v lokalitě Dubinské Kaštánky, o kvalitě péče i v jiných místech prováděné Dokasem a dodavatelskými firmami při relativně vysokých cenách Dokasu. Komise na některém z příštích jednání porovná ceníky péče o zeleň Dokasu s ceníky jiných (srovnatelných) měst. Zástupkyně městského úřadu Klára Loudová informovala, že město od letošního roku (2019) zpřísnilo kontroly, jsou častější a město vyžaduje dokumentaci o prováděné péči. Komise bude sledovat, jestli se přijatá opatření projeví na kvalitě péče o zeleň.

Komise obdržela k vyjádření žádost ředitele 1. ZŠ o provedení odstřelu holubů, kteří se usadili na římse průčelí školy. Komise si vyžádala doplnění podkladů.

Celý zápis z jednání komise najdete zde.

Na příštích jednáních bude komise pokračovat v diskusi o možnostech další výsadby zeleně a způsobech zapojení veřejnosti, problematice odpadů, hospodaření s vodou a dalších tématech.

MVDr. Jaromír Bláha

Reklama