K dotacím a spolupráciV DL 3/2019 reagovala paní starostka na můj článek, ve kterém jsem kritizoval odmítnutí podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny 2. ZŠ a vybídl jsem k aktivnímu vyhledávání všech příležitostí, kterými by mohlo město vylepšit svůj rozpočet a získat více prostředků na nejrůznější projekty pro občany města. Pominu liché argumenty, o jaké příjmy z tržeb z pronájmu by město údajně přišlo a o omezení možnosti využívat tělocvičnu občany. Důležité je, že hned 29. 2. 2019 byl radou města pověřen OMR podáváním pravidelných informací o vhodných dotačních titulech pro město. Tím článek splnil účel.

Reakce na můj článek obsahovala také mezititulek „Město není firma, město je tu pro občany“. Samozřejmě je město pro občany. O ty mi v mých příspěvcích také jde. Autorovi mezititulku šlo zjevně jen o moje onálepkování. Proč? Nemáme snad společný zájem?
Dovoluji si ocitovat několik myšlenek z pěkného článku pana Salcmana z týchž DL: „Je škoda, že místo toho, abychom se snažili společně hledat cesty ke zvýšení kvality života v našem městě, tak se raději, občas až demagogicky, zakopáváme na svých pozicích. Je nešťastné, že nejsme schopni reálně vnímat čas, po třech měsících od posledních komunálních voleb ztrácíme paměť a spíše se věnujeme ‚negativnímu nálepkování‘ místo konstruktivní diskuse, manipulaci místo spolupráce.“ Nelze než souhlasit. Jen se nezačít dohadovat, pro koho to platí. Pro všechny!
Příkladem, jak by to mělo fungovat, byl průběh mimořádného jednání zastupitelstva k problematice zimního stadionu. Věcná diskuse a argumentace k obavám zastupitelů z hrozby vracení dotace při nesplnění dotačních podmínek a z rizika napadení výběrového řízení, nalezení shody na dalším postupu a takřka jednomyslné hlasování „koalice“ a „opozice“. Krytý zimní stadion na Dobříši tak má opět naději! Můj dík patří všem přítomným, hlavně Mgr. Petře Neubergerové, dobříšským hokejistům a panu Lenerovi, který nabídl městu pomoc a podporu.

Jan Procházka


Reakce na příspěvek pana Procházky K dotacím a spolupráci

Děkuji panu Procházkovi za snahu o vedení konstruktivní politické diskuze. Ta však bude mít smysl pouze tehdy, pokud bude dialogem, a nikoli sérií monologů. Pane Procházko, bylo by přínosné, pokud byste se snažil reagovat na mé argumenty (na mé argumenty uveřejněné v minulém čísle DL jste nereagoval: jeden z nich jste označil za lichý bez uvedení protiargumentu a ty ostatní jste pominul zcela).
Jestliže pan Procházka kritizuje zastupitelstvo města (ZM) za odmítnutí podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny 2. ZŠ (11 PROTI NÁVRHU; 4 ZDRŽEL SE), pak bych očekávala, že čtenářům vysvětlí, proč jeho kolegové z hnutí ANO nehlasovali pro přijetí této dotace a zdrželi se hlasování. Mohu jen zopakovat, že tím zastupitelé dali jasně najevo, že bude vhodnější rekonstrukci tělocvičny hradit z rozpočtu města, aby v důsledku podmínek dotace nedošlo k omezení využití tělocvičny veřejností.

Zpráva o stavu projektů

Pan Procházka také sděluje čtenářům své uspokojení z dojmu, že na základě jeho příspěvku otištěného v březnovém vydání DL rada města (RM) dne 29. 2. 2019 pověřila odbor místního rozvoje podáváním pravidelných informací o vhodných dotačních titulech. Pan Procházka rozhodně není první, kdo takový podnět podal. Současný systém řízení projektů jsme zdědili po bývalém vedení města a rada města opakovaně pociťuje jeho důsledky na vlastní kůži. Naposledy se naplno projevila nedostatečná informovanost o projektech dne 20. 2. 2019, kdy byla RM seznámena se zásadními problémy projektu již vysoutěžené zakázky na rekonstrukci zimního stadionu z léta 2018. Proto RM dne
26. 2. 2019 přijala USNESENÍ 43/7/2019/RM, jímž ukládá tajemníkovi úřadu „předkládání zpráv o aktuálním stavu všech investičních, dotačních a stavebních projektů města Dobříš, které jsou rozpracované, a to každých 14 dnů. Zpráva bude mimo jiné obsahovat informace, jak se jednotlivé projekty vyvíjejí podle předpokládaného harmonogramu a rozpočtu a zda se vyskytují nějaké problémy; jak se vyvíjí jednotlivá dotační řízení apod. Zpráva bude obsahovat i informace, jaké dotační tituly OMR vyhledalo, zda jsou pro město relevantní apod.“
Zprávy o stavu projektů jsou tak dalším v řadě postupných kroků, kterými se současná koalice snaží napravit chaotičnost a netransparentnost na městském úřadu, zděděné z minulého volebního období.

Rekonstrukce zimního stadionu

Oceňuji pochvalu koalice PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL za uspořádání mimořádného jednání zastupitelstva města na téma rekonstrukce zimního stadionu v Dobříši. Na ZM jsme řešili, jakým způsobem napravit chyby bývalého vedení města (STAN, TOP 09, ČSSD, ANO), za jehož působení byl projekt připraven. Poděkování paní Neubergerové a panu Holobradovi patří za to, že se svojí účastí na zastupitelstvu alespoň symbolicky postavili k tomuto průšvihu čelem. Koaliční zastupitelé byli schopni identifikovat problémy a nahlas upozornit na rizika spojená s celým projektem.
Ukázalo se, že předchozí vedení města zadalo veřejnou zakázku na takový rozsah soutěžených prací, na které ve skutečnosti nemělo zajištěny finanční prostředky. Město proto v průběhu výběrového řízení muselo zúžit rozsah poptávaných prací. Bývalý starosta Vacek pak podepsal smlouvu o dílo na rekonstrukci zimního stadionu, aniž by tato stavební „Etapa I.” zahrnovala realizaci nových elektrických rozvodů pro osvětlení stadionu, kanalizační rozvody a odtokový kanál na roztátý led a především bez přípravy patek pro budoucí zastřešení stadionu. Jedná se o stavební práce, jejichž pozdější provedení by mělo za následek zmaření stavebních prací na „Etapě I.”. Například již dokončenou část stavby by bylo nutné bourat a následně realizovat znovu. Případná pozdější realizace těchto činností by tak vedla ke značným škodám na již dokončeném díle a ke zmaření vynaložených investičních nákladů města v řádech milionů korun. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že samotný projekt a výběrové řízení na dodavatele stavby byly natolik špatně připravené, že ani upřímná snaha současné koalice zastupitelů města a rady města nebude stačit na nápravu všech chyb minulého vedení města.

Jana Vlnasová

Reklama