Jaká je kvalita ovzduší v Dobříši?Lokální vytápění je zásadním zdrojem znečištění ovzduší v Dobříši z hlediska všech hlavních škodlivin a zejména těch, u kterých jsou překročeny imisní limity, a to jak roční
hlavních škodlivin a zejména těch, u kterých jsou překročeny imisní limity, a to jak roční koncentrace benzo(a)pyrenu, tak denní koncentrace polétavého prachu PM10. K překročení imisních limitů dochází zejména v oblastech města s největším podílem lokálního vytápění využívajícího spalování hnědého a černého uhlí. Prokázala to analýza od společnosti
E-expert, spol. s r.o.

Město Dobříš nechalo zpracovat Akční plán zlepšování stavu ovzduší (APZKO) s cílem zmapovat látky znečišťující vzduch, který zde dýcháme. Dalším cílem APZKO je snížit koncentrace znečišťujících látek (zejména suspendovaných částic frakce PM10
a benzo(a)pyrenu) pod úroveň imisních limitů a dále zamezit zvyšování vypouštěného množství emisí ze zdrojů na území města a najít potenciál ke snížení stávajícího množství.

Podle vyhodnocení výsledků měření v Dobříši od roku 2010 se koncentrace znečišťujících látek nijak zásadně nemění. Hlavními znečišťujícími látkami jsou obecně prachové částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře – tzv. polétavý prach (PM10, PM2,5), oxidy dusíku (NO2), uhlovodíky (benzo(a)pyren) a arsen. Emisní bilanci města pak lze rozdělit na tři základní typy: průmyslové zdroje, emise z lokálního vytápění a emise z dopravy.
Zatímco imisní limit pro roční koncentrace prachových částic, oxidů dusíku a arsenu v Dobříši není dlouhodobě překračován, benzo(a)pyren zde dosahuje průměrných koncentrací na úrovni 80–100 % limitu, tzn. v maximech běžně více. Zdrojem emisí benzo(a)pyrenu jsou pak téměř výhradně lokální zdroje vytápění. Jedná se přitom o látku, která patří do skupiny aromatické uhlovodíky (PAH), které jsou klasifikované jako prokázané nebo pravděpodobné karcinogeny. Například benzen způsobuje myeloblastickou a erytroblastickou leukemii. Lokalitami s nejvyššími koncentracemi těchto znečišťujících látek jsou střed města, městská část za Korytem
a lokalita v okolí zámku.
Koncentrace oxidů dusíku (NOx) a arsenu jsou přibližně na 1/3 (třetině) limitního množství. Podíl na celkových emisích NOx tvoří průmyslové zdroje (9 %), lokální topeniště (24 %) a doprava (67 %). Emise arsenu tvoří zejména lokálními topeniště (cca 96 %)
a místní průmyslové zdroje na úrovni asi 4 %. Místní průmyslové zdroje proto nemají významný vliv na kvalitu ovzduší ve městě, stejně tak emise z dopravy nejsou významné. Další opatření na stávajících průmyslových zdrojích vedoucí k dalšímu snižování emisí nejsou pro kvalitu ovzduší významná.
Koncentrace prachových částic (PM10, PM2,5) jsou na 2/3 (dvou třetinách) limitního množství. Emise prachových částic jsou tvořeny zejména lokálními topeništi
(asi 86 %) a dopravou (asi 11 %)

.

Jak můžeme přispět ke zlepšení ovzduší?
Přispět ke zlepšení ovzduší mohou zejména majitelé domů s vlastním vytápěním. Zásadním faktorem je výběr paliva a instalace moderních kotlů s vysokou účinností. Preferovaným palivem by měl být zemní plyn, naopak hnědé uhlí by mělo být jako palivo vyloučeno.
Stále lze inovovat zastaralý systém vytápění s podporou tzv. kotlíkové dotace. Jedná se
o dotační program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
2017–2019 – II. výzva, který má za cíl výměnu původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za následující topná zařízení: tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční, kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatický, automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa a plynový kondenzační kotel. S žádostí
o dotaci vám rádi pomohou na městském úřadě.

(red)

Zdroj: Akční plán zlepšování kvality ovzduší (APZKO) města Dobříše
Část A a B – emisně imisní analýza. Zpracoval E-expert, spol. s r.o.

Tento projekt reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379
s názvem Přívětivý a přátelský úřad Dobříš je spolufinancován ze zdrojů EU.

Reklama

Předchozí článekSlet bubeníků 2019 S podtitulem: BUBNY LÉČÍ – Velká koncertní muzikoterapie – 18. října
Další článekTvoříme DOBŘÍŠ – poděkování