Jak zajistit v Dobříši služby pro seniory a zároveň udržet v našem městě mladé lidi?Obyvatelé našeho města dle statistických dat stárnou. Důkazem toho je zvyšující se průměrný věk obyvatel našeho města (k roku 2016 činil 41,1 a k roku 2020 je 42,2).

To je zapříčiněno jednak postupným stárnutím místních obyvatel, zároveň to může souviset s výraznějším vystěhováváním mladších obyvatel, a to zejména z důvodu finančně nedostupného bydlení. Do města se rovněž od roku 2016 (vyjma roku 2019) rodí méně dětí. Bude-li trend stárnutí obyvatel města pokračovat, bude třeba reagovat na potřeby s tímto spojené. A které to jsou?

Domnívám se, že bude nutné rozšířit a posílit služby pro seniory, zejména pečovatelskou službu. Tuto odbornou výpomoc přímo v domácnosti seniora považuji za velmi vhodný formát služby. Do úvahy také připadá mezigenerační podpora, resp. propojení mladých lidí se seniory při zajištění některých jednodušších úkonů (donáška nákupu, menší úklid apod.), a to zejména v rámci rodiny. To vše může vytvořit efektivní synergii. V této souvislosti zmíním také mladou generaci. Aby zde mladí lidé setrvávali a nestěhovali se jinam, bude třeba zabývat se zejména budováním finančně dostupného bydlení. Udržet v našem městě mladé lidi znající naše město považuji za přínosné.

Ať již jde o rozvoj města v jakékoli sféře, preferuji strategicky plánovat a cílit na udržitelný rozvoj, který respektuje ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství města. Jím bychom měli zajistit potřeby současnosti, přitom však neohrozit uskutečňování potřeb budoucích generací a jiných lidí. Naše město by se mělo rozvíjet přiměřeně ve vztahu ke svým limitům, tak aby dokázalo přiměřeně uspokojit nejen základní potřeby svých obyvatel, ať již mladé generace či seniorů. V tomto směru je nezbytné vnímat možnosti a limity města, které osobně spatřuji v poměru kvalitní technické infrastruktury a dostupných služeb. V tomto směru se nabízí zvážit, do jaké míry bude vůbec možné překročit současný limit města, daný územním plánem, s cca 10 000 obyvateli. Osobně výraznější navyšování počtu obyvatel v našem městě nepovažuji za příhodné.

Jindřiška Romba,
zastupitelka

Reklama

Předchozí článekMoudrost stáří naše společnost potřebuje
Další článekZrekonstruovaný sportovní areál mezi školami v Dobříši opět plně slouží dětem i dospělým