Informace z 25. zasedání Zastupitelstva města DobříšeCelý zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Dobříše najdete zde
http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=474659

 

Veřejné zasedání se uskutečnilo dne 14. 12. 2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 14 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulínová, Radek Vystyd, MPA, RNDr. Jiří Kastner, Mgr. Jaroslav Melša. Pozdější příchod ohlásila Ing. Denisa Havlíčková a Mgr. Adam Böhm, dřívější odchod ohlásila Mgr. Petra Neubergerová.

Zápis z jednání finančního výboru města Dobříše

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru města Dobříše ze dne 5. 12. 2017.

Rozpočtové opatření č. 6/2017, vč. přehledů o plnění rozpočtu k 30. 11. 2017

Úvodním slovem představil projednávaný bod Ing. Tomáš Hadžega.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 2 508 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 227,8 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 6 130 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 235,3 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech (obecná rezerva) se po provedení navrhovaných změn zvýší o 8 658 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 49 050 tis. Kč. Ve skutečnosti bude rezerva, resp. zůstatek na účtech k 31. 12. 2017 o něco vyšší (viz návrh rozpočtu na rok 2018), jak ukazují zkušenosti předchozích let, ne všechny výdaje se podaří vyčerpat do 100 %.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2017.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017 dle předloženého návrhu.

Rozpočet města na rok 2018

Komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2018 uvedl Ing. Tomáš Hadžega.
Příjmy jsou navrženy v celkové výši 225 987 tis. Kč, výdaje ve výši 267 465 tis. Kč, financování tvoří splátky úvěrů – 5 025 tis. Kč, prodej státních spořících dluhopisů ve výši 1 045 tis. Kč a předpokládaný přebytek rozpočtu, resp. zůstatek na běžných účtech a v pokladně roku 2017 ve výši cca 51 633 tis. Kč.
Jedná se tedy o schodkový rozpočet, schodek je pokryt finančními prostředky (přebytkem) minulých let. Nedochází k tlaku na pořízení nových úvěrových peněz.
ZM schválilo rozpočet města na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Restrukturalizace společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

Úvodním slovem přestavil projednávaný bod Ing. Tomáš Hadžega a krátce shrnul, že jedním ze dvou řešení restrukturalizace společnosti je možnost okamžitého vypsání výběrového řízení, kdy v dohledné době, tj. do několika měsíců, by byl vysoutěžen nový partner v rámci odpadů města Dobříše, což je z pohledu rozumného hospodáře nesprávné rozhodnutí, protože by došlo ke dramatickým, až drastickým změnám ve společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., která je stoprocentně vlastněná městem. Proto se s panem jednatelem Mgr. Janem Markem a právním poradcem města pokusil hledat jiná řešení.
Základním problémem je podíl prací společnosti pro město, který má být 80 % a v daném okamžiku je cca 60 % pro město, zbytek je pro jiné subjekty. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje v této situaci, pokud se vlastník v podobě valné hromady rozhodne zpolupracovat tzv. projekt restrukturalizace, který stanoví jako první krok, do 30. 6. 2018, že bude připravena varianta k založení nové společnosti, která by převzala smluvní vztahy ostatních, mimodobříšských subjektů. Společnost by byla ve vlastnictví města Dobříše a byla by základem pro další řešení odpadového hospodářství regionu.
Tento krok však předpokládá souhlasné stanovisko ostatních obcí, které se na odpadovém hospodářství podílejí. Je to jakási revitalizace původně zamýšleného projektu, který se nerealizoval. Ing. Tomáš Hadžega dále uvedl, že se zúčastnil jednání starostů obcí Dobříšska a Novoknínska, kde byl tento projekt předběžně prezentován. Od starostů obcí nezazněly žádné negativní postoje a bylo domluveno, že začátkem příštího roku bude za účasti pana místostarosty probíhat jednání se starosty, kde jim bude nastíněn podrobný program restrukturalizace. Tento projekt restrukturalizace umožňuje to, aby město Dobříš se společností Dokas Dobříš, s.r.o., podepsalo smlouvu, na jejímž základě by společnost Dokas Dobříš, s.r.o., mohla minimálně od 1. 1. 2018 realizovat odpadové činnosti pro město Dobříš. Jistota, zda všechny obce do tohoto projektu vstoupí, neexistuje, avšak je to jedna z možností, která má šanci na celkové systémové řešení odpadového hospodářství v rámci regionu obcí Dobříšska a Novoknínska.
Pokud se to nepodaří, což je varianta, která není přednostní, má město Dobříš možnost, v rámci valné hromady, rozhodnout o výběrovém řízení a bude vysoutěžen nový dodavatel, kdy se dá předpokládat, že se celý region, včetně města Dobříše, dostane pod nadnárodní společnost, která bude odpady řešit. Byť se to nezdá, nakládání s komunálními odpady je byznys a buď o něj přijdeme, nebo se pokusíme v rámci regionu situaci nějak vyřešit. Je to jakási reminiscence na původní projekt, je to v podstatě druhý pokus, který by se měl realizovat v rámci původního svazku. Ing. Tomáš Hadžega na závěr svého úvodního slova sdělil, že na schůzce se starosty obcí, která k této problematice proběhla, nezaznamenal od starostů žádnou negativní reakci k tomuto navrhovanému projektu. Sdělil, že je ochoten se na projektu aktivně podílet, ale jen za předpokladu, že bude schválen připravený návrh usnesení.
V tomto bodě byla navržena tři usnesení, z nichž ani jedno nebylo přijato.
ZM ukládá Radě města Dobříše zorganizovat výběrové řízení, jehož cílem bude vypracování nezávislé srovnávací analýzy systémů sběru a likvidace odpadu vhodných pro město Dobříš a která bude sloužit jako podklad pro následné strategické rozhodnutí města, jak bude město v této věci dále postupovat a jaká role v tomto systému bude případně náležet společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., s termínem do 31. 3. 2018.
Usnesení nebylo přijato.
ZM ukládá Radě města Dobříše vyhodnotit restrukturalizaci společnosti Dokas Dobříš do 31. 3. 2018 a popřípadě vyhlásit výběrové řízení, pokud vyhlášení nebude v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Usnesení nebylo přijato.
ZM souhlasí s restrukturalizací spol. Dokas Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, navrženou jednatelem společnosti panem Mgr. Janem Markem ve strategickém dokumentu.
Usnesení nebylo přijato.
Starosta města uzavřel tento bod konstatováním, že platí to, co bylo schváleno na minulém jednání zastupitelstva, tj. úkol pro radu města, která má zajistit od 1. 1. 2018 nakládání s komunálními odpady pro město Dobříš.

Zápis z jednání kontrolního výboru města Dobříše

ZM vzalo na vědomí informaci o jednání kontrolního výboru města Dobříše dne 20. 11. 2017.

Volba předsedy mediálního výboru města Dobříše

Úvodním slovem představil projednávaný bod starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA.
V souvislosti s tím, že JUDr. Jaroslav Musil byl zvolen členem rady města, zaslal k rukám starosty odstoupení z funkce předsedy mediálního výboru, přičemž členem mediálního výboru zůstává.
Na základě usnesení Rady města Dobříše ze dne 5. 12. 2017 je Zastupitelstvu města Dobříše předkládán návrh na zvolení nového předsedy mediálního výboru města Dobříše, a to paní Anny Kozákové.
ZM vzalo na vědomí odstoupení pana JUDr. Jaroslava Musila z pozice předsedy mediálního výboru města Dobříše z důvodu neslučitelnosti funkcí člena rady a předsedy mediálního výboru dle čl. III. jednacího řádu mediálního výboru města Dobříše.
ZM zvolilo na pozici předsedkyně mediálního výboru města Dobříše paní Annu Kozákovou.

Žádost o peněžní dar – Základní škola TRNKA, Dobříš

Město Dobříš obdrželo žádost Základní školy TRNKA v Dobříši o dar či příspěvek na provoz školní budovy ve školním roce 2017/2018, resp. na úhradu spotřebovaného plynu pro vytápění školních tříd.
ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 70 000 Kč Základní škole TRNKA, IČ 04707524, se sídlem Příbramská 938, Dobříš, na základě darovací smlouvy v rámci rozpočtu pro rok 2018 z rozpočtové organizace 523.

Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovod a kanalizace na pozemku parc. č. 782/13, 774/39 v k.ú. a obci Dobříš

ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako oprávněným, a manželi panem Ing. V. V. a paní M. V., jako povinnými, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) na pozemcích parc. č. 782/13 a parc. č. 774/39 v k.ú. a obci Dobříš.

Nabídka na odkoupení části pozemku parc. č. 2679/1 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Nádražní)

ZM předběžně souhlasilo s odkupem pozemku parc. č. 2679/1 v k.ú. a obci Dobříš od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 – Nové Město.

Zápis: ZM, red. kráceno

 

Reklama

Předchozí článekNájemníci pana Swana – divadelní hra
Další článekDobříšské listy – únor 2018