Informace z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obceInformace z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6.11. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Kupní smlouvu č. KSK/4089/2017, IE-12-6008559 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplárenská 874, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Jedná se o pozemek pod trafostanicí v ulici Ladislava Malého.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

Záměr prodeje pozemku par. č. 712/99 na základě žádosti zástupce společnosti. SAV Invest Praha o odprodej části pozemku par. č. 712/99 o výměře cca 100 m2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vystoupení obce Stará Huť ze Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko.
Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí rozpočtová opatření v roce 2017 dosud schválená radou obce.
V diskusi Ing. Hanus upozornil na špatný stav povrchu na pěší stezce na Prachandu v úseku pod mostem. Starosta přislíbil kontrolu a případnou nápravu.

Následně se ujal slova starosta obce s několika body:

  • informoval o postupu prací na rekonstrukci kulturního domu a plánovaných opravách v roce 2018,
  • apeloval na zastupitele, že se nedostatečně zajímají o to, jak pokračují práce na kulturním domě;
  • dále pan starosta veřejně poděkoval za účast na brigádách na kulturním domě a sdělil, že do konce listopadu by měla být hotová výmalba, a podlahy a v prosinci by mohly být prostory uklizeny, nejlépe opět brigádnicky;
  • dále zastupitele požádal o návrhy do rozpočtu na rok 2018 a návrhy na rozpočtový výhled na další roky;
  • informoval o plánu města Dobříše na navýšení kapacity 2. Základní školy v Dobříši přístavbou areálu o 4 třídách se zázemím a sociálním zařízením; je pravděpodobné, že okolní obce, jejichž děti budou školu v Dobříši navštěvovat, se budou podílet na nákladech na výstavbu; dosud probíhají jednání s projektantem;
  • pozval k rozsvícení vánočního stromu v neděli dne 3. 12. 2017 v 17.00 hodin
  • seznámil zastupitele s návrhem zástupce p. Bittnera na částečnou úhradu dluhu; zatím jsou shromažďovány a konzultovány podklady pro jednání
  • pochvalně komentoval oslavu 120. let založení základní školy a poděkoval komisi při přípravě brožury k tomuto výročí.

Pan Klika vznesl dotaz, proč se neozývá první středu v měsíci siréna. Odpověď starosty zněla, že při rekonstrukci školy byla odstraněna ze střechy a z důvodu neúnosného zatížení střechy tam nemohla být vrácena. Jedná se o jejím dalším umístění. Dále pan Klika upozornil na spadlé suché větve na stezku na Prachandu. Místostarostka odpověděla, že obec je ve spojení se zástupcem správy silnic, a kontrola stromoví správou silnic dle telefonického sdělení tohoto zástupce již proběhla.

Reklama

Předchozí článekPsí útulek Dobříš
Další článekZprávy z Obecního úřadu