DOKAS Dobříš, s. r. o., jako výhoda městaVážení čtenáři Dobříšských listů a obyvatelé města Dobříš, jako zastupitelka města a členka dozorčí rady společnosti Dokas, s. r. o., jsem pro vás ve spolupráci s jednatelem Dokasu připravila článek, který se týká právě této městské společnosti.

Společnost si prošla svou historií. A ať již byla jakákoli, zůstává právnickou osobou, společností s ručením omezeným, která je 100 % vlastněna městem Dobříš.
Rada města je valnou hromadou společnosti a udává společnosti základní cíle směřování. Jako společnost s ručením omezeným by měl být Dokas řízen tak, aby zvyšoval svá aktiva. Zde však Dokas naráží na zákonná ustanovení ukládající Dokasu povinnost provádět 80 % činností pro svého vlastníka – město Dobříš. Město díky tomu nemusí realizovat zadávací řízení. To představuje pro Dokas i město zjednodušení administrace, pružnější domluvu o technické specifikaci plnění i finanční úsporu. Na druhou stranu to Dokas omezuje v nabízení služeb širšímu okruhu zájemců. Nutnost zadávacího řízení by však pro společnost, zejména v oblasti odpadového hospodářství, představovala riziko její likvidace velkými společnostmi, které mohou nabízet alespoň z počátku ceny, které jsou pod provozními náklady (tzv. dumping). Dokas je tak z 80 % závislý na příjmech z města.

Hlavní náplní Dokasu je sběr a svoz komunálních odpadů a provoz sběrného dvora.
Vede administrativní agendu v odpadovém hospodářství města, zajišťuje dotřídění svezených tříděných odpadů, obstarává technické služby pro město, provádí letní a zimní údržbu, opravy komunikací, údržbu a obnovu zeleně, opravy a výstavbu veřejného osvětlení, správu a údržbu sportovišť a mnohé další. Poznamenávám, že systém MESOH, který zejména eviduje adresné třídění odpadu, není se společností nikterak spjat. Dokas na základě pověření města pouze načítá čárové kódy na svozových nádobách a pytlích, vše pak sumarizují pracovníci města.

Jak již bylo uvedeno výše, většina finančních prostředků za poskytnuté služby Dokasu plyne od města.
Je zjevné, že Dokas potřebuje zabezpečit spolehlivý chod společnosti. Město má zase zájem na co nejnižších cenách za poskytované služby. Zde je tedy třeba docílit oboustranně vyváženého vztahu, což není jednoduché.

Dokas však má pro město Dobříš také společenský přínos.
Je nezanedbatelným zaměstnavatelem v regionu, a to i osob s nižší úrovní kvalifikace, které obtížněji hledají své uplatnění na trhu práce. Vytváří pracovní místa přímo v Dobříši, bez nutnosti dojížďky. Roční obrat společnosti Dokas je cca 55 mil. Kč, zaměstnává přes 50 lidí.

Velkým tématem jsou v současné době odpady, proto pár čísel:
Hodinový náklad na provoz popelářského auta je téměř 1 800 Kč. Cesta na skládku a zpět trvá přibližně 1,5 hodiny (jeden svozový den po Dobříši = cca 2 až 3 cesty). Za uložení odpadu na skládku (pouze popelnice a kontejnery od občanů) zaplatil Dokas v roce 2020 téměř 1,5 mil. Kč. K cenám je nutné přičíst daňové zatížení převážně 15 %. Z veřejných košů a černých skládek v katastru Dobříše Dokas měsíčně naplní okolo 120 ks kontejnerů o objemu 1 100 l, jeden takový kontejner váží cca 100 kg. Společnost Dokas, vlastněnou městem, považuji za velkou výhodu města Dobříše. Přispívá to i do budoucna k větší nezávislosti města v této oblasti. Zejména když společnost nyní prochází restrukturalizací, jejímž cílem je podstatné zvýšení její efektivity.

Jindřiška Romba, zastupitelka
a členka dozorčí rady společnosti Dokas,
a Adam Šauer, jednatel společnosti

Reklama

Předchozí článekPřesun a redukce kontejnerového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš
Další článekROZHOVOR MĚSÍCE: Ohlédnutí za činností dobříšské pečovatelské služby