Dobříšské lesy ve správě rodiny Colloredo-MannsfeldRodina Colloredo-Mannsfeld je s Dobříší spojena již několik století a prakticky téměř všechny lesy v okolí města Dobříš patří právě jí, dohromady je to rozloha asi 9 000 hektarů. Málokdo však ví, že se na Dobříši o správu lesů dělí dvě větve rodiny Colloredo-Mannsfeldů. Zbirožská větev rodiny spravuje majetek ve vlastnictví Dipl. Ing. Jeroma Colloredo-Mannsfelda, kterému patří polesí Svatá Anna. Opočenskou větev rodiny pak představuje pan Leonhard Josef Colloredo-Mansfeld, který spravuje zbytek lesních porostů.

Na lesním majetku se v České republice hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu. To je podle lesníků zjednodušeně řečeno taková „kuchařka“, kde jsou uvedeny informace o tom, kolik dřeva a kde je možné v lesích těžit, jaké dřeviny a jak lesy chránit a vychovávat. V lese se hospodaří na základě principu trvalé udržitelnosti. To znamená, že je možné vytěžit pouze tolik dříví, kolik přiroste.

Každá část rodiny má ve svém vlastnictví cca 4 500 ha lesních pozemků, na kterých hospodaří. Stejně jako všude jinde po České republice, tak i tady u nás na Dobříšsku škodí lesním porostům kůrovec. Jaká je aktuální situace v lesích okolo nás, popisují sami správci jednotlivých revírů.

Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.

Tato společnost hospodaří na lesních pozemcích pana Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda.
K polesí Svatá Anna patří převážně lesy na západ od Dobříše, které jsou ohraničeny obcemi Rosovice, Buková u Příbramě, Hostomice, Velký Chlumec a Vižina. Na východ od Dobříše se jedná především o lesy v okolí lokality Chotobuš a obce Kozí Hory.
„V lesích v naší správě převažují smrky (51 %), borovice (18 %), duby (13 %), modříny (6 %), buky (4 %). Dále jsou zde zastoupeny jedle, javory, olše, lípy a břízy,“ upřesňuje ředitel lesní správy Ing. Robin Ambrož, Ph.D., a popisuje současnou situaci v lesích společnosti Colloredo-Mannsfeld.

Ing. Robin Ambrož, Ph.D.

„V současné době v mediích rezonují informace o kůrovcové kalamitě, která na území Moravy a Vysočiny nabrala až apokalyptických rozměrů. Kůrovcová kalamita se bohužel od východu přesouvá i do našich lesů a napadené stromy je nutné co nejrychleji vyhledat, vytěžit a asanovat.“

Rozvoj kůrovce je podle pana Ambrože způsoben z velké části dlouhodobým suchem, kdy jsou stávající smrkové porosty oslabeny a jsou tak pro lýkožrouta smrkového atraktivní. Suchá perioda z posledních let však nepoznamenává pouze smrk, ale i jiné dřeviny. Hromadně schnou například borovice, objevují se problémy s onemocněními dubu a jasanu. Dodržení základní podmínky „vytěžit jen tolik dříví, kolik přiroste“ pak bývá v tomto období obtížné, jelikož poškozené a napadené dříví musí být vytěženo, aby se zamezilo dalšímu poškození lesa.

„Návštěvníky lesů ale můžeme uklidnit, protože vytěžené plochy se vždy zalesní (zpravidla do druhého roku). Na obnovovaných plochách se sází duby, buky, javory, lípy, olše, borovice, jedle, modříny, douglasky a i smrky, neboť tato dřevina má a bude mít v našich lesích své opodstatnění. Lesy v budoucnu však budou více pestré a doufejme, že i více odolné. Předvídat, jakým způsobem se bude měnit klima v horizontu 100 let, což je přibližně jeden cyklus lesa, jde však velmi obtížně,“ říká ředitel lesní správy společnosti Colloredo-Mannsfeld.

Lesy Colloredo-Mansfeld, s. r. o.

Tato společnost hospodaří v oboře Aglaia (myslivecky tuto oboru využívá soukromý nájemce) a stará se i o bývalou raketovou základnu „Klondajk“ a bývalou oboru Králova stolice. Jedná se především o lesy ležící severně od Dobříše směrem na Kytín.

„Bohužel i nás plnou silou zasáhla kalamita způsobená suchem a následně kůrovcem. Náš personál se potýká s obrovským nárůstem těžeb a z toho vyplývajících pěstebních úkolů. V současnosti musíme těžit cca třikrát více než normálně. Porosty jsou již z minulosti velmi poškozené zvěří a výkyvy počasí a hmyzí škůdci tlak na zdravotní stav ještě zvyšují. Pandemie koronaviru nám bohužel také moc nepomáhá, chybí nám pracovní síly na zalesnění, chybí sadební materiál a jsou problémy s odbytem, které se naštěstí pomalu zlepšují,“ popisuje současnou situaci ředitel společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld Ing. Michal Pernica, Ph.D.

Ing. Michal Pernica, Ph.D.

Při návštěvě lesa respektujte naši práci, apelují lesníci

„Zvýšený pohyb návštěvníků v lesích nám v dnešní době práci příliš neulehčuje, spíše naopak. Je jasné, že pobyt v přírodě je dnes téměř jediným možným způsobem trávení volného času, ale bohužel ne všichni návštěvníci se chovají v lese slušně a ohleduplně. Dovolím si touto cestou tedy apelovat na všechny návštěvníky, aby brali ohled na lesní personál a techniku, která se po lesích pohybuje. Snažíme se ze všech sil uchránit lesy před zkázou, abychom mohli všichni využívat benefitů, které nám les přináší,“ říká k současné situaci pan Pernica.

Pan Ambrož k problematice zvýšené návštěvnosti dodává: „V této obtížné době bychom chtěli požádat návštěvníky lesa, aby respektovali práci lesníků, chovali se ohleduplně k lesu, k zaměstnancům, kteří zde pracují, a k ostatním návštěvníkům. Z lesa nepochází pouze dříví na topení, krovy domů, nábytek, papír do kanceláří a škol, ale les také chrání půdu, zadržuje pitnou vodu pro Dobříš a poskytuje prostředí k relaxaci a odpočinku, který v pandemii koronaviru potřebujeme více než kdy jindy.“

Zpracovala DHPředchozí článekNávštěvníci anglického parku
Další článekHZS ČR – stanice Dobříš: Nadpraporčík Jan Cajthaml předal po 32 letech svou poslední směnu