Změna systému placení za odvoz komunálního odpadu v roce 2020Na 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše byla dne 12. prosince 2019 vydána obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahradila obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad.

Poplatek za odvoz odpadu jsou povinny hradit fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě nebo s vlastnictvím objektu k rekreaci. Ve vyhlášce se upravuje sazba místního poplatku, která činí 550 Kč / poplatník / rok. Místní poplatek je splatný jednorázově, od 1. února 2020 nejpozději do 30. dubna 2020. Pokud poplatková povinnost vznikne později, je nutné uhradit platbu do 15. dne následujícího po měsíci, kdy povinnost vznikla.

Kontakt k vyřízení: MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš, Finanční odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13.
Správce poplatku: Sylva Řeháková, tel.: 318 533 390, e-mail: rehakova@mestodobris.cz

Vyhodnocení fungování systému MESOH v Dobříši

Vážení občané, v našem městě proběhlo dvouměsíční zkušební období motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH). Tento systém jsme zavedli za účelem zpřehlednění evidence svozu a motivace občanů pro zlepšení třídění odpadů.

V současné době je do systému zapojeno 26 % domácností, mezi které se rozdělilo celkem 48 500 EKO bodů. Při stanovení výše hodnoty 1 EKO bodu jsme vycházeli z délky zkušebního období. Nejlépe ohodnocené domácnosti získaly slevu až 40 % z poplatku. V současném vyhodnocovacím období (od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2020), budete moci získat slevu až 70 % z poplatku, protože systém MESOH již bude trvat 10 měsíců.

Rádi bychom vás upozornili, že od 1. 12. 2019 platí nová upravená pravidla. Byla modifikována na základě poznatků ze zkušebního období a připomínek od občanů. Nová pravidla jsou dostupná na webu města.

Jsme velice rádi za každého občana, každou domácnost, která se do systému zapojí, a věříme, že do budoucna se zapojí i více obyvatel z bytových domů a systém bude pro občany ještě větším přínosem.

Do systému MESOH a vašeho odpadového účtu se můžete přihlásit na www.mojeodpadky.cz pomocí svých přihlašovacích údajů, které naleznete na archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO).
Archy s čárovými kódy a pytle si můžete vyzvednout na MěÚ Dobříš. Popelnice bez tohoto označení nebudou od 1. února 2020 vyváženy.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka města


Co je dobré vědět, když

… produkuji odpad:

 • Popelnice bez označení čárovým kódem nebudou od 1. února 2020 vyváženy.
 • Je nutné třídit a do popelnice dávat jen k tomu určený odpad, jinak se městu (objednateli) zvyšuje cena poplatku za zpracování.
 • Archy s čárovými kódy se nekopírují, ale spolu s pytli vždy vyzvedávají na MěÚ Dobříš.
 • Podle svozového kalendáře je nutné připravit ke svozu ten správný druh odpadu v konkrétní den.
 • U připravených plných odpadkových pytlů ke svozu je dobré chránit visačku s kódem před deštěm a sněhem.
 • V případě nesvezení odpadu se reklamace uplatní v ten den nebo následující pracovní den na tel.: 731 495 465, 725 961 144.
 • Místní poplatek za svoz odpadu je splatný do 30. dubna 2020.

… jsem zapojen/a v systému MESOH:

 • Nárok na slevu z poplatku za odvoz komunálního odpadu se počítá dle počtu získaných EKO bodů (max. úleva 70 %).
 • Hodnota 1 EKO bodu je 3 Kč pro rok 2020 a vznikla na základě zkušebního provozu.
 • Máte přístup do svého odpadového účtu na www.mojeodpadky.cz s loginem a heslem z archu s kódy.

…nejsem evidován/a v systému MESOH:

 • Je nutné vyzvednout si anonymní čárové kódy, aby byl přehled o množství svezeného odpadu, a také proto, že od 1. 2. 2020 nebudou sváženy neoznačené pytle.


Harmonogram svozu odpadu v roce 2020

Harmonogram svozu odpadu od rodinných a bytových domů v roce 2020 je stejně jako v roce 2019 rozdělen pro jednotlivé lokality a střídá se svoz směsného komunálního odpadu (tedy popelnic) s vytříděným. Svozové dny jsou pondělí, středa, pátek a jsou stanoveny podle lokalit. Naplněné pytle s tříděným odpadem a označené visačkou s čárovým kódem se v určený den pouze postaví před dům blízko k silnici nebo na určené místo (např. u bytových domů).

Princip svozu odpadu je postaven na rozdělení lichých a sudých týdnů. Umístění domu (tj. lokalita) určuje, který den v lichém týdnu se sváží popelnice (směsný komunální odpad = šedé pole) a následující sudý týden se střídá svoz tříděného odpadu (buď plast + nápojový karton + kov, nebo papír). Označeno v harmonogramu žlutým, nebo modrým polem.

Pokud domácnost neví, kdy se v její lokalitě svážejí popelnice, zjistí tuto informaci dotazem na Dokas na tel.: 731 495 465, 725 961 144. Na uvedených telefonních číslech se případně řeší i reklamace.


Ukázkové příklady z praxe

Ekologicky smýšlející rodina

Přemýšlí nad svojí spotřebou a omezuje tvorbu odpadů tím, že značnou část potravin nakupuje v bezobalovém obchodě. Jelikož se vše nedá nakoupit bez obalů, má i odpad, který vytřídí a získá za něj nějaké body za třídění odpadů BT, kterých je cca polovina. To jí ale žíly netrhá, ba naopak jí to těší, protože díky tomu, získá plný počet bodů za snižování produkce odpadů BS. Bioodpad je jednou z hlavních složek, které bohužel běžně končí v popelnici. To ale u této rodiny neplatí, protože všechny rostlinné zbytky jak z kuchyně, tak ze zahrady kompostuje. Tím si vyslouží maximum bodů za kompostování BK. Důsledkem kvalitního třídění a kompostování bývá prázdná popelnice. Díky tomu, že chce ušetřit práci popelářům a přistavuje popelnici ke svozu jen tehdy, až je plná, což je přibližně 1× za šest neděl, získá za efektivní využívání nádoby plný počet bodů BV.

Snaživý důchodce

Je člověk, který leccos pamatuje a váží si věcí, proto důsledně třídí odpady, díky čemuž získá kolem polovinu bodů BT. Jako většina důchodců má i on méně odpadů. Nebyl líný, zašel na úřad vyplnit odpadový dotazník a do odpadového účtu mu nateklo maximum bodů za snižování produkce odpadů BS. Z dob, kdy lidé ještě jedli kvalitní domácí maso, mu zbyl na dvorku hnojník, kam ze zvyku vyhazuje všechny rostlinné zbytky. Připisuje si tak plný počet bodů za kompostování BK. I on má problém popelnici naplnit. Tahat se mu s ní chce jen minimálně, takže ji přistaví ke svozu jen občas, a to až je zcela plná. Tím si zajistí maximum bodů za efektivní využívání nádoby BV.

Kvalitně třídící rodina

Kdo šetří, má za tři, platí i pro tuto rodinu. Jelikož se má tato rodina dobře, má i dostatek odpadů ke třídění a nemá problém vytřídit až maximální možnou slevu za třídění BT. To se samozřejmě trošičku projeví na straně bonusu za snižování produkce odpadů BS. Ruku v ruce s vyšší spotřebou roste i produkce netříditelného odpadu, který mírně navýší objem odpadu v popelnici, a to se projeví v bonusu za efektivní využívání nádoby BV. Ne však nijak dramaticky, protože hlavní složka, bioodpad, končí na dvorku u slepic. Tím si rodina připíše pěkné body za kompostování BK.

Průměrně třídící rodina

Dobře třídí odpad a získává pěkné body za třídění BT. Díky tomu, že minimálně kupuje balené vody, získá i nějaký bonus za snižování produkce odpadů BS. Na zahradě má sice z dotací pořízený kompostér, který plní trávou a listím, ale bohužel rostlinné zbytky z kuchyně končí v popelnici, a to se negativně promítá do bonusu za kompostování BK a také do bonusu za efektivně využitou nádobu BV. U nádoby, ve které jsou rostlinné zbytky z kuchyně, se nedá mluvit o efektivním využití nádoby. Jelikož se zajímá tzv. bazálním způsobem.

Vysoce třídící rodina

Řídí se heslem čím víc, tím líp. To bohužel v systému MESOH není pravdou. Aby získala slevu za třídění odpadů, vozí odpad od známých z nedaleké vesnice. Díky tomu získala maximální počet bodů za třídění BT. Velký objem tříděného odpadu se ale negativně promítl do bonusu za snižování produkce odpadů BS. Kdyby se občas podívala do svého odpadového účtu, zjistila by, že v rámci MESOH se vyplatí věnovat pozornost i své popelnici na SKO a přistavovat ji ke svozu, až je zcela naplněna. Poloprázdná popelnice totiž negativně ovlivňuje bonus BV a bonus za kompostování BK. Ten samozřejmě ani nemohla získat, protože nemá vyplněný odpadový dotazník.

Mladá zhýčkaná rodina

Na nic nemá čas a všechno si může koupit. Odpad třídí jen naoko, aby je sousedi nemohli pomluvit. Občas vytřídí pytel PET lahví a je splněno. Popelnice, která stojí před domem a je obsluhována každý svoz, je příčinou toho, že ani pár bodů získaných za třídění odpadů BT nezůstane v odpadovém účtu této rodiny. Obsloužený objem a náklady na svoz popelnic jsou tak vysoké, že není možné této rodině dávat atraktivní slevu. Ba naopak, díky těmto rodinám je třeba zvyšovat poplatek za odpady.

Rodina bez popelnice

Proto, aby se předešlo zneužívání systému, předpokládá se, že každý produkuje alespoň nějaký odpad. Domácnost, která na sebe nemá vázanou žádnou nádobu na směsný odpad, se tak automaticky stává „podezřelou“ a její produkce směsného odpadu se počítá z tzv. „průměrné veřejné produkce SKO“. Díky tomu taková domácnost nezíská žádné body BV, BS ani BK. Tvrdí, že žádný odpad neprodukuje, a tudíž ani netřídí odpad adresně, nezíská tedy ani žádné body BT.

Zdroj: mojeodpadky.cz

Reklama

Předchozí článekDobříšské listy – leden 2020
Další článekRozzářená Dobříš se svatým Mikulášem