Stručné informace z 8. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 29. října 2019 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo osmnáct členů zastupitelstva.

ZM schválilo:

– aktualizovaný investiční záměr ze dne 23. 10. 2019 na akci „Stavební úpravy objektu VĚTRNÍK“, který bude předložen do programu Výstavby pro obce ze SFRB

Rekapitulace:

Celkové náklady projektu: 27 076 930 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé náklady:
sociální byty – 17 325 085 Kč včetně DPH
Max. výše dotace – 12 875 000 Kč včetně DPH
Spoluúčast města – 14 201 930 Kč včetně DPH

– rozpočtové opatření č. 4/2019
(Reakce na ne zcela kvalitní projektovou přípravu staveb zimního stadionu a sportovní haly, kde vznikly vícenáklady, protože se v minulém volebním období při projektové přípravě na mnoho věcí zapomnělo.)

– dílčí úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Dobříše a výborů Zastupitelstva města Dobříše
(Nově budou poklady pro zastupitele a veřejnost generovány na webové stránky města 7 dnů před konáním zasedání zastupitelstva.)

ZM vzalo na vědomí:

– přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 30. 9. 2019

ZM neschválilo:

– poskytnutí dotace ve výši 9 809 893,20 Kč z rozpočtu města na rok 2020 spolku Gymnastika Dobříš, z.s., IČO 22876804, se sídlem Havlíčkova 617, Dobříš, a s tím související uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se spolkem Gymnastika Dobříš, jako příjemcem
(Předmětem smlouvy mělo být poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 9 809 893,20 Kč představující 30 % celkových investičních nákladů na realizaci akce „Výstavba gymnastického sálu Dobříš“ na pozemku p. č. 348/194 v k.ú. a obci Dobříš v kalendářním roce 2020.)
Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno poskytnutí výše uvedené dotace, nebyla v návaznosti schválena ani další tři navrhovaná usnesení, a to:

– uzavření plánovací smlouvy se spolkem Gymnastika Dobříš, z.s., jako stavebníkem
(Předmětem smlouvy mělo být sjednání podmínek, za kterých by byla v r. 2020 realizována „Výstavba gymnastického sálu Dobříš“ na pozemku p. č. 348/194 v k.ú. a obci Dobříš, který je ve vlastnictví města Dobříše.)

– uzavření budoucí smlouvy darovací se spolkem Gymnastika Dobříš, z.s., jako budoucím dárcem
(Předmětem této smlouvy bylo navrhováno ujednání o budoucím bezúplatném převodu vlastnického práva ke stavbě budovy gymnastického sálu Dobříš, po uplynutí doby udržitelnosti dotace, čili 10 let po kolaudaci stavby.)

– uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem Gymnastika Dobříš, z.s., Dobříš jako vypůjčitelem
(Předmětem smlouvy byl návrh na přenechání části pozemku p. č. 348/194 o výměře 685 m2 z celkových 9 166 m2 v k.ú. a obci Dobříš vypůjčiteli k bezplatnému užívání, a to za účelem realizace stavby „Výstavba gymnastického sálu Dobříš“ a po dobu udržitelnosti dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.)

V diskuzi zazněly otázky týkající se křižovatky u Lidlu, kterou projektoval krajský úřad, jenž je zároveň také investorem. Místostarosta informoval, že na křižovatku budou navazovat další úpravy, stavba prozatím probíhá a podoba křižovatky ještě není definitivní.

Na dotaz týkající se pozemku situovaného v centru města, kde jsou složeny palety a panely, reagovala paní starostka. Uvedla, že s majitelem bylo jednáno o možnosti pronájmu pozemku, rada města přistoupila i na cenu, kterou majitel požadoval za jeho pronájem. Majitel se bohužel rozhodl pronajmout pozemek jinému subjektu, avšak nadále existuje záměr města na zakrytí výhledu na panely.

Dále zazněla výtka občanky na kritický stav chodníků na Dobříši.

Pozvání na 10. veřejné zasedání zastupitelstva:

Zasedání se koná dne 12. 12. 2019 od 17.00 hodin ve společenském sále KD Dobříš. Na tomto zasedání bude předložen ke schválení rozpočet města na rok 2020.

Reklama

Předchozí článekPoděkování
Další článekJak se rozbíhá nový systém třídění odpadů?