Stručné informace z 6. zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 20. června 2019Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Bc. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, Petr Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, Miroslav Sochor, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek Vávra, Bc. Jana Vlnasová.

Miroslav Sochor novým členem rady města

Po rezignaci Ivo Salcmana se ujal mandátu náhradník za volební stranu KDU–ČSL pan Miroslav Sochor. Zastupitelstvem města Dobříše byl zvolen do rady města jako její řádný člen.

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše

ZM vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru ZM konaných ve dnech 16. května 2019 a 17. června 2019.
Předseda FV seznámil přítomné se závěry kontroly městské knihovny. Kontrola neodhalila žádné nedostatky a potvrdil se dojem, že akcí, které knihovna pořádá, je velmi mnoho a jejich rozsah překračuje kulturní nesportovní volnočasové aktivity, které sdružují občany v Dobříši.

Závěrečný účet města za rok 2018

Hospodaření města skončilo k 31. prosinci 2018 schodkem; saldo příjmů a výdajů činilo –38,7 mil. Kč. Příjmy byly v roce 2018 naplněny ve výši 100,2 % upraveného rozpočtu, tj. 215,6 mil. Kč; v absolutní částce se vybralo o 0,4 mil. Kč více oproti upravenému rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 95,3 %, tj. 254,3 mil. Kč; celkem bylo ušetřeno 12,6 mil. Kč, z toho 10,5 mil. Kč na provozních a 2,1 mil. Kč na investičních výdajích. Část těchto úspor, cca 2 mil. Kč, se přesouvá k realizaci v roce 2019.
Zůstatek na běžných účtech a v pokladně města činil k 31. prosinci 2018 celkem 19,6 mil. Kč.

Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města, vypracované externí auditorkou, vyplynulo, že při přezkoumání hospodaření města Dobříše za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto nebyl důvod neschválit závěrečný účet 2018.
ZM souhlasilo s celoročním hospodařením města bez výhrad.

Účetní závěrka města za rok 2018

Výsledek hospodaření města k 31. prosinci 2018 činil 12,353 mil. Kč, celkové náklady dosáhly 196,549 mil. Kč (nárůst o 10,8 % oproti roku 2017) a celkové výnosy 208,902 mil. Kč (nárůst o 4,7 % oproti roku 2017). Výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména vyššími náklady na transfery (+4,9 mil. Kč) a náklady z činnosti (+14,4 mil. Kč – zejména osobní náklady, odpisy majetku, ostatní služby a opravy a údržba majetku). Výnosy vzrostly o 9,4 mil. Kč, a to zejména výnosy z transferů a z daní a poplatků.
ZM schválilo účetní závěrku města za rok 2018.

Revokace usnesení o rozpočtovém opatření č. 1/2019

ZM schválilo revokaci usnesení č. 14/5/2019/ZM ze dne 11. dubna 2019 o rozpočtovém opatření č. 1/2019, na návrh Stanislava Vacka, z důvodů uvedení v omyl při jeho projednávání na minulém zasedání zastupitelstva města.

Doplnění rozpočtového opatření 1/2019

ZM schválilo doplnění rozpočtového opatření č. 1/2019 o položku ORG 233 – Odbory a oddělení MěÚ – pořízení motivačního systému odběru a třídění odpadů z rezervy +300 tis. Kč.

Zpráva o vývoji rekonstrukce zimního stadionu

ZM vzalo na vědomí informaci o vývoji projektu rekonstrukce chladicího zařízení – zimní stadion Dobříš. Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovení betonových patek jako přípravy pro zastřešení zimního stadionu; po zveřejnění na webu města bylo osloveno pět firem, avšak nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil. Jeden z oslovených podal nabídku 15 minut po lhůtě pro podávání nabídek. Rada města, protože měla zájem stavbu realizovat, tohoto dodavatele vyzvala, aby svou nabídku podal znovu. Bohužel spolu s ní nedodal kvalifikační podklady, které byly podmínkou pro výběr zhotovitele díla, a proto RM rozhodla, že smlouva s potenciálním dodavatelem nebude uzavřena. Přestože společnost Energo Choceň, s.r.o., (stávající zhotovitel rekonstrukce chladicího zařízení) zprvu slibovala, že do vyhlášeného výběrového řízení vstoupí, nakonec se výběrového řízení nezúčastnila.

Změna využití pozemku p. č. 779/33

ZM schválilo návrh na změnu využití pozemku p. č. 779/33 v k. ú. Dobříš z plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, na plochy smíšené obytné – městské SM 1.
Dále uložilo úřadu územního plánování doplnit uvedenou změnu do zadání změny č. 3 územního plánu města Dobříše.

Smlouva o převodu pozemku v památkově chráněném území

ZM schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Dobříš jako kupujícím a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k pozemku v ulici Rukavičkářská / Za Pivovarem, p. č. 2476/4 (ostatní plocha / ostatní komunikace), o výměře 19 m2, a to za kupní cenu ve výši 5 200 Kč, tj. 273,684 Kč/m2.

Dohoda o smírném narovnání neplatné kupní smlouvy z roku 2002

ZM schválilo uzavření dohody o narovnání mezi městem Dobříš jako obohaceným a dobříšským občanem (jeho osobní údaje podléhají zákonné ochraně) jako ochuzeným, jejímž předmětem je smírné narovnání soukromoprávního vztahu (vzájemných práv a povinností) a odstranění následků absolutně neplatné kupní smlouvy mezi týmiž účastníky ze dne 13. května 2002 a vrácení peněžitého plnění ve výši 303 tis. Kč.

Pověření jednat na valné hromadě společnosti Středisko zdraví

ZM delegovalo Mgr. Jitku Urbanovou, aby se za město Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastnila valné hromady Střediska zdraví, spol. s r.o., konané 27. června 2019, a hlasovala mimo jiné takto:
1) Pro schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
2) Pro schválení převodu ztráty společnosti za rok 2018 na účet 428 (nerozdělený zisk minulých let).
3) Pro „bere na vědomí“ zprávu o činnosti společnosti Středisko zdraví, spol. s r.o., za rok 2018.
4) Pro „bere na vědomí“ informace o činnosti dceřiné společnosti Středisko zdraví P+S, s.r.o.

Žádost Komínové asociace

ZM zamítlo žádost Komínové asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s., o poskytnutí finanční podpory ve výši 126 tis. Kč.

Zápis z jednání mediálního výboru

ZM vzalo na vědomí zápisy z jednání mediálního výboru ZM konaných ve dnech 13. listopadu 2018, 30. ledna 2019, 2. dubna 2019, 15. května 2019 a 4. června 2019.

Zápis z jednání kontrolního výboru

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZM konaného dne 18. června 2019.

Návrh Mgr. Helebranta na nový systém svozu odpadů

ZM uložilo radě města, aby byl návrh Tomáše Helebranta týkající se shromažďování, sběru, přepravy, třídění a shromažďování odpadů v Dobříši projednán v komisi životního prostředí a závěry byly předloženy zastupitelstvu města.

Redakčně kráceno.

Celý zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Dobříše najdete na webových stránkách města Dobříše: www.mestodobris.cz – sekce Občan – podsekce Samospráva – Zastupitelstvo města – Usnesení zastupitelstva.

Reklama

Předchozí článekDotace pro rozvoj škol i zemědělství
Další článekParkomat na náměstí Svobody opět funguje