Stručné informace z 24. zasedání Zastupitelstva města DobříšeStručné informace z 24. zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo dne 22. 11. 2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM.
Z jednání se předem omluvil MUDr. Stanislav Holobrada.
Pozdější příchod ohlásila paní Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Denisa Havlíčková, pan RNDr. Jiří Kastner.

Volba člena Rady města Dobříše

ZM zvolilo členem Rady města Dobříše, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaroslava Musila.

Volba člena kontrolního výboru města Dobříše

ZM zvolilo členku kontrolního výboru města Dobříše, paní PhDr. Květoslavu Kordulovou, Dobříš.

Stanovisko Komise k problematice skautingu na Dobříši k budově čp. 1603, „Papežanka“

Na základě jednání uskutečněného dne 12. 10. 2017 jsou Komisí k problematice skautingu na Dobříši předkládány dvě varianty řešení.

ZM schválilo postup při hlasování v tomto pořadí: V první řadě hlasovat o 2 variantách předložených Komisí k problematice skautingu v Dobříši. Poté pozměňovací návrhy ve sledu, jak byly předneseny, tj. návrh Mgr. Adama Böhma, návrh Ing. Karla Vítka, CSc., a návrh Ing. Marka Vávry.

ZM nesouhlasilo s realizací varianty č. 1) předloženou Komisí k problematice skautingu na Dobříši, na základě které by město Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, převedlo vlastnické právo k pozemku parc. č. st. 2293, jehož součástí je budova čp. 1603, do vlastnictví pobočného spolku Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z.s., IČ 05267927, se sídlem Zborovská 652, Dobříš, za kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč a za podmínek, že stávající nájemní vztahy nájemců bytů budou smluvně ošetřeny s tím, že budou zachovány po dobu jejich života, a pobočnému spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Dobříš, IČ 61100188, se sídlem Lidická 316, Dobříš, bude poskytnut do dlouhodobého nájemního vztahu s věcně právními účinky k užívání uvolněný byt.

ZM nesouhlasilo s realizací varianty č. 2) předloženou Komisí k problematice skautingu na Dobříši, na základě které by město Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, převedlo vlastnické právo:

  • ke všem nebytovým prostorům a garážím vymezeným prohlášením vlastníka v budově čp. 1603 v k.ú. a obci Dobříš do vlastnictví pobočného spolku Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z.s., IČ 05267927, se sídlem Zborovská 652, Dobříš, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč;
  • k volnému bytu vymezenému prohlášením vlastníka v budově čp. 1603 v k.ú. a obci Dobříš do vlastnictví pobočného spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Dobříš, IČ 61100188, se sídlem Lidická 316, Dobříš, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, a současně za podmínek, že:
    • ve vlastnictví města Dobříše zůstanou zbylé dva nájemci obsazené byty;
    • město Dobříš rozhodne o investici ve výši 500 000 Kč na sanaci a rekonstrukci budovy;
    • město Dobříš zřídí právo stavby k budově čp. 1603 s věcněprávními účinky na dobu 99 let v rozsahu zastavění terasy;
    • město Dobříš požádá o změnu územního plánu v lokalitě stavby budovy bez čp./č.e. (užívanou skauty) na pozemku parc. č. st. 2294 (u rybníka Papeže).

ZM pověřilo Radu města Dobříše k vypracování investičního návrhu ve výši 2 mil. Kč na sanaci objektu, a to za předpokladu, že budova zůstane v majetku města.

ZM pověřilo radu města přípravou žádosti o změnu územního plánu na pozemku vedle „Papežanky“, parc. č. st. 2294, k.ú. Dobříš.

ZM neschválilo pokračování dalšího hlasování o budově „Papežanky“ na příštím jednání zastupitelstva města s kvalitním právním rozborem.

ZM pověřilo radu města vypracováním návrhu nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem prostor v přízemí a přilehlé terasy objektu čp. 1603 pro skauty a pro MO ČRS v prostorách uvolněného bytu, v minimální délce 10 let s opcí na prodloužení nájmu o dalších 10 let.

Informace Ing. Ivo Salcmana a doc. Ing. xxx, Ph.D., o vývoji jednání s UCCEB ve věci spolkového domu

Úvodním slovem představil projednávaný bod Ing. Ivo Salcman a informoval přítomné, že se s panem xxx, zaměstnancem Městské knihovny Dobříš, zúčastnil workshopu pořádaného UCCEB. Sdělil, že na tomto workshopu byly představeny 4 pilotní projekty, které by měly zájem se do programu zapojit, mezi nimi byl právě projekt náš. Prezentoval jej pan Ing. arch. xxx, Ph.D., zpracovatel architektonické studie a za knihovnu pan xxx. Dále proběhla schůzka na SFŽP za účelem zjištění, zda by bylo možné získat dotační titul.

ZM vzalo na vědomí informace Ing. Ivo Salcmana a doc. Ing. arch. xxx, Ph.D., o vývoji jednání s UCCEB ve věci spolkového domu. Zastupitelstvo město doporučuje radě města při přípravě projektu knihovny se spolkovou činností postupovat v souladu s koncepcí pasivního standardu.

Plán prevence kriminality

ZM schválilo Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017–2021.

ZM jmenovalo Bc. Václava Svobodu manažerem prevence kriminality města Dobříše.

ZM jmenovalo Bc. Václava Svobodu místním protidrogovým koordinátorem města Dobříše.

ZM schválilo s účinností od 1. 1. 2018 počet strážníků Městské policie Dobříš na 14.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 11. 2017

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 11. 2017.

Informace o jednání členů kontrolního výboru města Dobříše ze dne 25. 6. 2017

ZM vzalo na vědomí informaci o jednání členů kontrolního výboru města Dobříše ze dne 25. 6. 2017.

Rozpočtové opatření č. 5/2017, vč. přehledu o plnění rozpočtu k 31. 10. 2017

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2017 přednesl krátce Ing. Tomáš Hadžega, který konstatoval, že rozpočtové opatření není nijak konfliktní, jak již bylo konstatováno také finančním výborem.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou snižuje o 3 415 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 225,3 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 15 086 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 241,5 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech (obecná rezerva) se po provedení navrhovaných změn zvýší o 11 672 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem 40 393 tis. Kč.

ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2017.

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017.

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 – Brdy–Vltava, o.p.s., Dobříš – Sociální fond regionu Brdy–Vltava

V rámci rady města byla tato žádost projednána s tím, že město Dobříš na tyto účely poskytuje prostředky formou grantového fondu, který je konstruován podle rozpočtu města. Rada města proto nedoporučuje schválení poskytnutí dotace, jednak proto, že žádost formálně nesplňuje náležitosti, ale hlavně proto, že město přispívá na tyto účely z grantového fondu, který bude v příštím roce více než 3 mil. Kč.

ZM neschválilo poskytnutí daru ve výši 514 013 Kč do sociálního fondu regionu Brdy–Vltava organizaci Brdy–Vltava, o.p.s., IČ: 27586481, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš.

Plán restrukturalizace společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

a) Odpadové hospodářství města Dobříše, ve vazbě na obce regionu
b) Správa sportovních zařízení města Dobříše
c) Ostatní činnosti vykonávané převážně pro město Dobříš (komunikace, zeleň, drobná údržba)

Úvodním slovem představil projednávaný bod tajemník Bc. Radek Řechka, který zastupitelům připomněl, že k této problematice se konalo pracovní jednání zastupitelů města, kterého se většina zastupitelů zúčastnila, takže zhruba vědí, o co jde. Je třeba stanovit, jak bude nastaven systém svozu odpadů. Problematika společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., (dále jen Dokas) je jedinečná – je potřeba si pro tuto chvíli říci, kam bude Dokas jako městská společnost směřovat, a to zejména v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Podle tohoto zákona jsou nově nastaveny limity, kdy lze dát „napřímo“ nějaké společnosti nějaké práce. Limity jsou jasně dané, je to 6 mil. na stavební práce, 2 mil. na služby. Jediná výjimka, která by byla možná, je, že společnost Dokas by musela konat 80 % objemu pro město Dobříš a 20 % pro externí subjekty, což v současné době pro rok 2018 nesplňuje, neboť dle zprávy jednatele Mgr. Jana Marka má Dokas uzavřeny smlouvy se 22 obcemi, a jestliže jedna obec je dle odhadu 800 tis. Kč, krát 22 obcí = 17,6 mil. Kč/rok. A jestliže matematicky 20 % je 17,6 mil. Kč, 80 % je 70,4 mil. Kč, což znamená, že by Dokas musel mít obrat 88 mil. Kč. Podle předchozích roků je celkový obrat Dokasu cca 50 mil Kč. Nyní tedy nastává otázka pro zastupitele, jak společnost Dokas přečká rok 2018, jak to bude s odpady a jak bude nastaven rok 2019 co se týče odpadů. V tuto chvíli, pokud chce Dokas obhospodařovat 22 obcí, tak se nevejde do zákonné výjimky, bude to klasická business společnost jako každá jiná, město Dobříš bude nuceno vyhlásit na svoz odpadu výběrové řízení, do kterého se může Dokas přihlásit a bude, co se týká odpadu, konkurovat dalším společnostem.

ZM uložilo radě města zajistit od 1. 1. 2018 nakládání s odpady pro město Dobříš.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš

ZM uložilo radě města rozšířit pytlový svoz tříděného odpadu na další lokality města od 1. 1. 2019.

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš.

Kupní smlouva s vítězem veřejné soutěže na prodej bytové jednotky č. 574/2 včetně podílů na společných částech domu, pozemcích a funkčně souvisejících pozemcích

ZM schválilo na základě usnesení č. 10/23/2017/RM ze dne 31. 10. 2017, kterým Rada města Dobříše vyhlásila vítěze veřejné soutěže, kupní smlouvu mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako prodávajícím, a paní xxx, Dobříš, jako kupující, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 574/2, tj. včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 574 a na pozemku parc. č. st. 684 o velikosti 654/2213 a dále s podílem na funkčně souvisejících pozemcích parc. č. 348/14 a 770/3 o velikosti id. 1/5, vše v katastrálním území Dobříš, obec Dobříš, za nabídkovou kupní cenu ve výši 1 770 000 Kč.

Návrh na revokaci usnesení ZM 29/23/2017/ZM ze dne 20. 9. 2017 – odkup pozemku parc. č. 2451/4 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Na Nábřeží)

ZM neschválilo smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako budoucím prodávajícím, a vlastníky bytových jednotek v domě čp. 23, 25, 204 a spoluvlastníky bytového domu čp. 22 v k.ú. a obci Dobříš, jako budoucími kupujícími, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 2451/4, o výměře 1010 m2, v k.ú. a obci Dobříš, v rozsahu spoluvlastnických podílů, za shodných smluvních a cenových podmínek stanovených ÚZSVM, tj. za cenu ve výši 1 072 000 Kč.

Žádost o odkoupení pohledávky města za spol. Befacoal, s.r.o.

ZM projednalo žádost spol. ANZU invest, a.s., IČ 05593930, se sídlem Vodařská 2, Brno, o odkoupení exekučně vymáhaných pohledávek města Dobříše v součtu ve výši 30 192 Kč + příslušenství (úroky z prodlení), které eviduje za spol. Befacoal, s.r.o., IČ 49623044, se sídlem Sokolovská 1795, Praha 2, za odkupní cenu ve výši 3 000 Kč a nesouhlasí s odkupem shora uvedených pohledávek.

Schválení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva města – NV č. 318/2017

Úvodním slovem představil projednávaný bod tajemník městského úřadu Bc. Radek Řechka.
Vláda ČR na svém zasedání dne 11. 9. 2017 schválila nové nařízení vlády č. 318/2017, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále též „NV“), a to s účinností od 1. 1. 2018.

ZM schválilo od 1. 1. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil, měsíční odměny neuvolněným zastupitelům takto: člen zastupitelstva ve výši 1 845 Kč; člen rady 7 380 Kč; předseda výboru, komise, který je zároveň členem rady 7 380 Kč; předseda výboru, komise, který není členem rady 3 690 Kč; člen výboru, komise, který je zároveň členem rady 7 380 Kč; člen výboru, komise, který není členem rady 3 075 Kč; předseda výboru, komise, který je zároveň členem jiné komise a není členem rady 6 765 Kč; člen výboru, komise, který je zároveň členem jiné komise a není členem rady 6 150 Kč; člen výboru, komise, který je zároveň členem jiné komise a je členem rady 7 380 Kč; předseda výboru, komise, který je zároveň předsedou jiné komise a je členem rady 7 380 Kč; neuvolněný místostarosta 33 210 Kč.

Turistická oblast Brdy–Podbrdsko

Úvodním slovem představil projednávaný bod tajemník městského úřadu Bc. Radek Řechka.
V prosinci 2016 schválilo ZM svým usnesením č. 8/16/2016/ZM vstup do právě vznikající Destinační společnosti, z.s., se sídlem Tyršova 108, Příbram.
V průběhu roku 2017 se do záležitostí okolo destinačních společností vznikajících ve Středočeském kraji vložil Krajský úřad Středočeského kraje a bylo rozhodnuto, že vznikne nový spolek právě pod patronací Středočeského kraje s názvem Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. Původní destinační společnost nebude tedy rozvíjena.
Z tohoto důvodu je nutné revokovat usnesení č. 8/16/2016/ZM.

ZM revokovalo své usnesení č. 8/16/2016/ZM ze dne 15. 12. 2016, jehož předmětem je odsouhlasení členství města Dobříš v zakládané Destinační společnosti, z.s., se sídlem Tyršova 108, Příbram, schválení stanov spolku a schválení jednající osoby za město Dobříš a odsouhlasení Mgr. Stanislava Vacka, MPA, jako člena spolku.

Reklama

Předchozí článekKostel Povýšení sv. Kříže – uložení vzkazu do makovice a její uložení na věžičku
Další článekVítání občánků