Oznámení o veřejné soutěži na zjištění zájemce o pronájem nemovité věci a podmínkách soutěže v k. ú. DobříšRada města Dobříše vyhlašuje usnesením č. 5/22/2023/RM ze dne 18. 7. 2023 veřejnou soutěž na zjištění zájemce o pronájem bytu č. 3 o dispozici 3+1, podlahová plocha 78,9 m2 v budově čp. 104, ul. Fričova, která je součástí pozemku p. č. 2154/1 v k. ú. a obci Dobříš.

Jedná se o byt určený k bydlení na základě nájemní smlouvy. Byt se nachází v 2. NP budovy. Do bytu není zajištěn bezbariérový přístup (výtah). Vytápění bytu a ohřev teplé vody je zajištěn samostatným plynovým kotlem (nový z roku 2022) náležícím k bytu. K bytu náleží samostatný elektroměr. Byt je vybaven vestavnou plynovou varnou deskou, ve vlastnictví města. Nájem bytu se sjednává vždy na dobu určitou (1 rok) s právem přednostního prodloužení nájmu na další kalendářní období. Vedle nájemného je nájemce povinen hradit pronajímateli poplatky za služby s nájmem spojené, pronajímatelem stanovené dle počtu osob žijících ve společné domácnosti. Ve složkách služeb není obsažena složka elektřiny a plynu. Nájemce si zajistí dodávku elektřiny a plynu vlastním jménem a na vlastní účet (převod stávajícího odběrového místa na nového zákazníka nebo nové osazení měřidly na náklady nového nájemce).

V bytě se nachází movité věci – vybavení bytu ve vlastnictví původního nájemce, a to kuchyňská linka, žaluzie, vestavná skříň, PVC (dekor dřevo).

Podmínkou uzavření nájemní smlouvy s vítězem veřejné soutěže je odkoupení shora uvedených movitých věcí od stávajícího nájemce za kupní cenu odpovídající stáří věcí a jejich opotřebení, tj. celkem ve výši 6 000 Kč. Tuto částku je povinen účastník veřejné soutěže složit jako jistinu na účet města dle čl. 7 oznámení. Jistina bude použita na úhradu kupní ceny shora uvedeného vybavení bytu.
Minimální nabídková cena nájmu nemovité věci činí: 200 Kč/m2 podlahové plochy bytu, tj. 78,9 m2, tj. nájemné min. 15 780 Kč/měsíčně.
Prohlídka nemovitých věcí se uskuteční na místě samém, a to po předchozí telefonické dohodě s odborem správy majetku, nejdříve však v průběhu měsíce září 2023, na tel. 318 533 362, 318 533 361, 318 533 364.

Nabídky budou přijímány od zveřejnění tohoto oznámení do 29. 9. 2023 včetně bez ohledu na způsob doručení. Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky, na nabídky takto podané nebude brán zřetel. Otevírání obálek se může zúčastnit každý, kdo může na místě prokázat, že podal nabídku (v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo má oprávnění za ni jednat, či ji zastupovat). Otevírání obálek provede komise jmenovaná Radou města Dobříše a otevírání obálek se uskuteční 2. 10. 2023 v 10.00.

Jako jediné kritérium pro výběr nájemce se stanovuje výše nabízené ceny nájmu. Z přihlášených zájemců vybere komise pro otevírání obálek jmenovaná Radou města Dobříše nabídku s nejvyšší nabídnutou cenou nájmu za předpokladu splnění všech ostatních podmínek. Pokud dva nebo více zájemců nabídnou stejnou cenu nájmu, rozhoduje o vítězi dřívější časový okamžik, ve kterém byla nabídka doručena (den, hodina, minuta doručení).

Zpracovalo administrativně právní oddělení
MěÚ DobříšPředchozí článekChodník v Hostomické ulici – proč se ještě nestaví?
Další článekMistr republiky v pumptracku otevřel novou dráhu v Dobříši