NOVÝ SMĚR – ÚNORZprávy z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 1. 2023

Zastupitelstvo obce schválilo:
– pořízení pracovní vysokozdvižné plošiny Genie TZ-50, rok výroby 2007,a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy;
– Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi obcí Stará Huť a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO 48133981, a schvaluje přijetí dotace na základě této Dohody a spolufinancování dle podmínek dotace;

v diskusi starosta seznámil přítomné s aktuální situací ve věci možné výstavby budovy 2. stupně základní školy. Uvedl, že na posledním prosincovém zasedání starostů regionu byli seznámeni paní místostarostkou města Dobříš se skutečností, že i přes uzavřené dohody v rámci příspěvku na výstavbu nového pavilonu nebude město schopno přijímat z kapacitních důvodů děti z okolních obcí. V závěru roku byla oslovena Česká pošta s možností odkupu budovy a přemístění provozu do nemovitosti čp. 178 na návsi. Dále byl osloven projektant na vytvoření studie na alternativy realizace přístavby školy, navýšení kapacity jídelny a návrh úprav budovy čp. 178 pro potřeby poštovních služeb. Jedná se o náročný projekt, na který má vliv mnoho faktorů a na základě dosud zjištěných informací není jisté, zda bude moci být realizovatelný. Vše záleží na dalším zjišťování, jednání a především možnosti získání finančních prostředků na výstavbu a případný odkup budovy pošty. S ohledem na dobré hospodaření obce byly dosud vytvořeny významné finanční prostředky jako základ, ale je nezbytné získat i jiné finanční zdroje.


Volby v obci Stará Huť

1. kolo
Voliči v seznamu 1176
Vydané obálky 888
Platné hlasy 883
Volební účast 75,51 %

Fischer Pavel 77 hlasů, 8,72 %
Bašta Jaroslav 24 hlasů,  2,71 %
Pavel Petr Ing. M.A. 397 hlasů,  44,96 %
Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 6 hlasů,  0,67 %
Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 123 hlasů, 13,92 %
Babiš Andrej Ing. 230 hlasů, 26,04 %
Diviš Karel PhDr. 4 hlasy,  0,45 %
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 22 hlasů,  2,49 %

2. kolo
Volební účast 77,60 %

Pavel Petr Ing. M.A. 638 hlasů, 70,65 %
Babiš Andrej Ing. 265 hlasů, 29,35 %


Stížnosti na nepořádek po obci

Poslední dobou se na obecním úřadě hromadí stížnosti na nepořádek po obci způsobený bezohlednými majiteli psích mazlíčků. Psích výkalů je po obci více než dost. Dosud není vydaná vyhláška či nařízení ve smyslu povinnosti takového úklidu, protože se stále domníváme, že je to naprosto běžná povinnost. Ten, kdo se domnívá, že velikost obce či počet obyvatel má vliv na to, zda po svém psovi uklidí, se mýlí. Ať už venčíte svého psa na vesnici, městě, městysi, všude žijí lidé. A základní vlastností soužití je vzájemná ohleduplnost.
K dispozici jsou plastové sáčky průběžně doplňované k odpadkovým košům po obci. Dále jsme rozšířili nabídku papírovými sáčky, které jsou k dispozici ve vestibulu obecního úřadu.
Odpadových košů je dostatek, sáčky k dispozici jsou také. Nehledě na skutečnost, že v každé domácnosti je dostatek použitých mikrotenových sáčků. Můžu je vyhodit do plastu nebo před procházkou strčím do kapsy. Tak to často dělám sama, stejně jako mnoho pejskařů. Psa jsem si pořídila bez ohledu na skutečnost, jestli při procházce potkám sáček zajištěný obcí. Pes je moje zodpovědnost, nikoliv obce. Obec poskytováním sáčků pomáhá, ale není povinna zajistit pořádek po obci. To je možná nejzákladnější informace pro některé majitele psů.

M. Guillenová


Známky na popelnice

Od 1. 2. 2023 musí být každá popelnice opatřena platnou známkou. Známky jsou pro občany celoročně ke koupi pouze na obecním úřadu. Upozorňujeme, že na popelnici musí být vylepena pouze aktuálně platná známka, jinak se vystavujete riziku nevyvezení odpadu. Děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme podnikatelské subjekty, ať už právnické, či fyzické osoby, že kontejnery na tříděný odpad jsou určené pouze nepodnikajícím fyzickým osobám. Je nutné si odběr odpadu zajistit např. u společnosti Dokas Dobříš.


Poplatky za psa

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, že v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o místních poplatcích jsou do 31. 3. 2023 povinni tento poplatek uhradit. Poplatek je 100 Kč za jednoho psa a 300 Kč za každého dalšího psa v domácnosti. Pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu platí poloviční sazba.


Hledáme brigádníka/brigádnici

na úklid kulturního domu ve Staré Huti.
Informace podáme v kanceláři OÚ nebo na tel. 318 522 269.


Významného životního jubilea se v měsíci únoru 2023 dožívají

paní Marie Bartáková, Jaroslava Erbenová, Josefa Jahodová, Vlasta Melicharová a pan Zdeněk Kobík.
Srdečně blahopřejeme.

Dne 14. února 2023 oslaví paní Josefa Jahodová ze Staré Hutě, bývalá pracovnice zdravotního střediska Dobříš, krásných 93 let!

Vše nejlepší a stále dobré zdraví přejí
Hana, Vláďa a celá její velká rodina.

Děkuji za krásná přání k mým 70 letům od obce Stará Huť, SPOZ a Klubu důchodců Stará Huť. Velmi mě to potěšilo. Moc děkuji.

Vladimír Šaman


Vzpomínáme

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 4. února 2023 uplyne 7 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Petr Švejnoha.

S láskou vzpomínají manželka Jarmila
a dcery s rodinou.

Dne 13. 2. 2023 uplyne 5 let od úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky paní Anny Marvánkové.

Stále vzpomíná syn Marcel s rodinou.


Tříkrálová sbírka

I v letošním roce proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Vybralo se celkem 8 582 Kč. V celé farnosti pak 110 028 Kč.
V loňském roce využila místní pobočka Charity ČR vybraných peněz například do fondu pro sociálně slabé, na opravu invalidního vozíku, pro stacionář pro děti s kombinovaným postižením na nákup knih a učebních pomůcek, na plat ukrajinských šiček, adopci na dálku.
Děkujeme všem, kdo přispěli a pomáhají také tímto způsobem, a vážíme si toho, že mnozí z vás cíleně vybírají i jiné formy solidární pomoci.


Výroční valná hromada starohuťských hasičů

V sobotu 21. 1. 2023 starohuťští hasiči bilancovali na své Výroční valné hromadě uplynulý rok 2022. Na jednání byl vítaným hostem starosta obce pan Petr Dragoun, který v diskuzi poděkoval hasičům za jejich činnost a popřál do nového roku hodně stěstí a zdraví. Pracovní část jednání se nesla v přátelském duchu. Byl zvolen nový výbor, který bude pracovat pod vedením pana Milana Kadlece ml. Zároveň byli odměněni déle sloužící členové plaketami a dárkovým balíčkem. Jednalo se o odstupujícího starostu pana Milana Kadlece st., který stál v čele sboru dlouhých 40 let, pana Josefa Havelku, manžele Štádlerovy a paní Marii Cihelkovou.
Nejdůležitějším úkolem nového výboru bude nábor nových členů z řad mladé generace. Po pracovní části výroční valné hromady následovalo příjemné posezení v prostorách hasičské zbrojnice.
Josef Havelka, jednatel


Pozvánka

Klub důchodců zve na promítání archivních dokumentů o minulých i současných událostech v obci ve čtvrtek 23. února ve 14 hod. v klubovně v prvním poschodí OÚ.Předchozí článekZprávičky z mateřské školičky
Další článekMotocyklové závody v Dobříši